Zamość
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

Adres
ul.Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość
Telefon
846396028
Fax
846396028
E-mail
zsp-2@wp.pl
Strona www
http://zsp-2.az.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 jest szkołą publiczną koedukacyjną. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zamość. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół: 1.Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 2.Technikum Nr 2 Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół odbywają zajęcia teoretyczne w trzech budynkach. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne oraz zajęcia edukacyjne z zakresu praktycznego kształcenia zawodowego uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia j odbywają w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu , a praktykę zawodową uczniowie technikum odbywają w zakładach pracy. Zespół Szkół zapewnia uczniom możliwość korzystania z: -sal lekcyjnych - w tym z klasopracowni i pracowni -biblioteki -czytelni -gabinetów : profilaktyki i pomocy przedlekarskiej -gabinetu stomatologicznego -sali gimnastycznej i urządzeń sportowych w szkolnej siłowni -pracowni komputerowych oraz multimedialnego centrum informacji -symulatora nauki jazdy, Zespół Szkół umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 1.indywidualizację w procesie nauczania, 2.pomoc uczniom w przygotowywaniu się do olimpiad i konkursów, 3.organizowanie kół zainteresowań, 4.wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, 5.pracę metodą projektów, 6.współpracę z pracodawcami. Od lat uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach tanecznych, wyrównawczych oraz wspomagających uczniów w przygotowaniu do egzaminu zarówno maturalnego, jak też potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i w zawodzie. Przy szkole działa też UKS Mechanik, w którym trenują uczniowie sztuki walk m.in. kix boxing i kombat kalaki. Talenty muzyczne uczniowie mogą rozwijać w szkolnej orkiestrze. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się organizowany corocznie Dzień Motoryzacji-impreza propagująca ideę motoryzacji. Baza, atmosfera szkoły, nauczyciele i pracownicy sprawiają, że każdy uczeń w szkole ma możliwość wszechstronnego rozwoju, swoich pasji i zainteresowań. Szkoła realizuje liczne projekty dofinansowywane ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej mające na celu wzbogacenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i sprzyjające podnoszeniu poziomu kształcenia.