Dlaczego rekrutacja elektroniczna?

Począwszy od roku 2002, uczniowie ostatnich klas gimnazjów a obecnie szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do więcej, niż jednej szkoły ponadgimnazjalnej a obecnie ponadpodstawowej. Chociaż zwiększyło to ich swobodę i możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, jednocześnie wprowadziło szereg problemów organizacyjnych. Przede wszystkim pojawiło się zjawisko "blokowania miejsc" przez najlepszych uczniów, którzy po wstępnej selekcji znaleźli się na listach wszystkich szkół, w których złożyli swoje dokumenty, zajmując miejsca innym, dobrym uczniom. Oczekiwaniu na podjęcie decyzji przez uczniów, którym udało się dostać do wielu różnych oddziałów, towarzyszyły strach, niepewność i frustracja rodziców i kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych oraz chaos organizacyjny w szkołach, które przez długi czas nie mogły przygotować ostatecznych list przyjętych. W roku 2003 Poznań był jedynym dużym miastem w Polsce, w którym proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przebiegł szybko, sprawnie i bez niepotrzebnego zdenerwowania uczniów, rodziców i nauczycieli, a wyniki rekrutacji były znane już na dzień przed terminem wyznaczonym przez Kuratora i dostępne zarówno w Internecie, jak i w samych szkołach. Stało się to dzięki zastosowaniu systemu informatycznego opracowanego w całości przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ścisłej współpracy z Wydziałem Oświaty Miasta Poznania, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz dyrektorami poznańskich szkół; z jego pomocą około 10 tysięcy kandydatów znalazło swoje miejsce na listach w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach, technikach itp.), a globalne spojrzenie na problem w całym mieście pozwoliło na wychwycenie około 400 uczniów, którym zabrakło punktów by rozpocząć naukę. Dzięki natychmiastowej reakcji utworzono dla nich nowe oddziały.
Skuteczność procesu rekrutacji wspomaganego naszym systemem stała się tym samym motorem jego rozwoju i zadecydowała o dalszej współpracy z jednostkami oświatowymi i organami prowadzącymi. Kolejne wdrożenia systemu Nabór w Białymstoku, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Powiecie Lublinieckim, Łomży, Olsztynie, Powiecie Nowosolskim, Poznaniu, Powiecie Poznańskim, Powiecie Wrzesińskim, Szczecinie, Zamościu, Zielonej Górze, również zakończyły się całkowitym sukcesem.
Sukces systemu dla szkół ponadpodstawowych przyczynił się do powstania systemu do przeprowadzania rekrutacji drogą elektroniczną do żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz do burs i internatów. Pierwsze wdrożenie wspomnianych systemów miało miejsce w roku 2005 w Poznaniu. W systemie przedszkolnych uczestniczyło blisko 200 placówek, natomiast w ówczesnym gimnazjalnym 53 placówki. Generowane na bieżąco przez system raporty odnośnie zainteresowania poszczególnymi typami placówek pozwoliły na jak najlepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb kandydatów. Podobnie jak w szkołach ponadpodstawowych rekrutacja przebiegła szybko i sprawnie, bez niepotrzebnego stresu rodziców oraz pracowników oświaty.

NABÓR 2024

System Nabór 2024 jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz burs i internatów. Od roku 2005 system Nabór został podzielony na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast Praca bieżąca służy do bieżącej rekrutacji oraz przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników, co z kolei zapewnia możliwość:
  • kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • kontroli obowiązku szkolnego,
  • kontroli obowiązku nauki.
System Nabór 2024 zbiera dane o kandydatach ze wszystkich szkół regionu w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych placówek, szkół oraz oddziałów w szkołach ponadpodstawowych. Przy dokonywaniu przydziału pod uwagę brane są liczby punktów, które zdobyte zostały przez kandydatów oraz lista preferencji. Nabór 2021 jest jednocześnie systemem skutecznym, bezpiecznym i elastycznym, a zarazem bardzo prostym w obsłudze. Umożliwia dostęp do wyników rekrutacji praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych, wielość raportów wspiera rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Ze względu na wymóg wysokiego stopnia bezpieczeństwa wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Rozwiązania ochrony systemu opracowane zostały przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniając bezpieczeństwo danych dużo wyższe, niż w powszechnie stosowanych systemach informatycznych.
Sam proces rekrutacji wspomagany systemem Nabór zamyka się w paru krokach: wprowadzenie informacji o żłobkach, przedszkolach, szkołach i oddziałach umożliwia stworzenie internetowego informatora dla kandydatów, wybór placówek, szkół oraz dostarczenie listy preferencji, dostarczone przez kandydatów świadectwa oraz wyników testów. Ostatni krok to spotkanie dyrektorów i uruchomienie procedury naboru, w trakcie której rozstrzygane są sytuacje konfliktowe. Wynikiem tego spotkania są gotowe raporty dla placówek o kandydatach przyjętych, przyjętych do innej szkoły, nieprzyjętych oraz dostępnych wolnych miejscach. Możliwe jest też kwalifikowanie kandydatów przez komisje rekrutacyjne w sposób ręczny z pominięciem automatycznego algorytmu.
Niewątpliwą zaletą systemu Nabór jest dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji, możliwy z każdego etapu działania systemu. Dla placówek oraz szkół system jest także znakomitym źródłem danych, pozwalającym dostosować swoją ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb.

Cechy systemu

Najważniejsze wyróżniki systemu Nabór.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik budowy oprogramowania, system Nabór posiada następujące cechy:

Skuteczność

Wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Bieżący monitoring popularności poszczególnych oddziałów oraz generowane raporty umożliwiają elastyczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Niezawodność

Wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Dostęp do serwera jest realizowany przez Internet. Wprowadzanie danych może odbywać się nawet podczas braku połączenia z siecią. Zaawansowana infrastruktura sprzętowa zapewnia stabilną pracę na każdym odcinku systemu, poprzez wydajną łączność aż po centralny serwer systemu.

Bezpieczeństwo

Warunkiem poprawnego realizowania zadań związanych z procesem rekrutacji jest wysoki poziom bezpieczeństwa. System Nabór zawiera rozwiązania opracowane przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniające bezpieczeństwo danych dużo wyższe niż to jest powszechnie stosowane w systemach informatycznych.

Łatwość obsługi

Doświadczenie w budowie systemów klienckich oraz wdrożone założenia i reguły ergonomii interfejsów użytkownika pozwoliły na stworzenie konstrukcji systemu niezwykle przyjaznego i łatwego dla użytkowników. Nowoczesna stylistyka i automatyzacja wielu funkcji bez ingerencji operatora aplikacji powoduje, iż obsługa systemu Nabór jest niezwykle jasna i przystępna, a zaznajomienie się z jego funkcjonalnością nie sprawia żadnych problemów.

Elastyczność

System Nabór został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w wielu różnych regionach, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do obowiązujących w danym miejscu przepisów i praktyk rekrutacyjnych. System można także rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcje odpowiadające potrzebom danego regionu.

Oszczędność

Zastosowanie systemu pomaga w perspektywie zaoszczędzić duże środki finansowe przeznaczone w budżetach samorządowych na szkolnictwo oraz pozwala na uniknięcie wielu przykrych sytuacji, zarówno dla kandydatów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Ważny jest także fakt, że oprogramowanie wykorzystuje do działania istniejącą już w szkołach infrastrukturę, w tym sprzęt komputerowy.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową.

W 2000 roku narodziła się koncepcja Polskiego Internetu Optycznego, jako podstawowego elementu infrastruktury informatycznej nauki, a szerzej – społeczeństwa informacyjnego. W efekcie, już w 2003 roku, powstała jedna z najnowocześniejszych na świecie sieci szerokopasmowych o nazwie PIONIER. Obecnie obejmuje ona ponad 5400 kilometrów własnych światłowodów, umożliwiając środowisku naukowemu prowadzenie zaawansowanych badań w konsorcjach międzynarodowych, np. w obszarze fizyki wysokich energii, radioastronomii, biologii molekularnej i medycyny.

W PCSS zlokalizowany jest także węzeł paneuropejskiej sieci naukowej GÉANT3. Za pośrednictwem tego węzła, sieci PIONIER i dołączonych do niej miejskich sieci światłowodowych, całe polskie środowisko naukowe uzyskuje szerokopasmowe połączenie z Internetem i sieciami naukowymi całego świata. Sieć PIONIER i dołączona do niej infrastruktura obliczeniowa stanowi integralną część europejskiej przestrzeni badawczej. Można więc w skrócie powiedzieć, że Poznań jest sieciową stolicą Polski.

Wraz z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym prowadzone są szeroko zakrojone, intensywne prace badawczo-rozwojowe w obszarach sieci nowych generacji, rozproszonego przetwarzania danych w strukturach gridowych, portali i zarządzania danymi oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Badania te mają wymiar globalny, bowiem realizowane są głównie w ramach kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej. PCSS uczestniczył i uczestniczy w przeszło 133 takich projektach, 16 z nich koordynując. Przez 20 lat swojej działalności w Centrum zrealizowano łącznie już ponad 170 projektów badawczych i strukturalnych.

Powstająca w Polsce nowoczesna infrastruktura sieci naukowych stworzyła także szansę przyłączenia do niej głównych jednostek administracji publicznej: urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dołączone są też urzędy miast, w tym Urząd Miasta Poznania, którego rozbudowana sieć obejmuje około 20 lokalizacji. Ponadto, do sieci naukowych dołączonych jest wiele instytucji użyteczności publicznej, np. biblioteki, muzea, archiwa i szpitale (w tym wszystkie kliniczne). Dzięki temu stworzone zostały warunki do realizacji przez samorządy, wspólnie ze środowiskiem naukowym, szeregu innowacyjnych usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego. Przykładem może być odbieranie, w szerokopasmowym Internecie, publicznej telewizji w trybie „na żywo” i „na żądanie” oraz specjalizowanych kanałów tematycznych, a także odbiór radia przez Internet.

Jedną ze specjalności PCSS jest oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych. Bazując na tym oprogramowaniu, we współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych, powstała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, która zapoczątkowała powstawanie regionalnych bibliotek cyfrowych w wielu województwach. Obecnie istnieje ponad 50 cyfrowych księgozbiorów w całej Polsce, które zrzeszone są w Federację Bibliotek Cyfrowych. Dzięki sieci PIONIER zlecenie przeszukania jednej pozycji obejmuje wszystkie księgozbiory cyfrowe w kraju.

Oczywiście jednym z głównych obszarów współpracy PCSS ze środowiskiem samorządowym, a w szczególności z Urzędem Miasta Poznania, są usługi e-administracji: obsługa mieszkańców Poznania, zakładanie działalności gospodarczej, nabór do szkół i przedszkoli, wspomaganie turysty odwiedzającego Poznań. Szereg powstałych u nas rozwiązań stało się wzorcem i inspiracją dla innych metropolii, a miasto Poznań, dzięki ich wdrożeniu, stało się krajowym liderem w tej dziedzinie. Bardzo ważnym obszarem dla wprowadzenia nowych usług jest medycyna. PCSS zainicjował prace i uruchomił pilotowy portal Telemedycyna Wielkopolska dla telekonsultacji w specjalizacji chirurgii urazowej, a obecnie, wspólnie z pięcioma klinikami Uniwersytetu Medycznego, Politechniką Poznańską i 26 wielkopolskimi szpitalami regionalnymi, realizuje projekt Wielkopolskie Centrum Telemedycyny.