Systemowa obsługa rekrutacji
Począwszy od roku 2002, uczniowie ostatnich klas gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Chociaż zwiększyło to ich swobodę i możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, jednocześnie wprowadziło szereg problemów organizacyjnych. Przede wszystkim pojawiło się zjawisko "blokowania miejsc" przez najlepszych uczniów, którzy po wstępnej selekcji znaleźli się na listach wszystkich szkół, w których złożyli swoje dokumenty, zajmując miejsca innym, dobrym uczniom. Oczekiwaniu na podjęcie decyzji przez uczniów, którym udało się dostać do wielu różnych oddziałów, towarzyszyły strach, niepewność i frustracja rodziców i kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych oraz chaos organizacyjny w szkołach, które przez długi czas nie mogły przygotować ostatecznych list przyjętych. więcej
System Nabór 2018 jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od roku 2005 system Nabór został podzielony na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast Praca bieżąca służy do przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników, co z kolei zapewnia możliwość:
  • kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • kontroli obowiązku szkolnego,
  • kontroli obowiązku nauki.
więcej
Najważniejsze wyróżniki systemu Nabór.
Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik budowy oprogramowania, system Nabór posiada następujące cechy:
Wyniki rekrutacji dostępne są praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych. Bieżący monitoring popularności poszczególnych oddziałów oraz generowane raporty umożliwiają elastyczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone. Dostęp do serwera może być realizowany zarówno przez Internet lub wydzielone łącza modemowe. Wprowadzanie danych może odbywać się nawet podczas braku połączenia z siecią. Zaawansowana infrastruktura sprzętowa zapewnia stabilną pracę na każdym odcinku systemu, od stacji klienckiej, poprzez wydajną łączność, aż po centralny serwer systemu.
Warunkiem poprawnego realizowania zadań związanych z procesem rekrutacji jest wysoki poziom bezpieczeństwa. System Nabór zawiera rozwiązania opracowane przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniające bezpieczeństwo danych dużo wyższe niż to jest powszechnie stosowane w systemach informatycznych.
Doświadczenie w budowie systemów klienckich oraz wdrożone założenia i reguły ergonomii interfejsów użytkownika pozwoliły na stworzenie konstrukcji systemu niezwykle przyjaznego i łatwego dla użytkowników. Nowoczesna stylistyka i automatyzacja wielu funkcji bez ingerencji operatora aplikacji powoduje, iż obsługa systemu Nabór jest niezwykle jasna i przystępna, a zaznajomienie się z jego funkcjonalnością nie sprawia żadnych problemów.
System Nabór został zaprojektowany z myślą o wdrożeniu w wielu różnych regionach, dzięki czemu z łatwością można dostosować go do obowiązujących w danym miejscu przepisów i praktyk rekrutacyjnych. System można także rozbudowywać o dodatkowe moduły i funkcje odpowiadające potrzebom danego regionu.
Zastosowanie systemu pomaga w perspektywie zaoszczędzić duże środki finansowe przeznaczone w budżetach samorządowych na szkolnictwo oraz pozwala na uniknięcie wielu przykrych sytuacji, zarówno dla kandydatów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Ważny jest także fakt, że oprogramowanie wykorzystuje do działania istniejącą już w szkołach infrastrukturę, w tym sprzęt komputerowy.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową.

W 2000 roku narodziła się koncepcja Polskiego Internetu Optycznego, jako podstawowego elementu infrastruktury informatycznej nauki, a szerzej – społeczeństwa informacyjnego. W efekcie, już w 2003 roku, powstała jedna z najnowocześniejszych na świecie sieci szerokopasmowych o nazwie PIONIER. Obecnie obejmuje ona ponad 5400 kilometrów własnych światłowodów, umożliwiając środowisku naukowemu prowadzenie zaawansowanych badań w konsorcjach międzynarodowych, np. w obszarze fizyki wysokich energii, radioastronomii, biologii molekularnej i medycyny.

W PCSS zlokalizowany jest także węzeł paneuropejskiej sieci naukowej GÉANT3. Za pośrednictwem tego węzła, sieci PIONIER i dołączonych do niej miejskich sieci światłowodowych, całe polskie środowisko naukowe uzyskuje szerokopasmowe połączenie z Internetem i sieciami naukowymi całego świata. Sieć PIONIER i dołączona do niej infrastruktura obliczeniowa stanowi integralną część europejskiej przestrzeni badawczej. Można więc w skrócie powiedzieć, że Poznań jest sieciową stolicą Polski.

Wraz z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym prowadzone są szeroko zakrojone, intensywne prace badawczo-rozwojowe w obszarach sieci nowych generacji, rozproszonego przetwarzania danych w strukturach gridowych, portali i zarządzania danymi oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Badania te mają wymiar globalny, bowiem realizowane są głównie w ramach kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej. PCSS uczestniczył i uczestniczy w przeszło 133 takich projektach, 16 z nich koordynując. Przez 20 lat swojej działalności w Centrum zrealizowano łącznie już ponad 170 projektów badawczych i strukturalnych.

Powstająca w Polsce nowoczesna infrastruktura sieci naukowych stworzyła także szansę przyłączenia do niej głównych jednostek administracji publicznej: urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dołączone są też urzędy miast, w tym Urząd Miasta Poznania, którego rozbudowana sieć obejmuje około 20 lokalizacji. Ponadto, do sieci naukowych dołączonych jest wiele instytucji użyteczności publicznej, np. biblioteki, muzea, archiwa i szpitale (w tym wszystkie kliniczne). Dzięki temu stworzone zostały warunki do realizacji przez samorządy, wspólnie ze środowiskiem naukowym, szeregu innowacyjnych usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego. Przykładem może być odbieranie, w szerokopasmowym Internecie, publicznej telewizji w trybie „na żywo” i „na żądanie” oraz specjalizowanych kanałów tematycznych, a także odbiór radia przez Internet.

Jedną ze specjalności PCSS jest oprogramowanie dla bibliotek cyfrowych. Bazując na tym oprogramowaniu, we współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych, powstała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, która zapoczątkowała powstawanie regionalnych bibliotek cyfrowych w wielu województwach. Obecnie istnieje ponad 50 cyfrowych księgozbiorów w całej Polsce, które zrzeszone są w Federację Bibliotek Cyfrowych. Dzięki sieci PIONIER zlecenie przeszukania jednej pozycji obejmuje wszystkie księgozbiory cyfrowe w kraju.

Oczywiście jednym z głównych obszarów współpracy PCSS ze środowiskiem samorządowym, a w szczególności z Urzędem Miasta Poznania, są usługi e-administracji: obsługa mieszkańców Poznania, zakładanie działalności gospodarczej, nabór do szkół i przedszkoli, wspomaganie turysty odwiedzającego Poznań. Szereg powstałych u nas rozwiązań stało się wzorcem i inspiracją dla innych metropolii, a miasto Poznań, dzięki ich wdrożeniu, stało się krajowym liderem w tej dziedzinie. Bardzo ważnym obszarem dla wprowadzenia nowych usług jest medycyna. PCSS zainicjował prace i uruchomił pilotowy portal Telemedycyna Wielkopolska dla telekonsultacji w specjalizacji chirurgii urazowej, a obecnie, wspólnie z pięcioma klinikami Uniwersytetu Medycznego, Politechniką Poznańską i 26 wielkopolskimi szpitalami regionalnymi, realizuje projekt Wielkopolskie Centrum Telemedycyny.