Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - P_Technik mechanik okrętowy
Nazwa oddziału

 P_Technik mechanik okrętowy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

 Język angielski

 Chemia

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•  pracy w siłowniach statków rozmaitych typów, począwszy od tradycyjnych drobnicowców, 
a kończąc na tak specjalistycznych i nowoczesnych jednostkach, jak gazowce i chemikaliowce.
•  specjalizacji w zakresie eksploatacji statków handlowych i rybackich zgodnie z wymogami międzynarodowymi.

•  obsługi i wykonywania podstawowych remontów maszyn, urządzeń i systemów okrętowych
•  pełnienia wachty maszynowej
•  udziału w prowadzonych przez załogę statku akcjach ratunkowych i ratowniczych
•  kontrolowania przestrzegania przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskich, instytucji klasyfikacyjnych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych
 i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale maszynowym 
oraz w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych 
u armatorów. Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik mechanik okrętowy  będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik mechanik okrętowy, uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego. Uczniowie w trakcie nauki otrzymają także  certyfikaty potwierdzające ukończenie wszystkich niezbędnych  kursów potrzebnych do podjęcia pracy na statku.

TO NA WAS CZEKAJĄ PRACODAWCY

 Kształcimy  profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy. Zawód technik mechanik okrętowy jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy motorzystów oraz oficerów mechaników.  W związku z tym, technik mechanik okrętowy, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację Morską, odpowiednich świadectw - znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych, którzy oczekują pracowników wyszkolonych zgodnie z wymogami Konwencji STCW.

 KORZYŚCI

  Absolwent nasz miał, ma i zawsze będzie miał  wysoką pozycję społeczną.   Jest dobrze opłacany, ciężko pracujący i doceniany  zarówno w Polsce, jak i za granicą - z zarobkami 4000 -10000 zł.

Ogólnoświatowy rynek pracy notuje coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę mechaników, która jest gotowa do podjęcia pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach morskich.

Wyszkolenie  przyszłych techników mechaników okrętowych  obejmuje wiele  przedmiotów praktycznych - wysoce użytecznych w przyszłej pracy zawodowej

Kształcenie  odbywa się w ramach współpracy z Akademią Morską w Szczecinie -  korzystania  z ich  pracowni, laboratoriów, sal wykładowych i przy pomocy ich wykładowców.

Uczniowie dysponują bogatą ofertą warsztatową  a przeprowadzane  zajęcia są  zgodne  z międzynarodową konwencją STCW.

 Wykonywane ćwiczenia  w pracowniach symulacyjnych w Technikum   oraz na  symulatorach  siłowni okrętowych  w Akademii Morskiej w Szczecinie są na najwyższym światowym poziomie.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym  umiejętności w zawodzie technika mechanika okrętowego

  Zdobywają umiejętności organizacji i wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

Po ukończeniu nauki mają możliwość uzyskania  świadectwa motorzysty wachtowego

Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa motorzysty wachtowego w żegludze morskiej  otrzymują świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej

Absolwent  szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na morzu lub studiów kierunkowych
 na uczelniach wyższych w kraju i za granicą.

DODATKOWE  UPRAWNIENIA

- Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia.

 - Wszystkie  kursy niezbędne do podjęcia pracy na morzu a prowadzone w Ośrodku  Ratownictwa Morskiego.

- Książeczka  Żeglarska uprawniająca do żeglugi  międzynarodowej.

PRAKTYKI ZAWODOWE

W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na morskich statkach szkolnych( Dar Młodzieży, Horyzont II, uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych. 

Zajęcia  w laboratoriach  Akademii  Morskiej w Szczecinie na Wydziale Mechanicznym –
Kursy w ośrodkach ratownictwa morskiego.

 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

Znalezione obrazy dla zapytania ZDJĘCIA STATKI STOCZNIE

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania STOCZNIA ZDJĘCIA