Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin
Telefon
(91) 48 46 088
Fax
(91) 48 46 088
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Bożena Ulchurska - Jackowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego to szkoła z tradycjami, której historia rozpoczyna się w 1949 r. Od początku swego istnienia szkoła imponowała aktywnością i zaangażowaniem nauczycieli i uczniów, wysokim poziomem nauczania oraz dobrymi, a nawet bardzo dobrymi efektami kształcenia.
Szkoła 
od wielu lat znajduje się w czołówce najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce – w rankingu ogłoszonym  w roku 2023 znajduje się
na 744 miejscu w kraju z tytułem Brązowej Szkoły 2023. Posiada certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości, a od 2014 - tytuł Szkoły E(x)plory.

W latach 2019 i 2020 VI Liceum Ogólnokształcące realizowało zadania projektowe w ramach Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w obszarze nauk przyrodniczych: biologii, chemii, geografii i fizyki oraz informatyki.

Udział w projekcie umożliwił szkole doskonałe wyposażenie pracowni przedmiotowych.

VI LO należy do szkół sukcesu, czyli zapewnia bardzo duży przyrost wiedzy i umiejętności (według Wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej EWD). Nazwiska uczniów możemy znaleźć wśród: laureatów oraz finalistów licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych, stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Miasta.
O randze Szóstki świadczą także losy jej absolwentów. Wielu spośród nich osiągnęło sukcesy zawodowe i naukowe w kraju i na świecie (naukowcy, lekarze, prawnicy, aktorzy, redaktorzy radiowo-telewizyjni i prasowi).


Obecnie w VI LO kształci się 560 uczniów w 18 oddziałach.


W planie dydaktyczno-wychowawczym realizowane są przede wszystkim następujące cele:


1. systematyczna dbałość o najwyższy poziom edukacji i przygotowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym,


2. indywidualizacja pracy z uczniami (wsparcie w pokonywaniu trudności oraz rozwijanie uzdolnień),


3. kształtowanie postaw obywatelskich, łączenie tradycji z nowoczesnością,


4. wspomaganie uczniów w tworzeniu indywidualnych planów życiowych i osiąganiu sukcesów na miarę własnych możliwości (współpraca
ze środowiskiem nauki, kultury i biznesu, organizacjami środowiskowymi i charytatywnymi),


5. zachęcanie uczniów do rozwijania swoich pasji poprzez koła zainteresowań, wycieczki edukacyjne, warsztaty i udział w życiu kulturalnym miasta,


6. przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym (Parlament Uczniowski, Rada Pięciu, Młodzieżowa Rada Miasta, wolontariat).


Liceum ma stały dostęp do internetu, dwie nowoczesne pracownie multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, która pełni także funkcję centrum multimedialnego. Zajęcia lekcyjne odbywają się w gabinetach wyposażonych w sprzęt audio-wideo, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
i komputery 
z dostępem do sieci Internet. Zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe prowadzone są w doskonale wyposażonych gabinetach: biologicznym, chemicznym i fizycznym. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w dużej sali gimnastycznej, małej sali do ćwiczeń grupowych i siłowni.
W szczególny sposób szkoła zwraca uwagę na rozwój kulturalny uczniów poprzez liczne i godne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach artystycznych, plenerowych 
i warsztatowych (spektakle teatralne i operowe, wystawy malarskie i fotograficzne, cykliczne wyjścia do kina połączone z analizą
i interpretacją filmów).
Uczniowie poszczególnych klas systematycznie biorą udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konferencjach organizowanych przez US, PUM, ZUT, PM, IPN oraz OIRP. Poszczególne profile klas objęte są następującymi patronatami: Wydziału Prawa i Administracji US, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Technoparku Pomerania.

W pierwszych dniach września organizowane są wyjazdowe warsztaty integracyjne dla klas pierwszych.
W kolejnych latach nauki – wycieczki edukacyjne związane z profilem danej klasy. Dyrekcja i wychowawcy klas systematycznie współpracują z Radą Rodziców VI LO, włączając rodziców w realizację przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych (organizacja uroczystości szkolnych, spotkań klasowych, imprez sportowych i artystycznych oraz dydaktycznych (prelekcje tematyczne lekarzy, prawników, konferencje naukowe, itp.). Uczniowie poprzez działalność w samorządach klasowych i Radzie Pięciu są autentycznymi współdecydentami oraz gospodarzami życia szkolnego VI LO.
W szkole działa klub uczniowski i sklepik szkolny. Nauka w VI LO odbywa się na jedną zmianę od 7.45, zwykle nie dłużej niż do 16.05.

Oferta
Dojazd

Tramwaje linii 5,7,9, autobus linii 86

Historia

Historia Szóstki zaczyna się w 1949 r., kiedy to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powołało Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD nr 2.
Od 1956 r. placówka znana jest jako Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr VI, które od 1961 r. istnieje już samodzielnie, a od 1958 r. ma swojego patrona: Stefana Czarnieckiego. Imię sławnego hetmana nadano szkole dla uczczenia 300 rocznicy pobytu jego wojsk na Pomorzu Zachodnim. Dotychczas szkołą zarządzało dziewięciu dyrektorów, a pracowało w niej ok. 320 nauczycieli. Od początku swego istnienia szkoła imponowała aktywnością i zaangażowaniem nauczycieli i uczniów. VI LO ukończyło wielu znanych i cenionych lekarzy, inżynierów, dziennikarzy.

Szóstka to szkoła, w której panuje klimat twórczej współpracy i życzliwości.

Obecnie dyrektorem szkoły jest pani mgr Bożena Ulchurska - Jackowska.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:

• tworzone są według profilów (wpisane w program danej klasy) lub zgodnie z zapotrzebowaniem,

• pozwalają poszerzyć wiedzę w wybranej dziedzinie oraz udoskonalić umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym,

• umożliwiają rozwój zainteresowań i predyspozycji ucznia,

• stwarzają możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego.

Koło biologiczne: • uczniowie prowadzą prace badawcze, projekty oraz przygotowują się do konkursów i olimpiad - biologicznej oraz ekologicznej.

Koło biochemiczne: • uczniowie doskonalą umiejętności w zakresie biochemicznych podstaw życia i głównych kierunków przemian metabolicznych.

Koło informatyczne: • uczniowie nabywają umiejętności w zakresie podstaw informatyki, tworzenia stron internetowych, pisania algorytmów, programowania.

Koło Debat Oksfordzkich: • uczniowie nabywają umiejętności z zakresu retoryki; poznają zasady trafnej argumentacji dotyczącej potwierdzenia lub obalenia postawionej tezy.

Koło matematyczne: • uczniowie realizują program Jak polubić matematykę?, który w atrakcyjny sposób przybliża trudne treści.

Koło języka angielskiego: • uczniowie rozwijają kompetencje językowe z zakresu biochemii i medycyny, poszerzają zakres słownictwa specjalistycznego.

Koło języka niemieckiego: • uczniowie rozwijają kompetencje językowe oraz poszerzają wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.

Koło języka rosyjskiego: • uczniowie rozwijają kompetencje językowe

Koło sportowe: • uczniowie rozwijają sprawność fizyczną w sekcjach: siatkówki, koszykówki i aerobiku; przygotowują się do udziału w rozgrywkach międzyszkolnych.

Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy: • uczniowie uczestniczą w ciekawych wędrówkach i wycieczkach, dzięki którym poznają walory naszego regionu; biorą udział w zorganizowanych rajdach (również w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych)

Kontakty zagraniczne

Kontakty zagraniczne:


• Wymiana młodzieży z Widukind-Gymnasium w Enger, dającą szansę poznania realiów życia codziennego naszych zachodnich sąsiadów
i doskonalenia kompetencji językowych. Wspólne projekty są dotowane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków                  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.


• Współpraca partnerska z Einstein-Gymnasium w Angermunde. Uczestniczyliśmy także w projektach muzycznych i teatralnych realizowanych przez   naszych uczniów i młodzież niemiecką w ramach programu Komisji Europejskiej "Młodzież dla Europy", akcja "Młodzież w Działaniu", wspierającego   wymianę młodzieży w ramach Unii Europejskiej.


• Wymiana młodzieży VI LO z młodzieżą ze szkoły w Sankt Petersburgu.


• Językowo-krajoznawcze wyjazdy za granicę


Osiągnięcia

Osiągnięcia szkoły: Nasi uczniowie od lat uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (dzięki czemu szkoła znajduje się w czołówce najlepszych szczecińskich liceów); studiują na wybranych przez siebie kierunkach w kraju i za granicą; z powodzeniem biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

 

Osiągnięcia uczniów w ostatnich latach:

 

• udział w części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2019 r.

 

• finalista drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego 2019 r.

 

• laureat IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach 2018 r.

 

• Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim XX Ogólnopolskiego przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada" 2020 r.

 

• Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie w Stylu Norwidowski, "CZŁOWIEK" 2023 r.

 

• I miejsce w XIV Regionalnym Konkursie Recytatorskim "Szczeciński Parnas" 2018 r.

 

• II miejsce w Konkursie wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Konstytucji „Tędy na Prawo” 2022 r. organizator Fundacja TOGATUS PRO BONO, pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości

 

• kwalifikacja do centralnego etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie 2023 r.

 

• I miejsce w Ostrzeszowskich Potyczkach Oksfordzkich (1-2 marca 2023 r.)

 

• I miejsce w Turnieju Debat Historycznych IPN w Szczecinie 2020 r.

 

• III miejsce w Turnieju Debat Historycznych IPN w Szczecinie 2022 r.

 

• 2 miejsce w etapie okręgowym XI Olimpiady Wiedzy o III RP, tytuł Laureata kwalifikacje do etapu centralnego - 17.06.2023 r.


• udział w zawodach II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2019/2020

 

• udział i tytuł Młodego Naukowca E(x)plory w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Naukowców E(x)plory 2019 r.

 

• Wyróżnienie w XXIII Wojewódzkim Konkursie na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki 2018 r.

 

• I miejsce w konkursie "Fizyka w Medycynie"

 

• 3 miejsce w kategorii Energy Międzynarodowej Olimpiady Projektów Naukowych – INSPO Turkey 2021

 

• udział i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych" - MEWy 2020

 

• finalista II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu 2020 r.; kwalifikacja dwojga uczniów do III Etapu Centralnego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu 2021 r.

 

• udział w zawodach drugiego stopnia XLVI Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2019/2020

 

• I miejsce w XX Szczecińskim Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej 2018 r.

 

• III miejsce w Internetowych Mistrzostwach Szczecina Szkół Ponadpodstawowych w Szachach 2020 r.

 

• III miejsce za współzawodnictwo sportowe szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 2017/2018

 

Nasi uczniowie otrzymują certyfikaty za udział w projektach „Licealista w świecie nauki” oraz „MAM PUM”

 

Drzwi otwarte
Dzień Otwarty Szkoły odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
Współpraca z uczelniami wyższymi
Współpracujemy z: Uniwersytetem Szczecińskim, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Politechniką Morską w Szczecinie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
+48918522093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin
Telefon jednostki przetwarzającej dane
91 48 46 088
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@lo6.szczecin.pl