Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Adres
al.Piastów 12, 70-331 Szczecin
Telefon
091 484 18 72
Fax
091 484 18 72
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Budziach
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Najsztarsze liceum w Szczecinie
 • Szkoła wielu inicjatyw i przedsięwzięć
 • Szkoła to równiez miejsce na sportowe wyzwania
 • Festiwal Kolęd i Pastorałek
Opis
 • I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszym liceum w Szczecinie, istnieje od 1 września 1945 roku. W ciągu tych lat zawsze lokowaliśmy się wśród czołowych szczecińskich liceów. Możemy poszczycić się wspaniałymi absolwentami, którzy zajmowali i zajmują znakomite miejsca w życiu zawodowym, społecznym, naukowym i kulturalnym naszego kraju. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną z 2  pracowniami komputerowymi, wspaniale wyposażoną biblioteką, skomputeryzowaną czytelnią z dostępem do internetu, salą gimnastyczną, kompleksem sportowym Orlik oraz monumentalną aulą. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga i psychologa oraz medyczną, działa też bufet. Istnieje możliwość zakwaterowania chłopców w internacie Szkół Salezjańskich.

 • Nasza szkoła:
  Stwarza warunki sprzyjające dojrzewaniu uczniów do odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych i podejmowania dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej. Wyposaża swoich uczniów w wiedzę, kształtuje umiejętności i postawy, jakich potrzebują, żyjąc w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom. Promuje postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych poprzez działalność wolontariatu. Wspiera samorządność uczniowską. Rozwija w uczniach poczucie pełnej identyfikacji ze szkołą. Przygotowuje młodzież do podejmowania inicjatyw społecznych poprzez działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła kreuje postawy twórcze, aktywne, w oparciu o wartości humanistyczne oraz zapewnia swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie XXI wieku.

 • Szkoła pozwala:
  Rozwijać zainteresowania w rożnych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Zapewnia im udział w projektach edukacyjnych, w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Stara się aktywnie współpracować z rodzicami w rozpoznawaniu problemów i tworzyć atmosferę bezpieczeństwa, zaufania sprzyjającego ich rozwiązywaniu.

 • Szkoła współpracuje:
  Ze szczecińskim środowiskiem naukowym wyższych uczelni : Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydziałem Prawa i Administracji US, Wydziałem Italianistyki US, Wydziałem Filologii Angielskiej, Wyższą Szkołą Bankową,  Współpracuje z instytucjami : Okręgową Izbą Adwokacką w Szczecinie, Instytutem Pamięci Narodowej.

 • Szkoła bezpieczna i przyjazna:
  Uczniom i rodzicom, należąca do sieci szkół przyjaznych, wyróżniona tytułem „Szkoły z klasą”, „Szkoły Odkrywców Talentów”, Zachodniopomorskim Znakiem Jakości i certyfikatem „Fair play”. W 2010r. Szkoła została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Wykorzystuje rozbudowaną bazę oraz kwalifikacje i kompetencje nauczycieli dla prowadzenia działań innowacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów i realizacji ich planów. Realizuje autorskie innowacje pedagogiczne w poszczególnych klasach, pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Dba o tradycje szkoły, miasta Szczecin, regionu i Polski. Prezentuje się w środowisku, aktywnie działa i wspiera lokalną społeczność. Stara się bezstresowo dbać o wprowadzanie pierwszoklasistów w życie szkoły poprzez wyjazd integracyjny, organizowany w drugim tygodniu września. Organizuje wycieczki zagraniczne, krajowe, wyjazdy naukowe oraz wymiany międzynarodowe. Projekty międzynarodowe realizowane w I LO : Program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej-współpraca z Gymnasium Carolinum z Neustrelitz, Pilotażowy Projekt MSZ Polski i Niemiec "Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość", Program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej-współpraca z John-Lennon-Gymnasium z Berlina, Projekt Erasmus + "Science across Europe" wymiana ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii i Norwegii, Projekt Erasmus+ "Sui palchi di scuola" wymiana ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Grecji i Włoch.
Oferta
Dojazd

Nasze liceum może poszczycić się bardzo dobrą lokalizacją: 

 • Nieopodal szkoły znajduje się jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych Szczecina-Plac Kościuszki, przez który biegnie kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych, które oplatają cały Szczecin.
  Dojazd: Tramwaje : 5,7,8,9,10,11,12, Autobusy : 61,61bis,75,81,83.
Historia
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przypomina zwartą, monumentalną bryłę, szczodrze wyłożoną płytami piaskowca, przyozdobioną płaskimi ryzalitami na krawędziach elewacji. Neoromański gmach został wzniesiony w latach 1900-1903 według projektu Wilhelma Fryderyka Adolfa Meyer`a Schwartau`a. Możemy sobie tylko wyobrazić, co czuli uczniowie rozpoczynający naukę 2 września 1945 roku. Dzięki pierwszemu Kuratorowi Szkolnemu, prof. Stanisławowi Helsztyńskiemu, mgr Janina Szczerska zorganizowała i utworzyła pierwszą szkołę średnią w polskim Szczecinie. Wspomniana mgr Janina Szczerska była dyrektorką „Jedynki”, kobietą z tradycjami i szczególnym życiorysem. Jako człowiek, który wiele doświadczył, uznawana była za kogoś niezwykle stanowczego i zdecydowanego, co objawiało się także w ustanowionych przez nią zasadach obowiązujących wszystkich tych, którzy podjęli edukację w liceum, w ówczesnej szkole żeńskiej. W niezmiernie trudnych warunkach, w lipcu 1945r. mgr Janina Szczerska przystąpiła do organizowania pierwszej w polskim Szczecinie, polskiej szkoły średniej. Organizacja, to słowo zbyt proste jak na owe warunki. Jak wspomina mgr Janina Szczerska trzeba było zacząć od uprzątnięcia całego gmachu, w którym mieścił się częściowo szpital, potem przydźwigania sprzętu, reperowania go i szykowania do rozmieszczenia w gmachu. Trzeba było dużej energii i wydatnej pomocy władz cywilnych i wojskowych, by przygotowania ukończyć na czas. Już w sierpniu 1945r. ogłoszono zapisy do gimnazjum i liceum. Zgłosiło się 30 kandydatów. Otwarcie szkoły nastąpiło 2 września. Był to wzruszający moment dla tych, którzy uczestniczyli w akcie założenia zrębów polskiego szkolnictwa średniego w stolicy Pomorza Zachodniego. W tym samym dniu został podpisany też Akt Erekcyjny Pierwszego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. W akcie, jako dokumencie o wadze historycznej, zaczynającej nową epokę, wymienione jest nazwisko Prezydenta KRN Bolesława Bieruta, Marszałka Michała Roli-Żymierskiego i innych dostojników państwowych. Początkowo była to szkoła koedukacyjna, później po uruchomieniu Gimnazjum i Liceum Męskiego przy ul. Henryka Pobożnego i przejściu tam młodzieży męskiej ustalił się żeński charakter szkoły, która po reorganizacji szkolnictwa w skali krajowej otrzymała nazwę 1-szej 11-letniej Ogólnokształcącej Szkoły Żeńskiej. Niemal od początku istnienia szkoły Rada Pedagogiczna zabiegała o nadanie jej imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Zostało ono nadane szkole w uroczystym dniu 8 listopada 1958r., kiedy to szkoła otrzymała sztandar z nazwiskiem Patronki. Wzruszającym akcentem tej uroczystości było odebranie przez dyr. Jana Rybarskiego sztandaru szkoły z rąk wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie tow. Wacława Śledzińskiego. Nazwa szkoły kilkakrotnie uległa zmianie. Obecnie brzmi ona następująco: I Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie Liceum stosownie do kolejnych reform w strukturze szkoły średniej zaczęło intensywnie przeżywać swój rozwój. Działalność szkoły i jej dorobek dydaktyczno-wychowawczy zostały uhonorowane przez władze polityczne i oświatowe wysokimi odznaczeniami. Wspomnieć warto, iż pierwsza Dyrektorka "Jedynki" - mgr Janina Szczerska - zajęła wysoką lokatę w plebiscycie na szczecinianina XX wieku.
Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe :

 • koło matematyczne,
 • koło języka włoskiego,koło języka hiszpańskiego
 • koło wolontariuszy,
 • koło przyjaciół książki,
 • koło teatralne
 • koła pracy z uczniem zdolnym z języka polskiego, języka niemieckiego, geografii, matematyki, biologii, chemii i fizyki
 • filmowy klub dyskusyjny
 • koło debat oksfordzkich
Kontakty zagraniczne
Projekty kontynuowane w roku szkolnym 2022/2023 :
- Program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej - współpraca z partnerską szkołą Gymnasium Carolinum z Neustrelitz,
- Program wymiany młodzieży z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy.
- Pilotażowy Projekt MSZ Polski i Niemiec "Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość",
- Program wymiany młodzieży Projekt Erasmus + "Science across Europe" wymiana ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii i Norwegii, Projekt Erasmus+ "Sui palchi di scuola" wymiana ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Grecji i Włoch.
Osiągnięcia
 • Szkoła uczestniczy w życiu miasta, regionu i Polski.

 • Nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w konferencjach o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, zajęciach laboratoryjnych na uczelniach medycznych i technicznych, korzystają ze współpracy z różnymi instytucjami.

 • Do młodzieży kierowane są tworzone przez nauczycieli programy projakościowe, innowacje pedagogiczne rozwijające dodatkowe kompetencje uczniów.

 • W ostatnich latach podpisano umowy patronackie z jednostkami Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Pomorskiego oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Od 2005 roku, kiedy to zmieniła się formuła egzaminów maturalnych, polegająca m.in. na ocenianiu zewnętrznym odnotowuje się niemal stuprocentową zdawalność matur na wysokim poziomie.

 • Jedynka , co roku znajduje się w rankingu "Perspektyw" wśród najlepszych szkół w Polsce zdobywając srebrną lub brązową odznakę.

 • Naszym uczniom co roku przyznawane są stypendia Prezesa Rady Ministrów, są wśród nich również laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

  O aktywności Jedynki mogą świadczyć nadane jej w ostatnich latach tytuły:
 • Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości, Szkoły z Klasą i Szkoły Odkrywców Talentów.

 • Zaangażowanie w sprawy rozwoju kultury fizycznej zaowocowało  otwarciem kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Od lat nasze reprezentacje zajmują wysokie miejsca w rozgrywkach sportowych o Mistrzostwo Szczecina.

 • Prężnie prowadzone są działania związane z wolontariatem, co nadaje szkole szczególny charakter i wpływa na jej rozpoznawalność w środowisku lokalnym.
Drzwi otwarte

2 kwietnia 2022 r. (sobota) w godz. 10.00 - 14.00


       Z uwagi na panująca epidemię i mając na uwadze bezpieczeństwo,  nie  możemy przeprowadzić Dnia Otwartego w murach “Jedynki”, tak jak odbywało się to dotychczas. Ale to nas nie powstrzyma od przybliżenia Wam obrazu I Liceum Ogólnokształcącego!
                                                                      Dzień Otwarty odbędzie się w wydaniu online.
           Specjalnie dla Was live i czat z Samorządem Uczniowskim, filmiki promocyjne i dyżur dyrekcji szkoły pod telefonem 91 - 484-18-72.

ZAPRASZAMY!

Zakres wiekowy
Szkoła z odziałami po gimnazjum oraz z odziałami po szkole podstawowej
Zajęcia pozalekcyjne
 • sekcje sportowe: siatkówka chłopców i dziewcząt, koszykówka chłopców i dziewcząt, sekcja brydża, zespół taneczny - cheerleaderki, piłka nożna, rugby
 • fakultety dla maturzystów
 • programy projakościowe dla zdolnych uczniów
 • zajęcia artystyczne - koło teatralne
 • klub debat oksfordzkich
 • koła przedmiotowe
 • klub gier planszowych
 • Dyskusyjny Klub Filmowy