Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna
Adres
Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Telefon
+91 350 06 46
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Karina Jóźwiak-Olszewska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis

Branżowa Szkoła l stopnia EUROSPEC w Szczecinie jest szkołą ponadpodstawową – trzyletnią branżową szkołą I stopnia, szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, bezpłatną, dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie.

Siedziba szkoły mieści się w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47.

Organem prowadzącym szkołę jest Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Dokumentacja Szkoły prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.


Branżowa Szkoła I EUROSPEC w Szczecinie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej, bezpłatnie w następujących zawodach:

  • Fryzjer,
  • Fotograf,
  • Lakiernik samochodowy,
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Blacharz samochodowy,
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych - obecnie członek fundacji Stiftung Bildung & Handwerk, z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał ze strony niemieckiej jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych - to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zaangażowanie w życie Pomorza Zachodniego, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej sprawiły, iż w ciągu lat swojego istnienia nazwa szkoły stała się synonimem dobrej marki, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i poza jej granicami. Jest to w równej mierze zasługa władz uczelni jak i jej słuchaczy, którzy poprzez Samorząd Studencki, stanowią pełnoprawny organ współstanowiący o życiu szkoły.
Zajęcia prowadzone są na WSIE w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 47.

Na terenie uczelni znajdują się nowoczesne kioski multimedialne oraz dostęp do bezpłatnego Internetu. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. aplikacji Wirtualny dziekanat – studenci w szybki i prosty sposób mogą dotrzeć do bieżących wydarzeń dotyczących życia WSIE. Zawsze aktualne plany zajęć, informacje o ocenach i terminach egzaminów, wewnętrzne forum uczelniane, bezpośredni dostęp do wykładowców i pracowników Uczelni, możliwość składania podań i sprawdzenia stanu realizacji zadań - to funkcjonalności systemu, które sprawiają, że komunikacja z uczelnią odbywa się w nowoczesny i sprawny sposób.

Oferta
w przygotowaniu
Historia
Założycielem Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej jest InBit - Grupa edukacyjna. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT powstał w 1995 roku. Stałą cechą pracy instytutu jest rozwój i poszerzanie oferty o nowe produkty zorientowane głównie na usługi rynku pracy, szkolenia informatyczne oraz nauczanie języków obcych. Do sztandarowych przedsięwzięć Instytutu należy niewątpliwie utworzenie w 1999 roku Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej (pierwszej wyższej uczelni zawodowej, kształcącej kadry menedżerskie, przygotowane do pracy w standardach Unii Europejskiej). W roku 2001 "InBIT" stał się jedynym na Pomorzu Zachodnim licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Goethe Institut Inter Nationes (GIIN).
Rok 2002 przyniósł nową inicjatywę. Powstała Szczecin International School (SIS) - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Trzy szkoły angielskojęzyczne o uprawnieniach publicznych "pod jednym dachem", kształcące dzieci i młodzież w oparciu o międzynarodowe standardy IBO (organizacji afiliowanej przy ONZ) - to jedyne takie przedsięwzięcie w Europie Środkowowschodniej. Od 2009 roku przy SIS powstał IKS - International Kindergarden of Szczecin
Obecnie Grupa Edukacyjna InBIT oferuje usługi edukacyjne dla każdego wieku. Od wieku przedszkolnego przez wszystkie szczeble edukacji, aż po szeroki wachlarz kursów dla dorosłych. W ramach grupy zatrudnionych jest około 130 pracowników o wysokich kwalifikacjach, umożliwiających podejmowanie zadań o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym.
Współpraca z pracodawcami

Centrum Egzaminacyjne 
GOETHE-INSTIUT

Wyższa Szkoła 
Integracji Europejskiej

Szczecin 
International School

Zakres wiekowy
do 18 roku życia
Dojazd

Szkoła mieści się w malowniczej części Szczecina, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską: liniami tramwajowymi 4, 5, 7, 9.