Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe
Zespół szkół
Adres
ul.Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin
Telefon
91-433-93-28
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Paweł Masłowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Technikum Energetyczno-Transportowe
 • Laboratorium elektryczne
 • Laboraorium OZE
 • Laboratorium spedycji
 • Laboratorium elektryczne 2
 • Laboratorium automatyki
Opis

TECHNIKUM ENERGETYCZNO-TRANSPORTOWE

Misją szkoły jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w stale modernizującej się gospodarce UE. Przygotowanie absolwentów do podejmowania działań innowacyjnych zwiększającą efektywność świadczonych usług w firmach i zakładach, w których pracują. Kształcimy w branżach ENERGETYKA i TRANSPORT.

Szkoła w 2015 roku znalazła się na I miejscu w rankingu "PERSPEKTYW" w kategorii najlepiej zdanych egzaminów zawodowych w województwie zachodniopomorskim i na XXIX miejscu w rankingu ogólnopolskim.

W 2022 roku (i w dwóch poprzednich latach) Technikum Energetyczno-Transportowe uzyskało status "Brązowa Szkoła" w rankingu PERSPEKTYW na "Najlepsze Technika w Polsce". Ta wysoka pozycja wynika z pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i zawodowych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • technik spedytor
 • technik automatyk
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik elektryk

ATUTY SZKOŁY

Nowoczesne pracownie:

 • odnawialnych źródeł energii,
 • spedycji i transportu,
 • instalacji elektrycznych,
 • maszyn elektrycznych prądu stałego,
 • maszyn elektrycznych prądu zmiennego,
 • układów sterowania,
 • energoelektroniki,
 • podstaw elektrotechniki i elektroniki,
 • obróbki mechanicznej
 • instalatorstwa budowlanego,
 • elektromechaniki pojazdów samochodowych,
 • chłodnictwa i klimatyzacji,
 • obróbki ręcznej,
 • naprawy sprzętu AGD.

Wszystkie zajęcia zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie szkoły.

Zaplecze sportowe:

 • dwie hale sportowe;
 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko.

Internat:

 • pokoje z własnymi pełnymi węzłami sanitarnymi;
 • kuchnia i stołówka.

Biblioteka – jeden z największych szkolnych zasobów książek w województwie ok. 45 tys. woluminów, oraz ok. 1000 zbiorów specjalnych (np. multimediów)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM ENERGETYCZNO – TRANSPORTOWYM

Wiodącymi kierunkami są technik spedytor, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Od roku szkolnego 2019/2020 szkoła kształci również na kierunku technik automatyk.

Branża transportowa w Szczecinie rozwija się prężnie, związana jest z tym oferta edukacyjna szkoły. Szkoła współpracuje z grupą kapitałową OTLogistics, z którą podpisana została umowa patronacka. Uczniowiew ramach współpracy odbywali praktyki i płatne staże w filiach firmy m. in. we Wrocławiu i Szczecinie. Ze staży korzystali przede wszystkim uczniowie uczący się na kierunku technik spedytor. Jest to kierunek, na którym uczniowie uczą się organizacji i nadzorowania transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów. Uczniowie uczą się racjonalnego, ekonomicznego wykorzystania środków transportu. Ci specjaliści mają za zadanie optymalizować koszty przewozu, przygotować towar tak, by został dostarczony w jak najkrótszym czasie, czasami na określoną godzinę, więc zorganizowanie systemów przewozu, składów celnych, systemów ubezpieczeń, organizowanie przewozów, magazynowanie towarów to kluczowe umiejętności, które kształcone są na tych kierunkach.

Spośród naszych kierunków kształcenia dużym zainteresowaniem cieszy się technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, potocznie nazywany przez uczniów OZE, czyli odnawialne źródła energii. Szkoła może pochwalić się tym, że jest placówką o niezwykle rozbudowanej bazie dydaktycznej, pracownie OZE dysponują nowoczesną, zaawansowaną technologicznie bazą. W wyposażeniu pracowni znajdują się panele fotowoltaiczne, które służą przetwarzaniu energii słonecznej w energię elektryczną, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Uczniowie tego kierunku uczą się obsługi, montażu i konserwacji tego typu urządzeń.

Od lat niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się kierunek technik elektryk. „Jest to zawód dający pewną pracę” – uważa uczeń klasy 4. Technik elektryk montuje, naprawia instalacje elektryczne, montuje i eksploatuje instalacje służące do oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, naprawia silniki, generatory oraz spawarki. Możliwości rozwoju zawodowego po zdobyciu tego zawodu są bardzo szerokie od pracy w zakładach związanych z przesyłem energii elektrycznej,  przez poszukujące elektryków spółki kolejowe po założenie własnej działalności gospodarczej.

Od tego roku szkolnego w ofercie edukacyjnej szkoły pojawił się kierunek technik – automatyk, który programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),  montuje czujniki pomiarowe, przeprowadza testy urządzeń i instalacji, diagnozuje i naprawia układy sterowania oraz układy automatyki, nadzoruje pracę robotów przemysłowych.

PROJEKTY EDUKACYJNE

Oprócz zaangażowania w pracę dydaktyczną związaną z przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych, a tymi szkoła może się pochwalić, gdyż wyniki plasują placówkę wśród szkół o najwyższych wynikach w okręgu poznańskim, kadra pedagogiczna wykazuje ogromna aktywność prowadząc projekty edukacyjne realizowane z funduszy Unii Europejskiej.

Ważnym przedsięwzięciem jest rozpisany na dwa lata program Erasmus+, przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

 Projekt pn. "Jestem nauczycielem doskonałym, bo doskonalę się” jest współfinansowany ze środków FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus plus 2014-2020. Celem projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i językowych wśród pracowników szkoły. W ramach projektu nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają z doskonalenia zawodowego w formie kursów językowych na terenie szkoły, jak i zagranicznych kursów metodycznych i językowych. W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w kursach językowych przygotowujących do zagranicznych mobilności, a następnie odbędą zagraniczne kursy metodyczne i językowe Wsparciem zostanie objętych 16 pracowników szkoły. Pierwsi nauczyciele skorzystali z kursów w lutym tego roku, doskonaląc swoje umiejętności językowe podczas kursu językowego na Cyprze.

Technikum Energetyczno -  Transportowe w Zespole Szkół nr 4 od września 2019 realizuje program „Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz Kady kształcenia zawodowego” PO VERWET. W założeniach projekt ma podnieść kompetencje językowe uczniów, zwiększyć ich szanse zawodowych na rodzimym rynku pracy, ale także pomóc w nawiązaniu współpracy z potencjalnymi partnerami
z zagranicy. Cele te realizowane są przez wyjazdy uczniów na dwutygodniowe staże zagraniczne. Pierwsi uczniowie odbywali praktyki od 23 lutego do 07 marca w Gut Wehlitz koło Lipska. W drugim tygodniu praktyk do grupy uczniów i ich opiekunów dołączyło trzech nauczycieli praktycznej nauki zawodu na tzw. job shadowing. Polega to na obserwowaniu przez nauczycieli sposobów prowadzenia zajęć przez nauczycieli z Niemiec. Kadra z Polski ma w ten sposób możliwość poznania metod pracy w szkołach niemieckich i wykorzystania ich potem na własnych zajęciach. Zajęciom praktycznym towarzyszyły wizyty w zakładach pracy w okolicach Lipska. Uczniowie odwiedzili centrum przeładunkowe w Halle, w centrum potrowo – drogowo – kolejowym w Glaserne Manufaktur der Volkswagen AG w Dreźnie i w zakładzie produkcyjnym BMW w Lipsku. Projekt Realizowany będzie jeszcze w przyszły roku szkolnym.

Od 2017 roku w szkole realizowany jest projekt 8.7 pod nazwą. "Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W trakcie trwania projektu uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia, np. kilkunastu uczniów  przeszło kurs obsługi wózków i podestów zwiększających szanse na rynku pracy. Dużym powodzeniem cieszył się kurs wizażu. Wbrew stereotypom wzięli w nim udział nawet chłopcy, dostrzegając szansę na zdobycie nowych umiejętności, które powoliły na zarobienie pierwszych pieniędzy. W ramach projektu 8.7 wszyscy jego uczestnicy odbyli staże - odpłatne zajęcia praktyczne
u lokalnych pracodawców. Projekt ten obejmował również doradztwo zawodowe.
75 osób odbyło zajęcia, na których wypełniali testy dotyczące predyspozycji zawodowych, ćwiczyli udział w rozmowie kwalifikacyjnej i wypełnianie dokumentów niezbędnych podczas starania się o pracę. W roku szkolnym 2019/2020 projekt 8.7 został rozszerzony. Uczniowie mogą wziąć udział w kursie finansowo – księgowym, na którym poznają program do księgowania „Symfonia” lub zdobyć prawo jazdy kat. B.

Z czego wynika potrzeba prowadzenia tego typu projektów? „Absolwenci poszukujący pracy zauważyli, iż pracodawcy oczekują umiejętności wykraczających poza podstawę programową nauczanego przedmiotu – mówi kierownik kształcenia praktycznego - zdobycie tych umiejętności jeszcze na etapie szkolny zwiększa szanse ucznia na rynku pracy”. W szkole odtworzone zostały warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczanych zawodów, dzięki czemu doposażone zostały pracownie i warsztaty szkolne.

Od września ubiegłego roku w szkole trwa realizacja kolejnego projektu - 8.6 „Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej”, również skierowanego do uczniów szkoły. Jest to projekt obejmujący bardzo nowoczesną tematykę, jaką są inteligentne domy. Uczniowie, którzy zgłoszą się do projektu zdobędą tytuł czeladnika w zawodzie elektromechanika sprzętu gospodarstwa domowego, tzn. że w trakcie trwania kursu nauczą się obsługi instalacji inteligentnych domów, czyli nauczą się np. programować elementy sterowania i zabezpieczeń urządzeń domowych. Drugim kierunkiem, jaki będą mogli wybrać uczniowie, jest elektromechanik urządzeń chłodniczych. Kurs zakończy się egzaminem czeladniczym w tym zawodzie. Co więcej, uczniowie biorący udział w kursie, będą  mogli przystąpić do egzaminu w akredytowanym ośrodku, po którym uzyskają uprawnienia do pracy z substancjami kontrolowanymi, czyli takimi, które wykorzystywane są w chłodnictwie i klimatyzacji, a ze względu na ochronę środowiska wymagają szczególnego postępowania z nimi.

Zespół Szkół nr 4 podjął stałą współpracę z Narodowym Bankiem Polskim. W ubiegłym roku dużym sukcesem szkoły okazał się udział w grancie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z okazji nadchodzącego stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „My Polacy -  niepodlegli, przedsiębiorczy”. W tym rok szkolnym szkoła zdobyła grant „Polski złoty ma sto lat”. Jego celem jest przybliżenie historii złotówki na przestrzeni dziejów. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach grantu prowadzą je nowatorskimi metodami edukacyjnymi – uczniowie wezmą udział w debacie ekonomiczno – historycznej, przygotowują samodzielnie opracowane gry dydaktyczne. 

 INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

ZS nr 4 jest szkołą współpracującą z wieloma instytucjami, m. in. ze wspomnianymi wcześniej spółkami kolejowymi, np. PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, Koleją Bałtycką, Grupą kapitałową OTL Logistic, Eneą, ale nie można zapomnieć o współpracy ze szczecińskimi uczelniami.

Nauczyciele uczący na kierunku technik spedytor cenią sobie współpracę z Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Współpraca ta polega na wymianie doświadczeń w zakresie transportu. Uczniowie mogą korzystać z bazy dydaktycznej wydziału, np. fachowych programów, na których projektuje się podwozia i nadwozia pojazdów transportowych. Członkowie Koła Transportowca, działającego w szkole od tego roku szkolnego, odwiedzą ZUT w ramach wykładów. Z Wydziałem Elektrycznym ZUT-u współpracują natomiast nauczyciele przedmiotów elektrycznych i energetycznych, którzy wraz z uczniami biorą udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni.

Cykliczną współpracę ZS nr 4 podjął z Uniwersytetem  Szczecińskim, szczególnie z Wydziałem Ekonomicznym tejże uczelni. Charakterystyczne dla szkoły są „Środy na Cukrowej”. Podczas spotkań organizowanych na wydziale zlokalizowanym przy ulicy Cukrowej uczniowie biorą udział w wykładach. Po części teoretycznej udają się do interlabów – nowoczesnych pracowni ekonomiczno- transportowych – w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne dotyczące ekonomiki transportu. Uczniowie szkoły wspólnie ze studentami i pracownikami US świętują Dzień Logistyka, biorąc udział w konkursach pomiędzy szkołami kształcącymi w zawodach transportowych.

Kolejną instytucją, z którą Zespół Szkół nr 4 ściśle współpracuje jest NBP. Dzięki temu uczniowie brali udział w projektach z zakresu edukacji ekonomicznej i zakładania działalności gospodarczej. Dzięki udziałowi w projektach młodzież wyjeżdżała na wycieczki edukacyjne do Warszawy do Centrum Pieniądza Mirosława Skrzypka, w którym w innowacyjny sposób prowadzone są lekcje o ekonomii. W Centrum Pieniądza mogli obejrzeć proces powstawania monety i banknotu, pierwszych banków, zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa. Uczniowie ZS nr 4 byli także gośćmi szczecińskiego oddział NBP, gdzie mogli obejrzeć zaplecze banku, oglądali m. in. skarbiec. Mieli też niepowtarzalną okazję obejrzenia banknotu pięćsetzłotowego przed wprowadzeniem go na rynek.

Nauczyciele uczący przedmiotów elektrycznych i energetycznych szczególnie współpracują ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, dzięki czemu szkoła zdobywa dodatkowe wyposażenie do pracowni i warsztatów, uczniowie zaś mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Współpraca z Eneą i OTLogistics, Kolej Bałtycka, PKP Cargo, PKPEnergetyka, PKP Polskie linie Kolejowe, GoBi

 SUKCESY SPORTOWE

 Zespół Szkół nr 4 jest placówką, która ceni sprawność fizyczną. Uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje sportowe pasje na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli i trenerów pracujących w szkole.  Młodzież ZS nr 4 pod opieką trenera brała udział w roku szkolnym 2017/18 w rozgrywkach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportowy w piłce nożnej, lekkiej atletyce, koszykówce oraz piłce siatkowej i osiągnęła znaczne sukcesy na terenie miasta i kraju. We wszystkich zawodach łącznie wystartowało 52 uczniów zdobywając dla szkoły 54 medale i 9 pucharów. Ogromnych sukcesów można pozazdrościć, gdyż w ZS nr 4 uczą się aktualni wicemistrzowie Polski. Szkolna drużyna futsalu zdobyła II miejsce w I Mistrzostwach Polski Kolejowych Szkół Średnich w Futsalu organizowanych przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Zespołem Szkół Techniczno – Informatycznych w Gliwicach oraz Fundację Grupy PKP.

      Wicemistrzostwo Polski jest największym sukcesem ZS nr 4 w historii szkoły w tej dyscyplinie sportu, a dodatkowo jej uczeń został najlepszym piłkarzem turnieju. Zespół po tym  sportowym sukcesie został zaproszony przez  prezesa ekstraklasowej  ”Pogoni 04”, Pana Krzysztofa Bobera na mecz sparingowy i wspólne treningi w hali sportowej przy ul. Twardowskiego.

Oprócz piłki nożnej w ZS nr 4 uczniowie trenują również piłkę siatkową, zdobywając w ubiegłym roku szkolnym I miejsce w II Lidze i zaliczając awans do I ligi. Zainteresowani koszykówką też znajdą swoje miejsce wśród sportowców szkoły, na tym polu uczniowie również odnoszą sukcesy. W roku szkolnym 2017/18 swoje laury zdobyli uczniowie klas pierwszych zdobywając III miejsce w Mistrzostwach Szczecina w Koszykówce Chłopców Klas Pierwszych Szkół Ponadgimnazjalnych.

Lekkoatleci również znajdą w ZS 4 coś dla siebie. Zawodnicy reprezentujący szkołę zajęli I miejsce w Zawodach Lekkoatletycznych z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18 Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców.
A w Indywidualnych Mistrzostwach  Szczecina w LA  SPG  XIII memoriał Ryszarda Klaty uczniowie reprezentujący szkołę zdobyli złote i brązowe medale w skok w dal i pchnięciu kulą oraz w sztafecie 4 x 100

INNE DZIAŁANIA W SZKOLE

Zespół Szkół nr 4 dba o harmonijny, nie tylko zawodowy, rozwój uczniów. Świadczy tym szereg imprez, konkursów towarzyszących życiu szkoły podczas trwania roku szkolnego.

Szkoła nosi imię Armii Krajowej i ściśle współpracuje ze szczecińskim Okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Żołnierze Armii Krajowej cenią sobie niezwykle ZS 4, biorą udział w uroczystościach szkolnych, będąc żywą lekcją historii pomagając nauczycielom w krzewieniu wartości związanych z Armią Krajową. Dla szkoły dowodem zaufania było uroczyste powierzenie szkole sztandaru Armii Krajowej. Uczniowie zainteresowani historią na pewno znajdą w Zespole Szkół nr 4 pole do działania. Od wielu lat uczniowie lubiący pisać, recytować, występować na sceniew przedstawieniach, angażują się chętnie w zadania organizowane przez polonistów w ciągu Tygodnia Humanistycznego. W każdym roku Tydzień poświęcony jest innemu tematowi – patronowi danego roku, np. Julianowi Tuwimowi, Sławomirowi Mrożkowi, czy teatrowi, dzięki czemu uczniowie podczas dobrej zabawy, grając np. w podchody zadaniowe, poszerzają swoją wiedzę na temat patrona, któremu poświęcony jest Tydzień.

Nowoczesne kształcenie nie może obejść się bez znajomości języka obcego. Nauczyciele języków obcych ZS 4 wykazują się ogromną inwencją, by uczniowie mieli kontakt z żywym, mówionym językiem. Szkoła od lat współpracuje z placówką
w Pasewalku, uczniowie tych szkół spotykają się dwa razy w roku wymiennie w Szczecinie lub w Pasewalku, dzięki czemu uczniowie ZS4 ćwiczą znajomość języka niemieckiego, co jest wymierną korzyścią dla uczniów. Dodatkową atrakcją są organizowane w ramach współpracy wycieczki edukacyjne i krajoznawcze.

Nauczyciele języków obcych corocznie organizują konkurs Piosenki w Językach Obcych rozgrywany w kategorii rywalizacji międzyklasowej, jak i indywidualnej. Uczniowie mogą pochwalić się swoimi talentami wokalnymi, jednocześnie ćwicząc język obcy.

            Uczniowie szkoły aktywnie włączają się w akcje charytatywne, brali udział
w akcji Szlachetna Paczka czy Paczka dla Zwierzaczka. Pełnoletni uczniowie są honorowymi dawcami krwi i regularnie z opiekunką grupy krwiodawców oddają krew w Regionalnym Ośrodku Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

ZS 4 OD TRADYCJI DO NOWOCZESNOŚCI

ZS nr 4 jest miejscem, w którym odnajdzie się każdy, kto w przyjaznych i bezpiecznych warunkach chce zdobyć dobre wykształcenie. Młoda, doświadczona kadra pedagogiczna z pomysłami edukacyjnymi i nowoczesne kierunki zapewniają wykształcenie, dzięki któremu absolwent ZS4 odnajduje się we współczesnych realiach. Nauczyciele i pedagodzy wspierają uczniów w ich rozwoju, zapewniając nie tylko warunki do edukacji, ale również dbając o bezpieczeństwo i komfort nauki. Patronem ZS nr 4 jest Armia Krajowa, dlatego szkoła wychowuje uczniów zgodnie z jej wartościami, propagując postawę odpowiedzialności i wytrwałości.

Szkoła zapewnia uczniom praktyki zawodowe w szczecińskich firmach, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Do szkoły uczęszczają uczniowie pochodzący nie tylko ze szczecina, ale również z Gryfic, Nowogardu, Widuchowej, Chojny, do ich dyspozycji jest internat z pokojami z własną łazienką. W czasie edukacji w Zespole Szkół nr 4 uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej, nowocześnie wyposażonych pracowni, biblioteki szkolnej, dwóch hal gimnastycznych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, boiskiem do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną.

Zespół Szkół nr 4 to szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością.

 strona internetowa szkoły

Zasady rekrutacji do Technikum Energetyczno-Transportowego w roku szkolnym 2020/2021

Oferta
Dojazd
Autobusem miejskim: 75 lub 76 do ul. Krzywoustego. Tramwajami: 4, 11 lub 12 do Al. Piastów (przy ul. Narutowicza), 2, 3, 7, 8, 9 do Bramy Portowej - dalej ul. Kopernika. Od Dworców PKP i PKS: dojście ul. 3 Maja i ul. Narutowicza.
Historia

TRADYCJE SZKOŁY – WSPÓŁPRACA Z PATRONEM

 • nasza szkoła ma ponad 50-letnią tradycję,
 • patronem naszej szkoły jest Armia Krajowa,
 • uczniowie i nauczyciele naszej szkoły ściśle współpracują ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK,
 • działa Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierzy AK,
 • bierzemy udział we wszystkich uroczystościach związanych z Armią Krajową
 • corocznie delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczy w Światowym Zjeździe Żołnierzy Kresowych AK odbywającym się w Międzyzdrojach, Dniu Żołnierzy Wyklętych uczniowie prezentują program artystyczny i uczestniczą w konkursie „Kamienie pamięci – Żołnierze Wyklęci”;
 • z okazji świąt związanych z naszym Patronem organizujemy szkolne uroczystości z udziałem Żołnierzy AK (np. Święto Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Działalności AK);
 • współpracujemy ze Związkiem Sybiraków i Związkiem Rodzin Katyńskich,
 • uczniowie systematycznie uczestniczą w wykładach w IPN,
 • uczniowie współpracowali we wspólnym projekcie AK i działającego przy naszej szkole Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Koła zainteresowań

Koło miłośników kolei, w ramach którego uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie: modelarstwa, elektroniki, robotyki, itp., Koło Transportowców, Koło Miłośników AK, Koło Przyjaciół Szczecina.

Kontakty zagraniczne
Euroregion "Pomerania" - Niemcy - Pasewalk
Osiągnięcia
SUKCESY UCZNIÓW
 • dwukrotny tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej (III i IV);
 • stypendystki i stypendyści Prezesa Rady Ministrów;
 • laureat konkursu języka niemieckiego
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Dziennikarsko-Fotograficznym pod patronatem Kuratora Zachodniopomorskiego i gazety „Moje Miasto”;
 • I miejsce w wieloetapowym Ogólnopolskim Konkursie Literackim w języku angielskim „Moje miasto”;
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Biopaliwa - dobre czy złe?” organizowanym przez LOP;
 • dwa wyróżnienia w konkursie „Profilaktyka oczami młodzieży” organizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji – plakaty obu uczennic zostały wydrukowane w kalendarzu policji na 2012 rok;
 • udział w finałach konkursów:Olimpiady Przedsiębiorczości, Konkursu Polonistycznego pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Konkursu Historycznego „Na tropie XX wieku 
UDZIAŁ W PROJEKTACH I PROGRAMACH
 • udział w trzech projektach unijnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin w programie Kapitał Ludzki w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
 • udział w projektach unijnych prowadzonych przez firmę Combidata „Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”– dla gimnazjum i szkół średnich trwających 3 lata;
 • zdobycie I miejsca za projekt edukacyjny w programie „AS kompetencji” (opiekun merytoryczny - Uniwersytet Szczeciński), w którym brało udział ponad 100 szkół z 3 województw (zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego);
 • udział klasy 3 technikum w projekcie unijnym z ekonomii w ramach podstaw przedsiębiorczości pod hasłem „Im więcej wiesz, tym więcej potrafisz”;
 • Program „Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposażania absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy” – 12 szkół z 7 powiatów, prowadzony przez SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), dzięki któremu zostanie wyposażona pracownia urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 45 osób otrzyma możliwość zdobycia tytułu czeladnika w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych, 15 osób może zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, 30 osób - w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych;
 • udział w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła Zawodowa w zachodniopomorskim” w r. szk. 2008/09, dzięki któremu 45 osób uzyskało uprawnienia URE;
 • udział w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła Zawodowa w zachodniopomorskim BIS” w r. szk. 2009/10, dzięki któremu 60 osób uzyskało uprawnienia URE, 30 osób - uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi podestów ruchomych;
 • udział w projekcie „Wsparcie osób dorosłych w procesie zdobywania kwalifikacji” w r. szk. 2009/10 we współpracy z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, 30 osób otrzymało kwalifikacje czeladnicze w zawodach potrzebnych na rynku pracy (elektryk); w/w trzy projekty prowadziło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP);
 • udział w projekcie innowacyjnym polegającym na badaniu potrzeb rynku pracy (współpraca z przedsiębiorcami przy badaniach rynku pracy);
 • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego powstały dwie nowe doskonale wyposażone pracownie do przedmiotów zawodowych: pracownia sterowania, automatyki i robotyki oraz pracownia elektromechaniki; - uczniowie szkoły zawodowej i technikum uczestniczą w projektach unijnych branży elektrycznej – każdy uczeń, który kończy szkołę, oprócz świadectwa ukończenia szkoły otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV;
 • w ramach podstaw przedsiębiorczości klasy realizują innowację pedagogiczną we współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie – dzięki tej innowacji nauczyciel może kontrolować przyrost wiedzy uczniów – badania te przeprowadzają uczniowie, dzięki czemu nabywają umiejętności z zakresu statystyki;
 • corocznie realizujemy programy wspierania nauki języków obcych;
 • od wielu lat prowadzony jest program współpracy międzynarodowej polegający na wymianie uczniowskiej ze szkoły w Pasewalku (Niemcy);
 • w ramach "programów projakościowych” realizujemy wiele dodatkowych zajęć wspomagających uczenie się i rozwijających zainteresowania;

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY 
• Udział w różnorodnych konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, m.in. w:
 • Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS organizowanym przez powiatowy SANEPID (uczniowie naszego LO i gimnazjum zawsze zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce);
 • konkursie dziennikarskim „Bliżej niż myślisz”;
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej - 7 uczniów zakwalifikowało się do finału, mimo że uczą się tylko w klasie o profilu technik spedytor, a nie logistyk;
 • konkursie „Zwierzęta lasów polskich” organizowanym dla trzech województw (uczennica kl. 2 Antonina zajęła 9 miejsce);
 • corocznie organizowanym przez nasza szkołę konkursie piosenki w języku angielskim i niemieckim;
 • corocznie od lat organizowanym przez nas dla szkół Szczecina konkursie talentów „Talentynki”;
 • wielu corocznych konkursach przedmiotowych (m.in.: ortograficznym, językowym, literackim, wiedzy o artystach i kulturze, recytatorskim, matematycznym, Szkolnym Omnibusie, licznych konkursach sportowych itp.);
• funkcjonuje prężnie działająca klasa dziennikarska z programem autorskim i gazetką szkolną, której uczniowie chętnie startują w różnych konkursach dziennikarskich;
• uczniowie aktywnie uczestniczą w kulturze – chodzą do teatrów, kin, muzeów;
• uczniowie brali udział w organizowanej przez Urząd Miejski prezentacji poszczególnych państw Unii - reprezentowaliśmy Estonię;
• dajemy uczniom szansę praktycznego poznanie firm obecnych na zachodniopomorskim rynku pracy w formie wycieczek do przedsiębiorstw (m.in.:, Rethmann, Przedsiębiorstwa PKP S.A. Elektrownie Szczecin i Dolna Odra, Poczta Polska SA);
• prężnie działa świeżo wyremontowany szkolny internat: organizując wyjścia do kin, teatrów, na wystawy, na basen, wycieczki (np. do Berlina na kiermasz świąteczny), turnieje (np. tenisa stołowego, szachowy, fotograficzny) i imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Mikołajki, Wigilię), organizując akcje charytatywne, proponując młodzieży udział w kole sportowym, plastycznym, szachowym czy technicznym; funkcjonuje gazetka i Młodzieżowa Rada Internatu;
• nasza szkoła prężnie działa także w środowisku lokalnym – pokazujemy młodzieży aktywne formy spędzania wolnego czasu, uczymy postaw prospołecznych i obywatelskich takich jak:
 • zorganizowaliśmy w szkole akcję „Szlachetna paczka”, a wcześniej corocznie przyłączaliśmy się do akcji przedświątecznej PCK, uczniowie przygotowywali paczki także dla swoich mniej zamożnych kolegów ze szkoły;
 • corocznie bierzemy udział w akcji „Góra grosza”;
 • uczniowie naszej szkoły zbierali zakrętki plastikowe dla niepełnosprawnego chłopca, który czekał na wózek inwalidzki;
 • corocznie bierzemy udział w WOŚP;
 • organizowaliśmy cykliczne warsztaty pisarskie dla młodzieży mieszkającej w internacie;
 • systematycznie uczestniczymy z uczniami w zamkowych spotkaniach dotyczących poprawności językowej prowadzonych;
 • uczestniczymy w organizacji Dni Techniki Kolejowej, na których prezentujemy zaplecze szkoły;

Możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami sportowymi, mimo że nie posiadamy klas sportowych. nasi uczniowie zdobywają najwyższe lokaty w zawodach sportowych na szczeblu miasta, regionu i województwa.

Poprzez sport kształtujemy pozytywne cechy charakteru, rozwijamy zainteresowania i zamiłowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz współdziałania w zespole.

Współpracujemy z Euroregionem Pomerania, czego efektem są długoletnie kontakty ze szkołą w Pasewalku.

Od kilku lat jesteśmy gospodarzem rejonowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych.

• W szkole prężnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół „Kolejówki”, które wspiera działalność dydaktyczną szkoły. 
Współpraca z pracodawcami
Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi edukację naszych uczniów, m.in.:
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
- PKP PLK SA 
- PKP Cargo SA 
- PKP Energetyka SA 
- PKP Przewozy Regionalne SA
- Kolej Bałtycka S.A.
- Azoty Police S.A.
- Grupa ENEA
- Uniwersytetem Szczecińskim - WZIEU
- Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
- Firmą transportową "GOBI transport" 
- firmą "Elektro-BUD" 
- z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
- z przedsiębiorstwem DHL
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia finansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • energetyczne;
 • elektryczne;
 • transportowo - spedycyjne, i in..

Kursy pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji:

 • do obsługi urządzeń transportu bliskiego (np. wózki widłowe, podnośniki nożycowe),
 • do zajmowania stanowisk eksploatacji przy urządzeniach energetycznych tj.: elektrycznych, cieplnych i gazowych,
 • do obrotu substancjami niszczącymi atmosferę, i inne.

  SKS (piłka nożna, futsal, piłka siatkowa, koszykówka, piłka koszykowa, badminton, tenis stołowy).