Krosno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
Adres
ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 204 50
Fax
13 43 204 50
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ryszard Józefczyk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
 • W trakcie gry dydaktycznej "Intermarium"
 • Z Dnia Języków Obcych 2021
 • Wolontariusze przy pracy.
 • Szkolna drużyna siatkarek
 • Rajd "Kopernika" 2021
 • Otrzęsiny klas pierwszych.
 • "Kopernik" od wielu lat w pierwszej setce najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce
 • Dzień Języków Obcych w szkole 2022
 • Chór Kopernikański
 • Spotkania ze świadkami historii
 • Wymiany z Niemcami
 • Rajd "Kopernika" Sine Wiry 2022
 • Szkolne Biegi Sztafetowe 2022
 • Wspólna Belgijka z okazji Dnia Języków Obcych
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie starówki. Lokalizacja umożliwia dojazd różnymi środkami komunikacji (PKP, PKS, MKS).  Jest również możliwość skorzystania z internatu ( przy ul. Bohaterów Westerplatte (1,2 km) lub przy ul. Czajkowskiego (1 km)).
Historia

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie należy do najstarszych i najbardziej cenionych szkół regionu. Powstało na fali lokalnych inicjatyw powoływania do życia cesarsko – królewskich szkół z polskim językiem wykładowym. Starania o otwarcie szkoły trwały od 1876 roku, ale dopiero kontrakt między Skarbem Państwa a Radą Królewskiego Wolnego Miasta Krosna przesądził o istnieniu szkoły – przeczytać można w „Kronice C.K. Szkoły Realnej”. W powołaniu do życia placówki uczestniczyli: poseł i marszałek Galicji Hr. Agenor Gołuchowski i książę Paweł Sapieha. W ponad stuletniej historii szkoła przyjmowała różne formy organizacyjne i związane z nimi oficjalne nazwy. Początkowo była to C.K. Szkoła Realna, kształcąca w zakresie nauk humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych, później przemianowano ją na Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne. Nazwa Liceum Ogólnokształcące po raz pierwszy pojawia się w roku 1952. W latach 1977 – 1988 funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: LO młodzieżowe, LO dla pracujących i Studium Administracyjne. Od 1988 roku, obowiązuje nazwa I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Patron szkoły pojawił się w jej nazwie w 1921 roku z przerwą od 1949 do 1962 roku i obowiązuje do dzisiaj. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w szkole w 1907 roku, a przystąpiło do niego 14 uczniów. W latach 1914 – 1918 uczniowie i profesorowie uczestniczyli w walce o wolność Polski na wszystkich frontach I wojny światowej. W tym czasie budynek szkoły przeszedł w ręce wojsk rosyjskich, następnie austriackich. Najpierw powstały w nim koszary, a później szpital wojskowy. W okresie międzywojnia szkoła przeszła pomyślnie reformy oświatowe wzmacniając swoją pozycję na lokalnym rynku edukacyjnym. 1 września 1939 roku, pomimo wybuchu II wojny światowej, odbył się w szkole egzamin wstępny do klasy pierwszej, dopiero w połowie września szkoła zawiesiła działalność i taki stan utrzymywał się do sierpnia 1944 roku, a jej budynek został zajęty przez okupanta. W latach 1941-1944 profesorowie liceum z narażeniem życia prowadzili tajne nauczanie. 23 października 1944 szkoła wznowiła działalność. Powstały wtedy 42 oddziały klasowe, do których uczęszczało 1760 uczniów, do dyspozycji których oddano 14 sal lekcyjnych w Pałacu Biskupim. Stan taki trwał do grudnia 1944. W grudniu 1944 odbyła się pierwsza powojenna matura, w 1946 roku szkoła powróciła do budynku przy ulicy Piotra Skargi 2. W roku 1973 pojawił się przed szkołą pomnik patrona autorstwa Stanisława Kochanka. Dla wybitnych uczniów ustanowiono, uchwałą Rady Pedagogicznej z czerwca 1976 roku, szkolne odznaczenie - Medal Kopernikowski. W roku 1978 rozstrzygnięto konkurs na hymn szkoły. Jego autorami są: profesor Jadwiga Olbrycht – tekst i profesor Krzysztof Kasprzyk – muzyka. W 1992 roku powstała Rada Szkoły i został zatwierdzony pierwszy Statut Szkoły. Szkoła kształci na niezmiennie wysokim poziomie kolejne pokolenia krośnian i młodzież z najdalszych okolic. Słynie z sukcesów w pracy z uczniami zdolnymi. Indywidualizacja pracy najpełniej realizuje się poprzez uczestnictwo młodzieży w „ruchu olimpijskim”. Jego historia sięga roku 1951. To właśnie w tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy zdobyli laury w olimpiadzie przedmiotowej i otrzymali najwyższe wyróżnienia w Polsce. Krzewienie idei szlachetnej rywalizacji, dążenie do perfekcjonizmu, poświęcenie w realizacji swoich pasji poznawczych, to główne wartości, jakie płyną z udziału młodzieży w olimpijskich zmaganiach. Szkoła posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności artystycznej i publicystycznej. Pierwsze koło teatralne powstało w szkole w 1960 roku. Wystawiono wtedy „Krakowiaków i górali” Bogusławskiego dla uczczenia obchodów państwa polskiego, a w roku 1964 „Warszawiankę” Stanisława Wyspiańskiego. Od tego też roku, z przerwami, wydawana była szkolna gazetka. Obecnie działa koło teatralne Marysia, a gazetka ma formę elektroniczną.

Od 1 września 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika założono Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika i obie szkoły tworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krośnie.

Od 1 września 2017 roku szkoła funkcjonuje pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Od roku szkolnego 2019/2020 w szkole uczymy w nowoczesnym systemie klasowo-fakultatywnym, tzn każdy uczeń realizuje trzy przedmioty rozszerzone, przy czym dwa są realizowane od klasy pierwszej (nazywamy je bazowymi), a trzeci przedmiot - uczeń wybiera sobie sam. Ten wybrany jest realizowany od klasy drugiej w systemie międzyoddziałowym. Szczegóły są zawarte w opisie każdego z oddziałów.

Koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne: Szkoła prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną. Są to w pierwszej kolejności kółka olimpijskie dla licealistów. Mają one na celu przygotowywanie młodzieży do udanego startu oraz zdobywania najwyższych laurów w olimpiadach przedmiotowych (Matematycznej, Fizycznej, Astronomicznej, Ekonomicznej, Statystycznej, Lingwistyki Matematycznej, Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy O Żywieniu i Żywności, a także Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Mediach, Wiedzy o Państwie i Prawie, Literatury i Języka Polskiego, J. Angielskiego, Francuskiego, Niemieckiego, Filozoficznej i innych). Najwyższe sukcesy w olimpiadach dają uczniom korzyści w postaci najwyższych wyników na egzaminie maturalnym, bez konieczności ich zdawania z danego przedmiotu oraz wolny wstęp na wybrane kierunki studiów. Szkoła prowadzi rokrocznie łącznie blisko 20 kółek tego typu (realizacja 1 godz. lekcyjna tygodniowo). Sukcesy na polu olimpijskim oraz maturalnym są strategiczne dla szkoły. Dzięki nim nasza szkoła od wielu lat utrzymuje się na pozycji lidera wśród liceów województwa podkarpackiego i utrzymuje tytuł Złotej Szkoły (71 miejsce w Polsce w roku 2018, 31 miejsce, jeśli chodzi o sukcesy olimpijskie). Podobny charakter mają indywidualne zajęcia w ramach IPN (indywidualnych programów nauki) oraz ITN (indywidualny tok nauki) dla uczniów najzdolniejszych z największymi sukcesami. W bieżącym roku szkolnym szkoła realizuje 10 IPN-ów/ITN-ów dla 13-stu uczniów. Szkoła dba o właściwe przygotowanie uczniów do matury, w związku z tym prowadzi szeroki wachlarz warsztatów maturalnych z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym i strategicznych z punktu widzenia maturzystów (z biologii, chemii, matematyki, fizyki, geografii, historii i WOS-u oraz j. polskiego, j. angielskiego i j. niemieckiego czy francuskiego). Prowadzą je nauczyciele uczący w danych klasach przedmiotów maturalnych. Są to warsztaty przygotowujące do egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Od tego roku, ze względu na prowadzenie przez szkołę oddziałów dwujęzycznych, w kl. III uruchomiliśmy zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy będą zdawać egzamin maturalny z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Mogą na nim doskonalić swoje umiejętności na bazie materiałów pozyskanych m. in. z OKE Kraków. Ponadto szkoła prowadzi cykliczne regularne zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności, poszerzające wiedzę, przeznaczone dla miłośników nauk ścisłych w ramach współpracy z wyższymi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. Są to: Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie – z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego, dedykowane uczniom biorącym udział w olimpiadach matematycznej i informatycznej (całodniowe warsztaty na UJ - 1 raz w miesiącu), Zajęcia roku zerowego AGH z matematyki i chemii dla chętnych uczniów – przygotowujące do matury i do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych (w soboty – 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne), Warsztaty doświadczalne z fizyki w laboratoriach Uniwersytetu Rzeszowskiego dla zainteresowanych uczniów klas ścisłych. Na uwagę zasługują unikatowe zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Stanowego Iowa w USA, którzy w naszej szkole co roku odbywają 2- miesięczne praktyki pedagogiczne w języku angielskim z różnych przedmiotów oraz lekcje j. angielskiego z native speakerem. Szkoła prowadzi również zajęcia rozwijające zdolności artystyczne i sportowe. Należą do nich zajęcia chóru szkolnego , teatru szkolnego „Marysia” , teatru anglojęzycznego,  zajęcia związane z działalnością portalu E-Kopernik i gazety szkolnej „Kopiec” oraz kółka sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, aerobik, siłownia i lekkoatletyka). Co roku od wielu lat nasz profesjonalny teatr szkolny „Marysia” wystawiał na scenie miejskiej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (RCKP) spektakl teatralny dla mieszkańców miasta Krosna, na który wstęp jest wolny. W szkole działa również chór szkolny, który swoimi występami gościnnymi uświetnia wiele imprez i uroczystości o charakterze miejskim lub powiatowym. Szkoła organizuje konkursy naukowe lub artystyczne dla uczniów klas VIII powiatu krośnieńskiego. Są to: Konkurs Humanistyczny Antyk-od słowa do dzieła”, oraz Konkurs Artystyczny „English Challenge” .  Szkoła dba o harmonijny rozwój swoich uczniów oraz równowagę między nauką i wypoczynkiem, rekreacją i zabawą. Organizujemy cykliczne imprezy szkolne, które cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Należą do nich: Dzień Języków Obcych (IX), Dzień Patrona (I/II), Otrzęsiny klas pierwszych (X), Mikołajki (zabawa szkolna), Półmetek, Studniówka, Rajdy Kopernika (IX),Kino plenerowe, wyjazdy na narty, kuligi, dyskoteki, szkolne  zawody w sztafetowych biegach przełajowych, wycieczki tematyczne, wycieczki klasowe, Wiosenny Ogród Nauk(V), spotkania z ciekawymi osobowościami, świadkami historii itp. Wiele z wymienionych imprez i inicjatyw to zasługa prężnie działających w szkole od lat Samorządów Szkolnych. Więcej o tym aspekcie działalności można przeczytać na stronie internetowej szkoły i obejrzeć zdjęcia w galerii. Zapraszamy.

Kontakty zagraniczne

Zrealizowano program Comenius (współpraca ze szkołami w Niemczech, Słowacji, Turcji, Irlandii) oraz projekt edukacyjny w ramach programu Erasmus+ pod tytułem "My, głodni" (wymiana z młodzieżą ze szkoły w Turcji). W ramach wyjazdów edukacyjnych szkoła współpracuje ze szkołami w Wielkiej Brytanii. Do 2019 r. organizowaliśmy wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii na tygodniowe pobyty młodzieży wśród rodzin angielskich.

W 2019 r szkoła realizowała projekt Erasmus+  pt. "YouTopia"  dla młodzieży,. Obecnie  kończy się realizacja kolejnego projektu Erasmus+ "Voice of Erasmus", w ramach którego uczniowie wyjeżdżają do Słowacji, Rumunii oraz Grecji.

Ponadto, nawiązano współpracę ze szkołą w Marl. Wymiana między naszym liceum  a Zespołem Szkół im. Willego Brandta w Marl odbyła się od 26 lutego do 3 marca 2014 roku. Wymiana między naszymi szkołami została współfinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Celem wymiany było poznanie kultury, życia codziennego naszych sąsiadów oraz poszerzenie znajomości języka niemieckiego. Podczas pobytu w Marl uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych, zwiedzali Marl, Recklinghausen, Dortmund - stadion piłkarski oraz uczestniczyli w uroczystym pochodzie karnawałowym w Kolonii. Kolejne wymiany między szkołami  następowały w kolejnych latach , aż do XII 2020 r. Łączne odbyło się 10 spotkań.  Podobną współpracę podjęliśmy z Łotwą.

Współpraca z Uniwersytetem Stanowym Iowa z USA – zajęcia prowadzone przez studentów amerykańskiej uczelni w ramach praktyk nauczycielskich, W okresie marzec - maj od 2013 r. do  chwili obecnej  gościmy studentów z USA, którzy prowadzą u nas zajęcia z j. angielskiego oraz innych przedmiotów.


Osiągnięcia
Olimpiady przedmiotowe i konkursy tematyczne: - 177 laureatów szczebla ogólnopolskiego, - 315 finalistów szczebla ogólnopolskiego, Uczniowie biorą udział w 30 różnych olimpiadach. Olimpiady międzynarodowe: 1982 r. – z matematyki (Austria, II m.), 1994 r. – z biologii (Bułgaria) – złoty medal, 2001 r. – z matematyki (USA) – srebrny medal, 2002 r. – z matematyki (Wlk. Brytania) – srebrny medal, 2002 r. – z geografii (RPA) – srebrny medal w drużynie, 2003 r. – z fizyki (Tajwan) – brązowy medal w drużynie, 2005 r. – z filozofii (Polska) – złoty medal w drużynie, 2006 r. – z matematyki (Słowenia) – brązowy medal, 2008 r. - z geografii (Tunezja - udział), 2009 r. – Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna Państw Europy Środkowej – srebrny medal, 2009 r. – Międzynarodowy Konkurs ALIANTE (Litwa) – 2 laureatów, 2010 r. - Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna w Pekinie - srebrny medal, 2010 r. - Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (Tajwan) - złoty medal, 2011 r. - V Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (Chorzów) - srebrny medal, 2011 r. - V Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (Chorzów) - wyróżnienie, 2013 r. - III miejsce w Międzynarodowym Matematycznym Matematycznym Konkursie Państw Bałtyckich "Baltic Way 2013", 2014 r. - VIII Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna i Astrofizyczna (Rumunia) - srebrny medal, 2014 r. - Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna (Kazachstan), 2019 r. - brązowy medal (2 uczniów) w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej w Korei PŁd., 2019(IX) - srebrny Medal w XXX Międzynarodowych Zawodach Państw Bałtyckich  "Baltic Way 2019",  2019 (IX) - srebrny Medal w VI Irańskiej Olimpiadzie Geometrycznej, 2019 - udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej na Węgrzech. Wyróżnienie W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, od początku jego istnienia, zajmujemy miejsca: od 94 w 1999 roku po 18 w 2002 roku; 16 m - 2003 r.; 19 m - 2004 r.; 38 m - 2013 r.; 42 m - 2014 r.; 36 m - 2015 r.; 76 m - 2016 r.; 64 m- 2017 r.; 71 m.- 2018 r.; 38 m.- 2019 r.;  52 m.- 2020 r.; 47 m. - 2021 r.;  59 m. - 2022 r. wciąż w "złotej"  setce liceów ogólnokształcących Wśród szkół woj. podkarpackiego: w latach 2002-2004 zajęliśmy pierwsze miejsce, w latach 2011-2014 drugie miejsce, w 2015 r. - 3 m.; w roku 2016 - powrót do 2 miejsca, 2017 r.- 3 m., następnie znowu 2-gie miejsce i w 2022 - 3-cie miejsce.  Wybitni uczniowie nominowani są do nagród i stypendiów. W ostatnich 11 latach: - 11 uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów, - 22 uczniom przyznano stypendium Ministra Edukacji Narodowej, - 57 uczniów znajdowało się pod opieką Krajowego Funduszu na Rzecz dzieci Zdolnych (w tym 9 stypendystów). Stypendia naukowe dla uczniów zdolnych (POKL IX.1.3) - w latach 2008-2021 – stypendium przyznano łącznie około 600 uczniom i uczennicom liceum i gimnazjum. Nagrody Marszałka województwa podkarpackiego "Nie zagubić talentu": W latach szkolnych 2009/10 - 2015/16 - 120 uczniów otrzymało jednorazowe nagrody pieniężne, natomiast 20 uczniów uhonorowano stypendiami za osiągnięcia naukowe oraz w jednej dziedzinie sztuki na cały dany rok szkolny. W ramach Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Krosna od roku 2015/16 do roku 2019/2020 stypendia w kategoriach: "Semper in Altum" oraz "Krośnieński Omnibus" zostało nagrodzonych wielu uczniów i uczennic LO i GD za sukcesy w olimpiadach i konkursach kuratoryjnych. Osiągnięcia sportowe: W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonej przez PWSZS w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/16 uzyskaliśmy VIII miejsce na ponad 200 szkół. Natomiast w rywalizacji sportowej szkół w Krośnie utrzymujemy się na pierwszym miejscu od 2010 roku. Dyscypliny sportowe, w których zdobywamy najwyższe laury na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim to: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, LA, pływanie, szachy. W roku szkolnym 2016/2017 największe osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim uczniowie uzyskali w następujących dyscyplinach: sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt ()LA), sztafety 8x50 m stylem dowolnym dziewcząt (pływanie), piłka siatkowa chłopców, piłka ręczna chłopców, piłka ręczna dziewcząt, koszykówka dziewcząt, Liga LA, badminton dziewcząt i chłopców. Współpraca z uczelniami: Dla stałego podnoszenia poziomu kształcenia szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim (patronat naukowy z matematyki i informatyki); z Uniwersytetem Rzeszowskim (współpraca w zakresie zajęć laboratoryjnych z fizyki); z Akademią Górniczo-Hutniczą (zajęcia roku zerowego z matematyki i chemii oraz organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy indeks AGH drugiego stopnia z matematyki, fizyki, chemii i geografii); Ponadto szkoła współpracuje z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie (organizowane są wykłady, prelekcje), a także z Krośnieńską Biblioteką Publiczną (spotkania literackie, filmowe).  I LO im. M. Kopernika w Krośnie w 2018 r zostało nagrodzone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty statuetką "Złoty Prym" .
Drzwi otwarte

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się  7 i 8 kwietnia  2022 r. o godz. 17.00  w budynku szkoły.  Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, obowiązywać będą zapisy w specjalnym formularzu, który będzie dostępny  od 10 marca 2022 r  na  stronie internetowej szkoły:  http://lo1krosno.info.pl/.  Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy Kandydatów do odwiedzenia naszego liceum. 

Zajęcia pozalekcyjne
patrz  wyżej - kółka zainteresowań