Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
Telefon
(84)6384351
Fax
(84)6393053
E-mail
Strona www
Dyrektor
SYLWIA HOROSZKIEWICZ
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu
Opis

Technikum Nr 1 kształci pracowników średniego szczebla kierowniczego dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktykę zawodową.

Szkoła proponuje przyszłym uczniom następujące zawody:

1.     Technik ekonomista

2.     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

3.     Technik informatyk

4.     Technik hotelarstwa:

5.     Technik organizacji  turystyki,

6.     Technik usług fryzjerskich,

7.     Technik handlowiec,

8.     Technik logistyk,

9.     Technik spedytor

10. Technik przemysłu mody

11. Technik fotografii i multimediów

 

Uczniowie Technikum Nr 1 uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych proc. graf.: A.54, 91% (Technikum Nr 1), 94% (woj. lubelskie), 76% (OKE Kraków); Technik cyfrowych proc. graf.: A.25, 91% (Technikum Nr 1), 86% (woj. lubelskie), 87% (OKE Kraków);  Technik hotelarstwa: T.11, 93% (Technikum Nr 1), 82% (woj. lubelskie), 88% (OKE Kraków); Technik hotelarstwa: T.12, 96% (Technikum Nr 1), 89% (woj. lubelskie,) 95% (OKE Kraków); Technik obsługi turystycznej, T.14, 90 %(Technikum Nr 1,) 95% (woj. lubelskie), 90% (OKE Kraków); Technik usług fryzjerskich, A.19, 100% (Technikum Nr 1), 93% (woj. lubelskie), 94% (OKE Kraków); Technik usług fryzjerskich A.23 95%(Technikum Nr 1), 75% (woj. lubelskie), 82% (OKE Kraków); Technik ekonomista: A.36: 93% (Technikum Nr 1), 80% (woj. lubelskie), 84% (OKE Kraków); Technik ekonomista: A.35: 92% (Technikum Nr 1), 80% (woj. lubelskie), 85% (OKE Kraków); Technik handlowiec, A.22 100% (Technikum Nr 1), 98% (woj. lubelskie), 92 %(OKE Kraków); Technik handlowiec, A.18 85% (Technikum Nr 1), 94% (woj. lubelskie), 87% (OKE Kraków); Technik logistyk, A.30, 73% (Technikum Nr 1), 75% (woj. lubelskie), 76 %(OKE Kraków); Technik logistyk, A.31, 76% (Technikum Nr 1), 92% (woj. lubelskie), 86% (OKE Kraków); Fototechnik: A.20, 100% (Technikum Nr 1), 77% (woj. lubelskie), 58% (OKE Kraków); Fototechnik: A.25, 86%( Technikum Nr 1), 74% (woj. lubelskie), 79% (OKE Kraków);

Wyniki z egzaminu maturalnego uzyskane przez absolwentów Technikum  Nr 1 w 2018 utrzymują się (również w poprzednich latach) w obszarze wysokich wyników. Zdawalność: Technikum Nr 1 -  77%, woj. lubelskie - 67%, w Polsce - 69%.

Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, bogaty program wychowawczy  i profilaktyczny, możliwość rozwoju własnych zainteresowań w kołach przedmiotowych i organizacjach szkolnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wsparcie dla samorządności uczniowskiej, dożywianie w formie cateringu.

 Szkoła jest organizatorem stałych imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu miejskim i powiatowym mających na celu: rozwój artystyczny młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, inspirowanie do poszukiwań twórczych, integrację poprzez działalność artystyczną, prezentację dorobku artystycznego młodzieży szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiadomości z zakresu literatury. Są to miedzy innymi:

- Konkurs Wiedzy o Regionie,

- Międzyszkolny Turniej Gier Sieciowych dla Gimnazjalistów,

- Dzień Hotelarza,

- Młodzieżowe Spotkania Teatralne - międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych,

- Śpiewo - granie w Ekonomiku - międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów, solistów,

- Dni Zawodów w Ekonomiku,

- prezentacje praktycznych umiejętności młodzieży, angażowanie uczniów
w procesie planowania dalszej edukacji i pracy zawodowej,

- konferencje, spotkania z udziałem władz miasta, ludzi kultury jako przykład poszanowania różnic kulturowych i religijnych.

Szkoła uczestniczy w pozyskiwaniu środków realizując projekty edukacyjne. Uczniowie, w ramach swoich zawodów, odbywają płatne praktyki u pracodawców; uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach potwierdzonych Certyfikatami. W ramach projektu szkoła wyposaża swoje  pracownie przedmiotowe. Dzięki uczestnictwu w tych projektach uczniowie podwyższają m.in. swoje kompetencje zawodowe, społeczne i językowe.

W latach 2017/2018 realizowane były następujące  projekty :

1.Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

2. Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV osi priorytetowej innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach tego projektu były organizowane praktyki zagraniczne dla zawodów technik: informatyk, fryzjer, fototechnik, grafik, logistyk, ekonomista, hotelarz, które odbywały się
w Niemczech i Austrii.

3.Projekt „Robotyka żadnych nałogów nie dotyka" został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Zamość ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizowano następujące projekty:

1.Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe . Projekt realizowany jest od 1.09.2017r i będzie do 31.08.2019r. (I edycja )

2.  Projekt „Z robotyką w przeszłość” finansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Projekt „Filmowanie to nie nałogów szukanie” realizowany w ramach zadania publicznego wspieranego przez Miasto Zamość z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W II semestrze 2018/2019 realizowane są następujące projekty:

1.  „Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe . Projekt realizowany jest od 1.09.2017r i będzie do 31.08.2019r. (II edycja)Uczniowie Technikum Nr 1 mogą zdobywać  nowe umiejętności zawodowe  i społeczne uczestnicząc w wielu innowacjach  pedagogicznych, m.in.: 

TESTER GIER  KOMPUTEROWYCH - to dwuletnia innowacja, która przygotowuje uczniów do zawodu w wąskiej specjalizacji „tester gier komputerowych", realizowana w zawodzie technik informatyk.

ANIMACJA CZASU WOLNEGO w języku angielskim,  w zawodzie technik hotelarstwa. "Animacja czasu wolego z elementami " w wymiarze 2h tygodniowo. Uczniowie nabywają wiadomości z zakresu podstawowych obowiązków zawodowych animatora czasu wolnego, czyli poznają rodzaje zabaw plastycznych, sportowych, integracyjnych czy tez animacje dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Doskonalą przy tym również naukę języka angielskiego.

TECHNIK LOGISTYK W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH  to innowacja,  której celem innowacji jest wyjście naprzeciw potrzebom rynku pracy
w Zamościu i regionie, w sektorze służb mundurowych, tj.: Wojsko Polskie - Garnizon Zamość, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba celna, Straż Miejska. Uczniowie kształtują swoje postawy patriotyczne, obywatelskie, rozwijają sprawność intelektualną i psychomotoryczną.

WIDEOFILMOWANIE I MONTAŻ PROJEKTÓW ULTIMEDIALNYCH to dwuletnia innowacja dotycząca nauki powstawania filmów, realizowana w zawodzie technik fotografii i multimediów. Ma ona na celu: przygotowywanie scenariuszy, nagrywanie poszczególnych scen filmów poprzez obróbkę w programie ADOBE PREMIERE, tworzenie pełnego filmu, zwalnianie, przyspieszanie, dodawanie napisów, nakładanie ścieżki dźwiękowej do poszczególnych scen, podkładów muzycznych.

E – EKONOMISTA Innowacja realizowana w zawodzie technik ekonomista, zakłada taką realizację procesu kształcenia, w którym uczeń (a później absolwent) jest samodzielnym organizatorem zadań, bezpośrednio odpowiedzialnym za jakość wykonanych zadań. Wprowadza ucznia w nowoczesne środowisko pracy z aplikacjami i bazą danych działającą w chmurze.

SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - Innowacja wprowadza ucznia
w środowisko pracy serwisanta sprzętu informatycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i specjalistycznych programów diagnostycznych. Zajęcia dają możliwość poznania pracy na stanowiskach podobnych do rzeczywistych warunków serwisanta w firmie, naprawy sprzętu komputerowego i konfiguracji systemów informatycznych oraz ustawień sieciowych.

WIZAŻ Z DIAGNOZĄ KOLORYZUJĄCĄ i językiem angielskim - w zawodzie technik usług fryzjerskich przygotowuje do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej w języku angielskim. Uczniowie poznają rodzaje makijaży oraz techniki ich wykonania, a znajomość języka obcego stwarza szansę podjęcia dalszej nauki i rozszerzenia swoich kompetencji w komunikowaniu się z klientem anglojęzycznym.

JĘZYK MIGOWY - Podstawy polskiego języka migowego" dla 2 oddziałów w zawodach technik usług turystycznych i technik hotelarstwa. Zajęcia te przyczyniają się do  rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów, wzmaga chęć nieustannego poszukiwania nowych sposobów samorozwoju.

 

 

 

 

 

 

Oferta
Dojazd

Szkoła znajduje się w samym centrum miasta, w niewielkiej odległości od  Rynku Wielkiego, na ul. Łukasińskiego 8. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły usytuowane są przystanki większości miejskich linii autobusowych. Z dworca PKS do szkoły można dojechać autobusami linii 0 i 3 - autobusy kursują co 15 - 20 minut.

Historia

Technikum Nr 1 na podbudowie gimnazjum powstało w 2002 roku. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, istniejącej na zamojskim rynku edukacyjnym od 1921 roku. O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.ekonomikzamosc.pl oraz w danych dotyczących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w programie Nabór 2019.

Koła zainteresowań

Uczniowie mogą realizować się w Samorządzie Uczniowskim jak również rozwijać swoje pasje w różnych kołach zainteresowań m.in. w:

1. Szkolnym Klubie Wolontariusza.

2. Szkolnej Drużynie Harcerskiej „ANANKE”.

3. Szkolnym  Kole PCK.

4.  Młodzieżowym Kole Przedsiębiorczości.

5.  Kole Teatralnym PARADOS.

6. Innowacyjnym  Kole Ekonomicznych Gier Internetowych IKEGI.

7. Kole Fotograficznym.

8. Kole Wokalno – Muzyczne.

9. Szkolnym kole ROBONOMIK.

11. UKS Ekonomik - dodatkowe zajęcia sportowe:  na siłowni,  piłka siatkowa dziewcząt  i chłopców, piłka nożna, koszykowa, tenis stołowy.

W szkole odbywają się również dodatkowe zajęcia dla maturzystów  z przedmiotów maturalnych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Kontakty zagraniczne

Szkoła uczestniczy w pozyskiwaniu środków realizując projekty edukacyjne. Uczniowie, w ramach swoich zawodów, odbywają płatne praktyki u pracodawców; uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach potwierdzonych Certyfikatami. W ramach projektu szkoła wyposaża swoje  pracownie przedmiotowe. Dzięki uczestnictwu w tych projektach uczniowie podwyższają m.in. swoje kompetencje zawodowe, społeczne i językowe.

W latach 2017/2018 realizowane były następujące  projekty :

Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV osi priorytetowej innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach tego projektu były organizowane praktyki zagraniczne dla zawodów technik: informatyk, fryzjer, fototechnik, grafik, logistyk, ekonomista, hotelarz, które odbywały się w Niemczech i Austrii.


Osiągnięcia

Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając liczne nagrody i wyróżnienia.

Na szczególne wyróżnienie zasługują:

Konkurs - Lubelskie: Liga Robotyki, w którym Zespół Robonomika zajął II miejsce prezentując niezawodnego robota. Dodatkowo, drużyna otrzymała nagrodę Desing Award za szczególne zaangażowanie, a następnie budowę robota oraz kreatywność w projektowaniu i użyciu komponentów;

Zawody FIRST Tech Challenge (pierwszych w Polsce), w których Drużyna ROBONOMIKA została finalistą. FIRST Tech Challenge to ogólnoświatowe rozgrywki wspierane przez NASA skierowane do uczniów w wieku od 13 do 18 lat. Oprócz awansu do finału rozgrywek, projekt robota wykonanego przez drużynę Robonomika, został także nagrodzony nagrodą „Design Award” za najlepszy projekt konstrukcji robota.

 XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna -  uczennica została finalistką olimpiady logistycznej  organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki
w Poznaniu – olimpiada jest wpisana na listę MEN;

 III Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna  (z wykazu MEN) -  uczeń został finalistą olimpiady spedycyjno – logistycznej  organizowanej prze Uniwersytet Gdański wydział Ekonomiczny - olimpiada jest wpisana na listę MEN.

„Lubelska  Kuźnia Talentów” to program stypendialny na lata 2016-2019. To program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych, realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2016/2017  stypendium otrzymało - 19  uczniów, w 2017/2018 - 34 uczniów, a w 2018/2019 -  56 uczniów. Uplasowało to nas na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w województwie lubelskim.

Szkoła wspomaga uczniów w rozwoju poprzez nowatorskie rozwiązania programowe mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, wzmocnienie samooceny zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy.

Współpraca z pracodawcami

Ważnym działaniem Szkoły jest współpraca z pracodawcami zamojskiego rynku pracy, z którymi podpisano UMOWY PATRONACKIE. Są to:

1.     Umowa z Bankiem Pekao SA

2.     Umowa z Hotelem 77

3.     Umowa z Biurem rachunkowym  e - podatnik Sp z o.o.

4.     Umowa z Derkomem

5.     Umowa z Biurem podróży Traveltime

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła jest organizatorem stałych imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu miejskim i powiatowym mających na celu: rozwój artystyczny młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, inspirowanie do poszukiwań twórczych, integrację poprzez działalność artystyczną, prezentację dorobku artystycznego młodzieży szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiadomości z zakresu literatury. Są to miedzy innymi:

 • Konkurs Wiedzy o Regionie,
 • Międzyszkolny Turniej Gier Sieciowych dla Gimnazjalistów,
 • Dzień Hotelarza,
 • Młodzieżowe Spotkania Teatralne - międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych,
 • Śpiewo - granie w Ekonomiku - międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów, solistów,
 • Dni Zawodów w Ekonomiku,
 • prezentacje praktycznych umiejętności młodzieży, angażowanie uczniów w procesie planowania dalszej  edukacji i pracy zawodowej,
 • konferencje, spotkania z udziałem władz miasta, ludzi kultury jako przykład poszanowania różnic kulturowych i  religijnych.