Zamość
Technikum
Technikum Nr 1 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość
Telefon
(84)6384351
Fax
(84)6393053
E-mail
Strona www
Dyrektor
SYLWIA HOROSZKIEWICZ
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
 • Technikum Nr 1 w Zamościu
Opis

Technikum Nr 1

kształci pracowników średniego szczebla kierowniczego dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktykę zawodową.

Szkoła proponuje przyszłym uczniom następujące zawody:

1.     Technik ekonomista

2.     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

3.     Technik informatyk

4.     Technik hotelarstwa

5.     Technik programista

6.     Technik usług fryzjerskich,

7.     Technik handlowiec,

8.     Technik logistyk,

9.     Technik spedytor

10.   Technik fotografii i multimediów

11.   Technik rachunkowości

 

Uczniowie Technikum Nr 1 uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń czerwiec 2020). Technik cyfrowych proc. graf.: A.55, 100%, AU.54, 79%;    Technik hotelarstwa: TG.12 73%; Technik usług fryzjerskich, A.23, 75%, AU.21, 95%; Technik ekonomista: A.36, 77%;  AU.35, 74%; Technik handlowiec: A.22 100%, AU.20, 100%; Technik logistyk: A.32, 89%; Fototechnik: A.23, 74%,  A.25, 74%; Technik informatyk: E.14 78%.

Wyniki zdawalności  egzaminu maturalnego uzyskane przez absolwentów Technikum  Nr 1
w 2020r  wynoszą ok. 74% , m. Zamość 66%, woj. lubelskie - 67%.

Zdawalność uczniów naszej szkoły jest porównywalna lub wyższa od wyników w województwie lubelskim lub OKE Kraków.  

W rankingu PERSPEKTYW Technikum nr 1 już od wielu lat  zajmuje najwyższe miejsca wśród techników w Zamościu.

Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, bogaty program wychowawczo - profilaktyczny, możliwość rozwoju własnych zainteresowań w kołach przedmiotowych i organizacjach szkolnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wsparcie dla samorządności uczniowskiej. Uczniowie mają możliwość korzystania z cateringu jako formy dożywiania.

Szkoła podpisała umowę o współpracy z SONOLOGISTYK Centrum Usług Medycznych  w  Zamościu w zakresie poradnictwa psychologicznego.

 Szkoła jest organizatorem stałych imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu miejskim
i powiatowym mających na celu: rozwój artystyczny młodzieży szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, inspirowanie do poszukiwań twórczych, integrację poprzez działalność artystyczną, prezentację dorobku artystycznego młodzieży szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiadomości z zakresu literatury. Są to miedzy innymi:

·         Konkurs Wiedzy o Regionie,

·         Międzyszkolny Turniej Gier Sieciowych dla szkół podstawowych,

·         Młodzieżowe Spotkania Teatralne - międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych,

·         Śpiewo-granie w Ekonomiku - międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów i  solistów,

·         Zamojski Roller Cup – jazda na łyżworolkach,

·         Dni Zawodów w Ekonomiku,

·         Prezentacje praktycznych umiejętności młodzieży podczas spotkań z przedszkolakami
 i   uczniami szkół podstawowych w ramach preorientacji zawodowej,

·         Konferencje, imprezy kulturalno-oświatowe i patriotyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Szkoła uczestniczy w pozyskiwaniu środków realizując unijne  projekty edukacyjne. Uczniowie,  w ramach swoich zawodów, odbywają płatne praktyki u pracodawców; uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach potwierdzonych Certyfikatami. W ramach projektu szkoła wyposaża swoje  pracownie przedmiotowe. Dzięki uczestnictwu w tych projektach uczniowie podwyższają m.in. swoje kompetencje zawodowe, społeczne i językowe.

W latach 2017/2018 realizowane były następujące  projekty :

1.    Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe.

2.    Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV osi priorytetowej innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach tego projektu były organizowane praktyki zagraniczne dla zawodów technik: informatyk, fryzjer, fototechnik, grafik, logistyk, ekonomista, hotelarz, które odbywały się w Niemczech i Austrii.

3.    Projekt „Robotyka żadnych nałogów nie dotyka" został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Zamość ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W  roku szkolnego 2018/2019 realizowano następujące projekty:

1.                  Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe  (I i II edycja )

2.                  Projekt „Filmowanie to nie nałogów szukanie” realizowany w ramach zadania publicznego wspieranego przez Miasto Zamość z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3.                  Projekt „Z robotyką w przeszłość” finansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W latach  2019/20 roku realizowano  następujące projekty: 

1.      Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe . Projekt realizowany jest od 1.09.2017r i będzie do 31.08.2019r (I i II edycja).

2.      Projekt „Z robotyką w przeszłość”, finansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3.      Projekt „ Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” realizowany   wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu.

4.      Projekt „ Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej” realizowany  wspólnie z Fundacją im. Lesława Pagi w Warszawie.

5.      Projekt ,,Programowanie i aktywizowaniefinansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekty w trakcie realizacji:

1.      Projekt "Mobilność międzynarodową szansą na rozwój kompetencji uczniów" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Uczniowie naszej  szkoły kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk wezmą udział w praktykach i stażach zawodowych, które będą odbywały się  w Grecji .

2.      Projekt „ Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej” realizowany wspólnie z Fundacją  im. Lesława Pagi w Warszawie. Uczniowie uczący się w zawodach technik ekonomista i technik hotelarstwa zdobędą doświadczenie i rozwiną kompetencje społeczne. Ponadto zwiększą swoje szanse na rynku pracy, a także będą starać się aktywnie słuchać i rozwiązywać konflikty.

3.      Projekt „ Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową  realizowany wspólnie
 z Narodowym Bankiem Polskim. Uczniowie nabędą doświadczenie w zakładaniu
 i prowadzeniu  wirtualnej firmy uczestnicząc w Branżowych Symulacjach Biznesowych.

4.      Projekt „Zażywasz-Przegrywasz” -  finansowany przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz  Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Uczniowie będą uczestniczyć   
w profesjonalnych zajęciach filmowych polegających na realizacji
 i montażu etiudy filmowej oraz zajęciach w zakresie komunikacji społecznej,
 asertywności i integracji wraz z edukacją prozdrowotną. 

Uczniowie Technikum Nr 1 mogą zdobywać  nowe umiejętności zawodowe  i społeczne uczestnicząc w wielu innowacyjnych przedsięwzięciach m.in.: 

ANIMACJA CZASU WOLNEGO w języku angielskim,  w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie nabywają wiadomości z zakresu podstawowych obowiązków zawodowych animatora czasu wolnego, czyli poznają rodzaje zabaw plastycznych, sportowych, integracyjnych czy też animacje dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Doskonalą przy tym również naukę języka angielskiego.

WIDEOFILMOWANIE I MONTAŻ PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH to zajęcia  z nauki powstawania filmów, realizowane w zawodzie technik fotografii i multimediów. Mają  one na celu: przygotowywanie scenariuszy, nagrywanie poszczególnych scen filmów poprzez obróbkę w programie ADOBE PREMIERE, tworzenie pełnego filmu, zwalnianie, przyspieszanie, dodawanie napisów, nakładanie ścieżki dźwiękowej do poszczególnych scen, podkładów muzycznych.

E – EKONOMISTA to zajęcia realizowane w zawodzie technik ekonomista. Zakładają taką realizację procesu kształcenia, w którym uczeń (a później absolwent) jest samodzielnym organizatorem zadań, bezpośrednio odpowiedzialnym za jakość wykonanych zadań. Wprowadza ucznia w nowoczesne środowisko pracy z aplikacjami i bazą danych działającą w chmurze.

SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – zajęcia te  wprowadzają  ucznia
w środowisko pracy serwisanta sprzętu informatycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i specjalistycznych programów diagnostycznych. Zajęcia dają możliwość poznania pracy na stanowiskach podobnych do rzeczywistych warunków serwisanta w firmie, naprawy sprzętu komputerowego i konfiguracji systemów informatycznych oraz ustawień sieciowych.

WIZAŻ Z DIAGNOZĄ KOLORYZUJĄCĄ i językiem angielskim - w zawodzie technik usług fryzjerskich przygotowuje do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej w języku angielskim. Uczniowie poznają rodzaje makijaży oraz techniki ich wykonania, a znajomość języka obcego stwarza szansę podjęcia dalszej nauki i rozszerzenia swoich kompetencji w komunikowaniu się z klientem anglojęzycznym.

JĘZYK MIGOWY – zajęcia z podstaw polskiego języka migowego dla  oddziałów
w zawodach technik usług turystycznych i technik hotelarstwa. Zajęcia te przyczyniają się do  rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów, wzmaga chęć nieustannego poszukiwania nowych sposobów samorozwoju.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Szkoła znajduje się w samym centrum miasta, w niewielkiej odległości od  Rynku Wielkiego, na ul. Łukasińskiego 8.

Historia

Technikum Nr 1 na podbudowie gimnazjum powstało w 2002 roku. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, istniejącej na zamojskim rynku edukacyjnym od 1921 roku. O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.ekonomikzamosc.pl oraz w danych dotyczących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w programie Nabór 2021.

Koła zainteresowań

Uczniowie mogą realizować się w Samorządzie Uczniowskim jak również rozwijać swoje pasje w różnych kołach zainteresowań m.in. w:

1.      Szkolnym Klubie Wolontariusza,

2.      Kole  bibliotecznym,

3.       Szkolnej Drużynie Harcerskiej „ANANKE”,

4.       Szkolnym Kole PCK,

5.      Młodzieżowym Kole Przedsiębiorczości,

6.      Kole Teatralnym PARADOS,

7.      Innowacyjnym Kole Ekonomicznych Gier Internetowych IKEGI,

8.      Kole Fotograficznym,

9.      Kole Wokalno – Muzycznym,

10.  Szkolnym kole ROBONOMIK,

11.  Kole Polskiego Języka Migowego,

12.  Kole Filmowym,

13.  Kole Młodego Logistyka,

14.  UKS Ekonomik - dodatkowe zajęcia sportowe:  na siłowni,  piłka siatkowa dziewcząt  i  chłopców, piłka nożna, koszykowa, tenis stołowy.

W szkole odbywają się również dodatkowe zajęcia dla maturzystów  z przedmiotów maturalnych, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Kontakty zagraniczne

Szkoła uczestniczy w pozyskiwaniu środków realizując unijne projekty edukacyjne. Uczniowie odbywają  praktyki zagraniczne w ramach swoich zawodów. Dzięki uczestnictwu w tych projektach uczniowie podwyższają m.in. swoje kompetencje zawodowe, społeczne
 i językowe.

W latach 2016/2018  był realizowany   projekt :

Projekt „Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV osi priorytetowej innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. W ramach tego projektu były organizowane praktyki zagraniczne dla zawodów technik: informatyk, fryzjer, fototechnik, grafik, logistyk, ekonomista, hotelarz, które odbywały się w Niemczech i Austrii.

Projekt w  trakcie realizacji:

Projekt "Mobilność międzynarodową szansą na rozwój kompetencji uczniów" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Uczniowie naszej  szkoły kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk wezmą udział w praktykach i stażach zawodowych, które odbędą się  w Grecji .

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając liczne nagrody i wyróżnienia.

Na szczególne wyróżnienie zasługują:

·         Konkurs - Lubelskie: Liga Robotyki, w którym Zespół ROBONOMIKA zajął II miejsce prezentując niezawodnego robota. Dodatkowo, drużyna otrzymała nagrodę Desing Award za szczególne zaangażowanie, a następnie budowę robota oraz kreatywność w projektowaniu i użyciu komponentów;

·         Zawody FIRST Tech Challenge (pierwszych Polsce), w których Drużyna ROBONOMIKA została finalistą. FIRST Tech Challenge ogólnoświatowe rozgrywki wspierane przez NASA skierowane uczniów w wieku 13  do 18lat. Oprócz awansu do finału rozgrywek, projekt robota wykonanego przez drużynę Robonomika, został także nagrodzony nagrodą „Design Award” za najlepszy projekt konstrukcji robota.

·         XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna - uczennica została finalistką olimpiady logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu – olimpiada jest wpisana na listę MEN;

·         IV edycja  Olimpiady Spedycyjno – Logistyczna (z wykazu MEN) 3 uczniów  zostało finalistami olimpiady spedycyjno – logistycznej organizowanej prze Uniwersytet Gdański wydział Ekonomiczny.

·         Tytuł „Innowacyjna inicjatywa 2020” przyznawana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, którą również otrzymał zespół „ ROBONOMIKA”  za inicjatywę naukową. Tytuł powyższy otrzymują szkoły, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania oraz promuje się przedsiębiorczość.

·         Stypendia „Lubelskiej   Kuźni Talentów” w bieżącym roku  otrzymało 54 uczniów. Uplasowało to nas na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w Zamościu i II  w województwie lubelskim. To program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lat  nasza szkoła jest w czołówce  wśród szkół województwa lubelskiego i tak: w roku 2016/2017  stypendium otrzymało  19  uczniów, w 2017/2018 - 34 uczniów, w 2018/2019 -  56 uczniów oraz 2019/2020  -  54 uczniów.

Szkoła wspomaga uczniów w rozwoju poprzez nowatorskie rozwiązania programowe mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, wzmocnienie samooceny zwiększając ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

Współpraca z pracodawcami

Ważnym działaniem Szkoły jest współpraca z pracodawcami zamojskiego rynku pracy, z którymi podpisano UMOWY PATRONACKIE. Są to:

1.     Umowa z Bankiem Pekao SA

2.     Umowa z Hotelem 77

3.     Umowa z Biurem rachunkowym  e - podatnik Sp z o.o.

4.     Umowa z Derkomem

5.     Umowa z Biurem Podróży Traveltime

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła jest organizatorem stałych imprez kulturalno-oświatowych o zasięgu miejskim i powiatowym mających na celu: rozwój artystyczny młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, inspirowanie do poszukiwań twórczych, integrację poprzez działalność artystyczną, prezentację dorobku artystycznego młodzieży szkolnej oraz rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiadomości z zakresu literatury. Są to miedzy innymi:

 • Konkurs Wiedzy o Regionie,
 • Międzyszkolny Turniej Gier Sieciowych dla Gimnazjalistów,
 • Dzień Hotelarza,
 • Młodzieżowe Spotkania Teatralne - międzyszkolny przegląd zespołów teatralnych,
 • Śpiewo - granie w Ekonomiku - międzyszkolny przegląd zespołów muzycznych, wokalistów, solistów,
 • Dni Zawodów w Ekonomiku,
 • prezentacje praktycznych umiejętności młodzieży, angażowanie uczniów w procesie planowania dalszej  edukacji i pracy zawodowej,
 • konferencje, spotkania z udziałem władz miasta, ludzi kultury jako przykład poszanowania różnic kulturowych i  religijnych.