Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - H- monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 H- monter sieci i instalacji sanitarnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Zawody

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

Opis

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter sieci, instalacji sanitarnych, który potrafi dokonać montażu instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz wykonać prace związane z montażem, konserwacją i remontem sieci komunalnych.

MONTER SIECI, INSTALACJI SANITARNYCH

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem  i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

KRYTERIUM SUKCESU:

 • świadectwa o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 • możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących wykonawstwem instalacji sanitarnych i sieci komunalnych,
 • firmach wykonujących roboty budowlane i konserwacyjne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
 • warsztatach rzemieślniczych i remontowo-montażowych,
 • własnych firmach budowlanych.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 posiada kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu oraz dające mu prawo kontynuowania dalszej nauki Branżowej Szkole II stopnia (od roku 2020) lub w liceum dla dorosłych.