Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - medialno–społeczny z j. angielskim (1AC)
Nazwa oddziału

 medialno–społeczny z j. angielskim (1AC)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

wiedza o społeczeństwie lub geografia lub język angielski

Opis

·    rozszerzony obowiązkowy program nauczania j. angielskiego (6 h w tygodniu),

·         j. niemiecki lub j. francuski – 2 h w tygodniu (do wyboru),

·   rozszerzony program nauczania do wyboru: WOS (prof. zw. T. Sikorski) lub geografii (mgr B. Grabowska)

·         fakultet z języka polskiego (nieobowiązkowy),

·         fakultet z historii (nieobowiązkowy),

·     dodatkowe zajęcia z technik dziennikarskich i kultury massmediów – przez 3 lata (1 rokEdukacja medialna – prof. zw. T. Sikorski, 2 rokPodstawy retoryki i erystyki – mgr. S. Potaman, 3 rokMedia społecznościowe – mgr S. Potaman),

·         zajęcia z filozofii,

·         warsztaty dziennikarskie (wyjazdowe),

·   indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

·         współpraca z wydziałem Prawa i Administracji US.

Po ukończeniu profilu można aplikować na studia m. in.:  prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, edytorstwo i redakcja tekstu, krytyka artystyczna, reklama i komunikacja medialna, architektura informacji, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja i komunikacja polityczna, stosunki międzynarodowe, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kulturoznawstwo, kierunki humanistyczne i pedagogiczne, i in.