Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - AB - Technik Informatyk (spec. Programowanie/Programowanie Gier) - patronat WI ZUT
Nazwa oddziału

 AB - Technik Informatyk (spec. Programowanie/Programowanie Gier) - patronat WI ZUT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Klasa 1A
Zawód: Technik Informatyk
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
Specjalizacja: Programowanie

Klasa 1B
Zawód: Technik Informatyk
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
Specjalizacja: Programowanie Gier
Patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach politechnicznych i ścisłych. Na egzaminie maturalnym w zdecydowanej większości uczniowie przystępują do egzaminu w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: informatyka, matematyka, język angielski.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Informatyk:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych - egzamin w kl. 3.
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin w kl. 4.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł zawodowy Technik Informatyk.

W ramach programu nauczania w piątej klasie istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

  • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych)
  • Tworzenie i testowanie aplikacji
  • Grafika 3D i druk 3D
  • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych