Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)
Nazwa oddziału

 C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka lub informatyka

Zawody

 Technik programista

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 14 czerwca 2022 r.(wtorek) o godzinie 10.00.

Opis

Klasa 1C
Zawód: Technik Programista
Klasa dwujęzyczna
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka,
 • fizyka lub informatyka.

(nauczane w j. polskim i j. angielskim)

Dodatkowe godziny języka angielskiego

Klasa przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach politechnicznych i ścisłych. Dzięki zwiększonej ilości godzin rozszerzony program nauczania języka angielskiego realizowany jest na poziomie dwujęzycznym.
Uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów w języku angielskim.
Na egzaminie maturalnym w zdecydowanej większości uczniowie przystępują do egzaminu w zakresie rozszerzonym z następujących przedmiotów: informatyka, matematyka, język angielski.

W postępowaniu rekrutacyjnym  kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 14 czerwca 2022 r.(wtorek) o godzinie 10:00.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Technik Programista:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin w kl. 3.
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji - egzamin w kl. 4.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz posiada świadectwo ukończenia technikum, otrzymuje tytuł zawodowy Technik Programista.

W ramach programu nauczania w piątej klasie istnieje możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności:

 • Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych),
 • Tworzenie i testowanie aplikacji,
 • Grafika 3D i druk 3D,
 • Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych.