Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tpj- technik przemysłu jachtowego
Nazwa oddziału

 1Tpj- technik przemysłu jachtowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

język obcy nowożytny lub fizyka lub matematyka

Zawody

 Technik przemysłu jachtowego

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU technik przemysłu jachtowego

Ucząc się w zawodzie technik przemysłu jachtowego zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie  budowy jachtów i innych małych jednostek pływających (wycieczkowych, sportowych, rekreacyjnych, portowych) w zakresie między innymi: teorii jachtów i żeglowania, projektowania żagli i takielunku, wyposażenia wnętrz jachtów, materiałów stosowanych w budowie jachtów i innych jednostek pływających, przygotowania materiałów polimerowych i wykonywania konstrukcji kompozytowych, technologii budowy kadłubów, przygotowania formy i wykonania kadłuba jachtu z żywic polimerowych, z ochrony i zabezpieczenia powierzchni kadłubów jachtów, organizowania produkcji i prowadzenia małych firm budujących jachty, prowadzenia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją jachtów, przystani i portów jachtowych.

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki w technikum mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

  • TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
  • TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi.  

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Z nami poznasz najnowsze materiały, technologie i narzędzia używane w nowoczesnym jachtingu. Równocześnie nie zapomnimy o tradycji. Z nami zgłębisz arkana profesji szkutnika, spawacza i takielarza

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

·        patenty żeglarskie,

·        kursy spawalnicze,

·        oraz inne wynikające z potrzeb branży oraz zainteresowań uczniów.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

·        język angielski zawodowy,

·        podstawy wykonywania montażu konstrukcji i wyposażenia jachtów,

·        wykonywanie elementów łodzi i jachtów,

·        montowanie wyposażenia łodzi i jachtów,

·        wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych łodzi i jachtów,

·        montowanie kadłuba jachtów i łodzi (jednostek pływających),

·        przygotowanie jachtów i łodzi do wodowania,

·        wykonywanie prac remontowych jachtów i łodzi,

·        organizowanie i nadzór procesu montażu i wyposażania jachtów i łodzi/(jednostki pływającej).

 

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu jachtowego przygotowany będzie  do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi:

·        wykonywania elementów łodzi i jachtów,

·        montowania elementów konstrukcyjnych, instalacji, osprzętu i wyposażenia łodzi i jachtów,

·        wykonywania prac konserwacyjno-remontowych łodzi i jachtów;

 

w zakresie kwalifikacji TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi: 

·        opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych montażu konstrukcji  i wyposażenia jachtów i łodzi z wykorzystaniem technik komputerowych,

·        badania właściwości materiałów stosowanych w przemyśle jachtowym,

·        wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem konstrukcji, wyposażaniem oraz remontami i modernizacją jachtów i łodzi,

·        analizowania ewentualnych zagrożeń na każdym etapie montażu konstrukcji, wyposażenia oraz remontów i modernizacji jachtów i łodzi.

 Perspektywy zatrudnienia w:

·        stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych;

·        zakładach kooperujących z przemysłem jachtowym i okrętowym;

·        biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu jachtowego i okrętowego;

·        armatorskich służbach technicznych.