Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - 1C dziennikarska
Nazwa oddziału

 1C dziennikarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • historia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

 • Klasa 1C rozwija zainteresowania dziennikarskie, inspiruje do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz pracy w zespole. Przygotowuje do podjęcia studiów, na których wymagany jest wysoki wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, historii i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie są warsztaty dziennikarskie, które dają umiejętność tworzenia tekstów prasowych, co uczniowie wykorzystują w praktyce, redagując gazetkę szkolną "eLO8", w której pierwsze kroki stawiali znani szczecińscy dziennikarze. Uczniowie będą również zaznajamiani z podstawami prawa, w tym prasowego. 

  W VIII LO od kilku lat funkcjonuje szkolna gazetka „eLO8”. Zainteresowanie warsztatami dziennikarskimi, pracą przy wydawaniu kolejnych numerów gazetki, były inspiracją do zaproponowania młodzieży klasy, która w sposób szczególny zwróciłaby uwagę na edukację dziennikarską.

  Klasa dziennikarska to możliwość rozbudzenia i rozwijania zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia. To także nauka pracy w zespole.

  Uczniowie klasy dziennikarskiej będą rozwijali umiejętności obserwacji rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej oraz jej oceny, a także konstruktywnej krytyki. Ocena rzeczywistości wymaga jednak przede wszystkim wiedzy, którą młodzież zdobędzie w toku edukacji polonistycznej, historycznej i wos-u, realizowanej w zakresie rozszerzonym.

  Edukacja dziennikarska kształci umiejętności przeprowadzania wywiadów, sondaży, konkursów i pracy w zespole oraz daje znajomość zasad tworzenia gatunków publicystycznych. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę nie tylko na zajęciach j. polskiego, ale również na cotygodniowych warsztatach. Dodatkowym doświadczeniem jest współpraca ze szczecińskim środowiskiem mediów, zwłaszcza z gazetą młodzieżową „Maski”, uczestniczenie młodzieży w spotkaniach organizowanych przez profesjonalnych dziennikarzy.

  Historia to pamięć o minionych wydarzeniach, skłaniających do refleksji i zadumy, ale i chęci przypomnienia o nich innym. Jest próbą zrozumienia wydarzeń, które miały wpływ na współczesną rzeczywistość. Współpraca z IPN, udział młodzieży w prelekcjach, warsztatach, ułatwia to zadanie. Podobnie jak Konkurs Wiedzy Humanistycznej i szkolne debaty.

  Klasa dziennikarska stwarza możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, nowej wiedzy i umiejętności oraz praktyczne ich wykorzystanie dzięki wydawaniu szkolnej gazetki eLO8.

  Zapraszamy Młodych Dziennikarzy!