Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 IB "International Baccalaureate"
Nazwa oddziału

 1 IB "International Baccalaureate"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • biologia

Dodatkowe wymagania

 Pisemny i ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych

Opis

Klasa 1 IB – „International Baccalaureate”

 

Zasady naboru dla kandydatów do klasy IB są niestandardowe. Każdy kandydat do klasy IB oprócz przestrzegania standardowych procedur rekrutacji ma obowiązek:

1.    złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas klasę  1 IB od 9 maja 2022 r. (poniedziałek) do 31 maja 2022 r. (wtorek), do godziny 1500.

2.    przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych
z języka angielskiego.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania naboru znajduje się w Załączniku Nr 1 do ZASAD REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie         na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zainteresowanych bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym załącznikiem.

 

O programie

 

Klasa 1 oraz 2 IB

 

Tylko szkoły autoryzowane przez IB Organization mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP).

Więcej informacji na temat IB i jego programów można znaleźć na stronie:

http://www.ibo.org<https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ibo.org&data=01%7C01%7Cadrian.kearney%40ibo.org%7Ce523cda18d4947901a7f08d492135fed%7C68b2d50a57dd4bd585bba249b0b19ddf%7C0&sdata=fdQKkKsSmQd5zlYfmw4KIkjtBCxH0m%2BztRFEGvnyKHM%3D&reserved=0    

 

W listopadzie 2021 r. naszej placówce przyznano autoryzację programu International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP) światowej organizacji IBO International Baccalaureate Organization.

 

W klasie 1 i 2 Liceum uczniowie objęci są realizacją programu International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP), który oparty jest na nauczaniu holistycznym, kładąc nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, a także wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych z procesem uczenia się. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości nauczanych przedmiotów.

Zintegrowane nauczanie zakończone jest dodatkowo indywidualnym projektem w języku angielskim (Personal Project).  IB MYP korzysta ze szkolnych programów nauczania, co pozwala uczniom w pełni zrealizować polską podstawę programową i doskonale przygotowuje do uczestnictwa w kolejnym etapie IB DP.

Ważnym elementem edukacji w klasie 1 i 2 IB MYP będzie  angażowanie uczniów w prace społeczne, wolontariat  oraz wszelkie formy aktywności na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej (Service as Action).

 

W trakcie nauki w klasie pierwszej i drugiej uczniowie:

·           zapoznają się z założeniami programu IB MYP,

·           realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania:
j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości (w drugiej klasie), geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa (w pierwszej klasie), religia/etyka, filozofia/plastyka,

·           angażują się w prace na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej (Service as Action),

·           realizują projekt indywidualny (Personal Project),

·           zapoznają się z założeniami programu IB DP,

·           biorą udział w warsztatach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge),

·           dokonują wyboru sześciu przedmiotów (po jednym z każdej grupy przedmiotowej) do dalszej realizacji w klasie trzeciej i czwartej.

 

Wszyscy uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy i konsultacji indywidualnych
z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym. Chcemy w ten sposób ułatwić uczniom wybór przedmiotów i poziomów zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Klasa 3 oraz 4 IB

 

Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) to dwuletni cykl kształcenia młodzieży, oferujący możliwość indywidualnego rozwoju zdolności oraz realizację marzeń każdego ucznia. W czteroletniej szkole ponadpodstawowej program realizowany jest w klasie 3 i 4. Udział w programie pozwala uczniom nie tylko zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale również dokonywać trafnych, życiowych wyborów. Językiem wykładowym w IB DP jest język angielski.

 

W trakcie nauki w klasie 3 i 4 uczniowie uczą się sześciu przedmiotów, wybranych przez siebie w klasie 2 według zasady:

·         3 lub 4 przedmioty realizowane są na poziomie Higher Level (6 godz. tygodniowo),

·         pozostałe 3 lub 2 przedmioty na poziomie Standard Level (4 godz. tygodniowo).

Zamiast przedmiotu z grupy szóstej (przedmioty artystyczne) uczniowie mogą wybrać inny przedmiot z grupy 2 - 4.

Oprócz tego uczniowie zobowiązani są do:

·         udziału w zajęciach teorii wiedzy (Theory of Knowledge), na których badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia,

·         udziału w programie CAS (Creativity, Activity, Service), kształtującym wrażliwość społeczną, stwarzającym możliwość rozwoju własnych zainteresowań oraz propagującym ideę wolontariatu,

·         napisania samodzielnej pracy badawczej z wybranego przedmiotu (Extended Essay), będącej przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

 

Oferta przedmiotów do realizacji przez szkoły IB jest bardzo bogata. Każda szkoła samodzielnie decyduje, które przedmioty i na jakim poziome będą oferowane uczniom  w danym roku szkolnym. W II LO w Szczecinie oferowane są następujące przedmioty:

 

Grupa 1:         język A - język polski (HL, SL),

Grupa 2:         język B – język angielski (HL, SL), język niemiecki (HL, SL, ab initio)

Grupa 3:         historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL),

Grupa 4:         biologia (HL, SL), chemia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka (HL, SL)

Grupa 5:         matematyka 1 opcja analysis and approaches (HL, SL) oraz 2 opcja applications and interpretation (HL, SL)

Grupa 6:         sztuki wizualne (HL, SL)

 

HL - Higher Level (6 godz. tygodniowo),

SL - Standard Level (4 godz. tygodniowo),

ab initio – od podstaw (4 godz. tygodniowo).

 

Sprawdzian kompetencji językowych:

 

Pisemny sprawdzian kompetencji  językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w auli II LO im. Mieszka I w Szczecinie w środę  1 czerwca 2022 r. o godz. 15.00.

 

Ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w II LO im. Mieszka I w Szczecinie w dniach od 2 czerwca (czwartek) do 13 czerwca (poniedziałek) 2022 r.

Szczegółowy harmonogram ustnego sprawdzianu kompetencji językowych zostanie przedstawiony w dniu przeprowadzania pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych czyli w środę 1 czerwca 2022 r.

 

UWAGA:

Osoby, które nie przystąpią do obu części (pisemnej i ustnej) sprawdzianów, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 IB.

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady Języka Angielskiego, laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz laureaci Konkursów Języka Angielskiego organizowanych przez Kuratorów Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i automatycznie uzyskują za każdą część sprawdzianu maksymalną ilość 50 punktów. Żeby skorzystać z tego zwolnienia laureat lub finalista ma obowiązek jeszcze przed pisemną częścią sprawdzianu (czyli do 31 maja 2022 r.) dostarczyć dyplom lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającą jedno z ww. osiągnięć.