Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tea - technik elektroautomatyk okrętowy
Nazwa oddziału

 1Tea - technik elektroautomatyk okrętowy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik elektroautomatyk okrętowy

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - elektroautomatyk okrętowy

Przede wszystkim elektroautomatyk okrętowy ma za zadanie opiekować się sieciami elektrycznymi i systemami automatyki na statku. Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy również prowadzenie napraw urządzeń elektrycznych w ramach przysługujących jej uprawnień. Kolejnym odpowiedzialnym zadaniem stojącym przez elektrykiem na statku jest prowadzenie inwentarza części elektrycznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania statku. Elektrycy okrętowi posiadający odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje mogą być również wykorzystywani do trzymania pieczy nad systemem informatycznym danej jednostki pływającej.

KWALIFIKACJE
Uczniowie w trakcie nauki w technikum mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

TWO.10. Montaż i uruchamianie systemów automatyki okrętowej,

TWO.11. Wykonywanie i organizacja prac związanych z  eksploatacją systemów automatyki okrętowej;

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego wymagane jest posiadanie świadectw ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego i pierwszej pomocy medycznej oraz 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kursy spawalnicze,

oraz inne wynikające z potrzeb branży oraz zainteresowań uczniów.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

 •  język angielski zawodowy,
 • elektrotechnika i automatyka,
 • montaż okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej,
 • uruchamianie okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej,
 • podstawy eksploatacji okrętowych maszyn i urządzeń,
 • eksploatacja okrętowych maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz systemów automatyki,
 • przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy,
 • uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych,
 • wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Celem kształcenia w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy  jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)       w zakresie kwalifikacji TWO.10. Montaż i uruchamianie systemów automatyki okrętowej:

a)  montowania okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej,

b)  uruchamiania okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej;

2)         w zakresie kwalifikacji TWO.11. Wykonywanie i organizacja prac związanych z eksploatacją systemów automatyki okrętowej :

a)  obsługiwania okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej,

b)  oceniania stanu technicznego okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej,

c)  wykonywania napraw, remontów i konserwacji okrętowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz automatyki okrętowej,

d)  uczestniczenia w akcjach ratowniczych, ratunkowych, pożarowych i ochrony statku prowadzonych przez załogę oraz pełnienia obowiązków elektroautomatyka w żegludze międzynarodowej.

 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Ze względu na specyfikę zawodu technik elektroautomatyk okrętowy może znaleźć zatrudnienie:

·        na statkach armatorów polskich i obcych,

·        w stoczniach i zakładach remontowych,

·        jest także przygotowany do podjęcia pracy w branży elektrycznej  w firmach nie związanych z gospodarką morską.