Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tiw - Technik informatyk wojskowy
Nazwa oddziału

 1Tiw - Technik informatyk wojskowy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka lub język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik informatyk wojskowy to pracownik zajmujący się nowymi technologiami – gromadząc, przekazując i przetwarzając informacje. Umie tworzyć oprogramowanie i zna specjalistyczne języki pomagające w zarządzaniu danymi. Dba o bezpieczeństwo informatyczne firmy –administruje systemami operacyjnymi, projektuje, tworzy i zarządza stronami WWW. Znajomość teoretyczna i praktyczna działania sprzętu komputerowego pozwala na modernizację i usuwanie ewentualnych usterek sprzętu. W klasie technik informatyk realizowany jest PROGRAM SZKOLENIA WOJSKOWEGO zgodnie z Decyzją Nr10/Szkol/P7 MON w sprawie Minimum programowego, które gwarantuje naszym absolwentom skrócony czas trwania służby przygotowawczej. Współpracujemy również z 14 brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innymi instytucjami wspierającymi bezpieczeństwo narodowe i ochronę ludności. 

KWALIFIKACJE
Uczniowie w trakcie nauki w technikum informatycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

·       INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
Egzamin dotyczy umiejętności przygotowania stanowiska pracy, wykonania lokalnej sieci komputerowej, eksploatacji urządzeń peryferyjnych i sieciowych, naprawy urządzeń techniki komputerowej, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,

·       INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. W trakcie egzaminu sprawdzane będą umiejętności programowania aplikacji, tworzenia i administrowania bazami danych, tworzenia stron i aplikacji internetowych,

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dwóch dodatkowych kwalifikacji:

 • programowanie w Pythonie,
 • druk 3D.

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu cyberbezpieczęństwa.

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad,
 • kursy informatyczne ECDL,
 • kurs kwalifikacji pilotażu dronów.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

 •  język angielski zawodowy,
 • systemy operacyjne –teoretyczne i praktyczne,
 • urządzenia techniki komputerowej teoretyczne i praktyczne,
 • technologie sieciowe teoretyczne i praktyczne,
 • bazy danych teoretyczne i praktyczne,
 • witryny i aplikacje internetowe teoretyczne i praktyczne.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego,
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego,
 • konfiguracja stanowisk komputerowych,
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych,
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
Ze względu na coraz większą popularność komputerów technicy informatycy znajdują zatrudnienie w coraz większej ilości branż nie zawsze związanych typowo z informatyką. Również forma zatrudnienia uległa zmianie, bardzo często są to jednoosobowe formy zatrudnienia, praca zdalna, kontrakty w B2B. Jeśli interesuje Cię praca na etacie możesz pracować w:

 • ośrodkach obliczeniowych,
 • firmach zajmujących się dostarczaniem usług internetowych,
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego,
 • studiach graficznych i reklamowych,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach sprzedających sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
 • firmach tworzących i zarządzających bazami danych,
 • firmach tworzących oprogramowanie,
 • wszędzie tam gdzie znajdują się komputery.