Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tep - Technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 1Tep - Technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik eksploatacji portów i terminali

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo - logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej –z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej. W zależności od rodzaju miejsca pracy, technik eksploatacji portów i terminali na co dzień zajmuje się:

 • planowaniem i wykonywaniem prac, które dotyczą eksploatacji portów i terminali,
 • organizowaniem prac z zakresu eksploatacji środków transportu i obsługi podróżnych,
 • organizowaniem pracy związanej z magazynowaniem,
 • składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, a także prowadzeniem dokumentacji z tego zakresu,
 • nadzorowaniem prac z zakresu ważenia ładunków, sortowania i etykietowania,
 • organizacją prac pomocniczych (czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków) wykonywanych dla jednostek transportu dalekiego,
 • pobieraniem i zdawaniem sprzętu przeładunkowego, a także dbaniem o jego dobry stan, poprzez zlecanie naprawy i konserwacji sprzętu,
 • optymalizowaniem rozmieszczenia załadunku w ładowniach statków i samolotów,
 • organizowaniem przewozów w obrębie konkretnych portów i terminali.

Aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania powyższych obowiązków, konieczna jest nauka na kierunku, który przygotowuje do pracy w charakterze technika eksploatacji portów i terminali.

KWALIFIKACJE
Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K1 -SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach-egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach.

K2 -SPL.03 . Obsługa ładunków w portach i terminalach – egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej w technikum 4-letnim lub pod koniec pierwszego semestru klasy piątej w technikum 5-letnim. Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności organizowania prac związanych z obsługą ładunków i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach. Ważna jest również umiejętność organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskała wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie-dyplom technika.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dwóch dodatkowych kwalifikacji:

 • kurs obsługi wózków widłowych,
 • kurs agenta celnego.

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu transportu międzynarodowego i obrotu towarowego w ujęciu celnym.


W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy eksploatacji portów i terminali,
 • organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach,
 • wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach,
 • organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach,
 • prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach,
 • organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w   portach i terminalach.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • magazynowanie różnego rodzaju ładunków (w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, żywych zwierząt) w portach i terminalach,
 • obsługa ładunków w portach i terminalach,
 • obsługa środków transportu w portach morskich i rzecznych, a także w terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych,
 • przygotowanie dokumentów do przeładunku i magazynowania towarów,
 • wybór odpowiednich środków transportu do obsługi portów i terminali,
 • obsługa systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali,
 • obliczanie kosztów przeładunku i magazynowania towarów, a także obsługi pasażerów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Technicy eksploatacji portów i terminali zatrudniani są w agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, liniach lotniczych, portach rzecznych i morskich, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, biurach podróży, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą. Mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania i zwiedzania całego świata. Absolwenci tego kierunku mogą również kontynuować kształcenie na studiach wyższych na atrakcyjnych kierunkach: transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki "mundurowe", itp. Zawód ten jest także ciekawą propozycją dla osób wiążących swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.