Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tme - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1Tme - Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub informatyka lub język angielski

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, produkcją, naprawianiem nowoczesnych urządzeń stanowiących połączenie mechaniki, często precyzyjnej,ze zautomatyzowanym sterowaniem. Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn
i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami, łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje
i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące oraz kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje
i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową oraz sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K1 -ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

K2 -ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ma wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie-dyplom technika.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dwóch dodatkowych kwalifikacji:

 • programowanie sterowników PLC,
 • uprawnienia eksploatacyjne SEP.

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu  obsługi i programowania maszyn CNC –  przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad,
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • elektrotechnika i elektronika,
 • technologie i konstrukcje mechaniczne,

 • pneumatyka i hydraulika,

 • urządzenia i systemy mechatroniczne,

 • język obcy zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pracownia elektrotechniki i elektroniki,

 • pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
 • pracownia pneumatyki i hydrauliki,

 • pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych,

 • pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

 • pracownia programowania urządzeń i systemów  mechatronicznych.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Celem kształcenia w zawodzie technik mechatronik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika –asystenta projektanta i konstruktora. W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu. Może wreszcie prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.