Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tmo - Technik mechanik okrętowy
Nazwa oddziału

 1Tmo - Technik mechanik okrętowy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik mechanik okrętowy

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • pracy w siłowniach statków rozmaitych typów, począwszy od tradycyjnych drobnicowców, a kończąc na tak specjalistycznych i nowoczesnych jednostkach, jak gazowce i chemikaliowce;
 • specjalizacji w zakresie eksploatacji statków handlowych i rybackich zgodnie z wymogami międzynarodowymi,
 • obsługi i wykonywania podstawowych remontów maszyn, urządzeń i systemów okrętowych pełnienia wachty maszynowej;
 • udziału w prowadzonych przez załogę statku akcjach ratunkowych i ratowniczych,
 • kontrolowania przestrzegania przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskich, instytucji klasyfikacyjnych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

KARIERA ZAWODOWA
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale maszynowym oraz w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych u armatorów. Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik mechanik okrętowy będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik mechanik okrętowy, uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego. Uczniowie w trakcie nauki otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie wszystkich niezbędnych kursów potrzebnych do podjęcia pracy na statku.

 

TO NA WAS CZEKAJĄ PRACODAWCY
Kształcimy profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy. Zawód technik mechanik okrętowy jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy motorzystów oraz oficerów mechaników. W związku z tym, technik mechanik okrętowy, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację Morską, odpowiednich świadectw -znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych, którzy oczekują pracowników wyszkolonych zgodnie z wymogami Konwencji STCW.


KORZYŚCI

Absolwent nasz miał, ma i zawsze będzie miał wysoką pozycję społeczną. Jest dobrze opłacany, ciężko pracujący i doceniany zarówno w Polsce, jak i za granicą - z zarobkami 4000 -10000 zł. Ogólnoświatowy rynek pracy notuje coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę mechaników, która jest gotowa do podjęcia pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach morskich. Wyszkolenie przyszłych techników mechaników okrętowych obejmuje wiele przedmiotów praktycznych -wysoce użytecznych w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie odbywa się w ramach współpracy z Akademią Morską w Szczecinie - korzystania z ich pracowni, laboratoriów, sal wykładowych i przy pomocy ich wykładowców. Uczniowie dysponują bogatą ofertą warsztatową a przeprowadzane zajęcia są zgodne z międzynarodową konwencją STCW. Wykonywane ćwiczenia w pracowniach symulacyjnych w Technikum oraz na symulatorach siłowni okrętowych w Akademii Morskiej w Szczecinie są na najwyższym światowym poziomie.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym umiejętności w zawodzie technika mechanika okrętowego. Zdobywają umiejętności organizacji i wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych. Po ukończeniu nauki mają możliwość uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego.
Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa motorzysty wachtowego w żegludze morskiej otrzymują świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej. Absolwent szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na morzu lub studiów kierunkowych na uczelniach wyższych w kraju i za granicą.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dodatkowych kwalifikacji:

 • spawania w metodzie MAG 135 lub innej w zależności od wybranej  technologii.

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu elektrotechniki przygotowujące do zdobycia uprawnień SEP.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

DODATKOWE UPRAWNIENIA

 • międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia,
 • wszystkie kursy niezbędne do podjęcia pracy na morzu a prowadzone w Ośrodku Ratownictwa Morskiego,

 • książeczka żeglarska uprawniająca do żeglugi międzynarodowej.

PRAKTYKI ZAWODOWE
W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki morskie na morskich statkach szkolnych
( Dar Młodzieży, Horyzont II), uczestniczą w zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych. Zajęcia w laboratoriach Akademii Morskiej w Szczecinie na Wydziale Mechanicznym – Kursy w ośrodkach ratownictwa morskiego.