Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tmm - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 1Tmm - Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik mechanik

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU MECHANIK

Podstawowymi czynnościami w zawodzie technik są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC (kwalifikacja MEC.05. - Użytkowanie obrabiarek skrawających).
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych
i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).
Druga kwalifikacja MEC.09. przygotowuje absolwenta do wykonywania zadań zawodowych polegających na organizowaniu procesu produkcji.
Dodatkowym atutami absolwenta są następujące umiejętności:

- programowania obrabiarek sterownych numerycznie CNC,
- projektowanie maszyn i urządzeń w systemach CAD (AutoCAD i SolidWorks).

KWALIFIKACJE
Uczniowie w trakcie nauki w technikum mechanicznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
 2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
 3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
 4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i
   urządzeń.
 2. Nadzorowanie przebiegu produkcji.

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania  dodatkowych kwalifikacji:

 • w zakresie spawania w metodzie MAG 135 lub innej w zależności od technologii

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu projektowanie CAD 3D w SolidWorks - przygotowanie do uzyskania  CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate). 

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad,
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu,
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą
  obróbki  ręcznej,
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą
  obróbki maszynowej,
 • Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • Język obcy zawodowy,
 • Podstawy procesów produkcyjnych,
 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i
  urządzeń.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i
  sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach 
  skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji  
  technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach
  sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji
  technologicznej
 • wykonywania zadań zawodowych polegających na 
  organizowaniu  procesu produkcji.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.