Szczecin
Technikum
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Dodatkowa specjalizacja: animator czasu wolnego

Nauka w tym zawodzie umożliwia:

·  zdobycie dyplomu w zawodzie technika organizacji turystyki,

·  uzyskanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych:

o      HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

o      HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych. 

·   zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

·   organizowania działalności turystycznej,

·   organizowania imprez i usług turystycznych,

·   obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,

·   prowadzenia informacji turystycznej,

·   rozliczania imprez i usług turystycznych.


Możliwości pracy w zawodzie:  

Możesz pracować między innymi:

  w hotelach, pensjonatach i motelach,

  w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej;

  w biurach organizatorów kongresów i konferencji,

  w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej,

  w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi oraz w

branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,

ponadto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego  realizowane są w ramach:

  • praktyk zawodowych realizowanych w szczecińskich biurach podróży oraz na promach Unity Line, kursów realizowanych w ramach projektu "Akademia Zawodowców" współfinansowanego ze środków EFS: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier , cukiernik (egzaminy kwalifikacyjne i czeladnicze, płatne staże u pracodawców)


więcej informacji:

http://zs6.szkolnastrona.pl/a,248,technikum-gastronomiczno-hotelarskie-klasa-1thtot-technik-organizacji-turystyki