Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1D - dwujęzyczna angielska - sekcja matematyczno - językowa
Nazwa oddziału

 1D - dwujęzyczna angielska - sekcja matematyczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Klasa przygotowująca do dalszego kształcenia na kierunkach lingwistycznych, prawniczych i ekonomiczno-społecznych. Aplikując do klasy dwujęzycznej angielskiej sekcja matematyczno-językowa uczeń deklaruje rozszerzoną geografię i matematykę. Równocześnie uczniowie tej klasy realizują program rozszerzonego języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co wiąże się ze zwiększoną ilością godzin tego języka w programie nauczania oraz możliwością zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów w języku angielskim. Drugi język obcy realizowany w mniejszej ilości godzin uczeń może wybrać między niemieckim a hiszpańskim. Przedmioty rozszerzone: język angielski na poziomie dwujęzycznym, matematyka, geografia.

Język angielski jest drugim językiem nauczania. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to: matematyka oraz historia.

Możliwości wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

- język hiszpański - od podstaw,

- język niemiecki - kontynuacja po szkole podstawowej.

Do klasy dwujęzycznej angielskiej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych. Kandydat może starać się o przyjęcie do tej klasy, jeżeli pozytywnie zaliczy test z języka angielskiego, czyli uzyska minimum 50% możliwych do zdobycia punktów. Przystąpienie do testu dotyczy również laureatów olimpiad pod patronatem MEN i konkursów kuratoryjnych. Z testu zwolnieni są tylko laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.

Językiem obcym punktowanym w rekrutacji jest język angielski.