Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 0E - klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej
Nazwa oddziału

 0E - klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian predyspozycji językowych

Opis

Klasa wstępna przygotowuje do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej, umożliwiającej przystąpienie do polskich egzaminów maturalnych oraz matury hiszpańskiej.

Przedmioty nauczane w klasie wstępnej:

- język hiszpański (18 godz. tygodniowo)

- język polski (2 godziny tygodniowo)

- matematyka (2 godziny tygodniowo)

- wychowanie fizyczne (3 godziny tygodniowo)

- zajęcia z wychowawcą (1 godziny tygodniowo)

- dodatkowo: język angielski (2 godziny tygodniowo)

Klasy wstępne prowadzone są w niewielu szkołach w Polsce. Dają wyjątkową możliwość opanowania nie tylko języka angielskiego, ale również innego języka nowożytnego, który nie jest kształcony w szkole podstawowej. Klasa wstępna w naszym liceum jest objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii.  Jest jedyną tego typu klasą w województwie. Dedykowana dla uczniów nastawionych na kształcenie lingwistyczne, gdyż po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w tym systemie uczeń biegle posługuje się dwoma językami obcymi: językiem hiszpańskim i językiem angielskim. Absolwenci tej klasy przystępują do dwóch egzaminów maturalnych w systemie polskim i hiszpańskim (Titulo de Bachiller). Pozwala to na podjęcie studiów w Hiszpanii na zasadach dla absolwentów szkół hiszpańskich. Kształcenie w tej klasie polega na opanowaniu w tzw. roku "0" znajomości języka obcego na poziomie B2, pozwalającym uczniom swobodnie komunikować się w tym języku. Uczniowie klasy wstępnej w następnym roku szkolnym bez rekrutacji są przyjęci do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi. Do klasy wstępnej obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych! Kandydat może starać się o przyjęcie do klasy wstępnej jeżeli pozytywnie zaliczy sprawdzian, czyli uzyska minimum 50% możliwych do zdobycia punktów. Przystąpienie do sprawdzianu dotyczy również laureatów olimpiad pod patronatem MEN i konkursów  kuratoryjnych.