Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 RK technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 1 RK technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

1.                 Pożądane cechy kandydata do zawodu
ogólny dobry stan zdrowia, dokładność i systematyczność w działaniu, umiejętność komunikowania się i współdziałania

2.                  Wiodące przedmioty nauczania
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: podstawy ekonomii, rachunkowość, analiza finansowa, systemy komputerowe w rachunkowości,

3.                  Umiejętności absolwenta
obsługiwanie systemów finansowo-księgowych, sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych, prowadzenie księgowości firmy, prowadzenie negocjacji, wykorzystywanie programów komputerowych, stosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej

4.                  Możliwość kontynuacji edukacji
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika rachunkowości. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5.                  Możliwość podjęcia pracy: 
możesz pracować w działach finansowych (w księgowości) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej, biurach rachunkowych

 Technik rachunkowości jest kierunkiem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania.

Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku