Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - 1 L - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1 L - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik logistyk

Opis

1.      Pożądane cechy kandydata do zawodu: 
umiejętność komunikowania się i współpracy, podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja, dokładność, odporność na stres

2.      Wiodące przedmioty nauczania: 
przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe w tym: ekonomika logistyki, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, gospodarka magazynowa, laboratorium transportu i spedycji, język obcy dla logistyków

3.      Umiejętności absolwenta: 
obsługa zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, aranżowanie łańcucha dostaw w logistyce, prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych, wymiana dokumentów drogą elektroniczną i   w   sieci teletransmisji danych, prowadzenie rozliczeń ze spedytorami oraz klientami krajowymi i   zagranicznymi, organizowanie zaopatrzenia, magazynowania, transportu, dystrybucji

4.      Możliwość kontynuacji edukacji: 
absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymując tytuł technika logistyki. Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.

5.      Możliwość podjęcia pracy: 
w działach logistyki wszystkich firm oraz w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży i   prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, opakowań, gospodarki odpadami

Jako technik logistyk  będziesz przygotowany do: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w  łańcuchach dostaw; zarządzania procesem transportu; zarządzania zapasami; organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką odpadami; planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w systemach logistyki miejskiej.

Technik logistyk przygotowuje proces logistyczny,  sporządza dokumenty logistyczne,  organizuje proces zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Zarządza zapasami i gospodarką magazynową oraz środkami transportu bliskiego. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną, organizuje usługi logistyczne, organizuje przewóz osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.

Typowe miejsca pracy dla technika logistyka: centra spedycyjne i logistyczne, działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych.

Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik logistyk kształci umiejętności planowania i organizowania zadań logistycznych w zakresie różnorodnych środków transportu, przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej, przygotowuje do uzyskania Certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.