Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - CH - technik technologii chemicznej
Nazwa oddziału

 CH - technik technologii chemicznej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik technologii chemicznej

Opis

Zawód: technik technologii chemicznej

Jeśli Twoim ulubionym przedmiotem w szkole jest chemia, lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas.
Dowiesz się jak wykorzystać chemię w celu oceny jakości surowców i produktów.
Będziesz mógł prowadzić analizy chemiczne:
• wody,
• ścieków,
• powietrza,
• odpadów,
• gleby,
aby ocenić ich jakość i stopień skażenia, analizy ambulatoryjne i diagnostyczne w laboratoriach klinicznych.
Sam wytworzysz korzystając z pracowni szkolnych i pracowni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie m. in.
- kosmetyki,
- tworzywa sztuczne,
- leki.
Po zakończeniu nauki czekają na Ciebie :
1) zakłady chemiczne,
2) rafinerie ropy naftowej,
3) zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych,
4) zakłady przemysłu farb i lakierów,
5) zakłady przemysłu gumowego,
6) stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków,
7) pracownie i biura projektowe technologii chemicznej,
8) instytuty naukowo – badawcze.
Kierunek zamawiany przez potencjalnego pracodawcę Zakłady Chemiczne "Police".
Nauka w zawodzie trwa 5 lat, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.
Kryterium kwalifikacyjne :
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości.
Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:
CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym,
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.