Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - A - technik analityk
Nazwa oddziału

 A - technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik analityk

Opis

Zawód : technik analityk

W zawodzie technik analityk uczeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych. 

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych:
• dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
• pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym,

2. w zakresie kwalifikacji CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych:
• prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
• prowadzenia badań bioanalitycznych,
• prowadzenia badań środowiskowych.

Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.