Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Opis

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Jesteśmy pionierską a zarazem jedyną szkołą z tym kierunkiem w województwie zachodniopomorskim.
Wybierając ten kierunek dołączysz do grona fachowców, którzy będą mieć kwalifikacje do montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Zadaniem technika chłodnictwa i klimatyzacji jest:
- organizacja pracy, montaż i demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych,
- montaż i uruchamianie chłodziarek, klimatyzatorów i pomp ciepła,
- ocena stanu technicznego tych urządzeń,
- obsługa, konserwacja i naprawa tych urządzeń i instalacji
Technik chłodnictwa i klimatyzacji znajdzie zatrudnienie w:
- firmach projektujących i montujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
- firmach serwisujących konserwujących te urządzenia,
- biurach projektowych,
- przedsiębiorstwach produkujących urządzenia tego rodzaju,
- firmach nadzoru technicznego,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- we własnej firmie, po założeniu działalności gospodarczej.
Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji :
ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.