Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - S - technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 S - technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik ochrony środowiska

Opis

Zawód: technik ochrony środowiska

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody.Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.

Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie m.in. w:

- ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,
- terenowych organach administracji państwowej,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
- instytucjach naukowo-badawczych,

- przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
- centrach edukacji ekologicznej.

Osoby z wykształceniem w zawodzie „technik ochrony środowiska” lub posiadające studia kierunkowe są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Nasza szkoła przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej lub otworzy Ci drogę na wymarzone studia – nie tylko związane z ochroną środowiska. Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi.

Przyjdź do nas a przekonasz się, że nauka może być ciekawa.

Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu kwalifikacji :
CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska,
- dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.