Szczecin
Technikum
Technikum Kształtowania Środowiska - E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej, energetyki geotermalnej, energii uzyskiwanej z biopaliw, biogazu i biomasy.
Uczniowie maja przygotowaną bardzo dobrą bazę szkoły (sprzęt audio - wizualny, pracownie komputerowe, pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażone w specjalistyczny sprzęt odnawialnych źródeł energetyki.
Jest to zawód przyszłości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem systemów energetyki odnawialnej,
- montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
- kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- wykorzystania programów komputerowych,
- wykonywania konserwacji oraz naprawy i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
- sporządzania kosztorysów, ofert przetargowych i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Praca:
Typowym miejscem pracy są :
- firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę, urządzeń technicznych energii odnawialnej, serwisy obsługi tych urządzeń.
Zatrudnienie można znaleźć także w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, w organizacjach i przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w administracji publicznej i bankach.
Kryterium kwalifikacyjne:
- świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości,
- zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

      Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS.
Kandydaci dodatkowo załączają :

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
  do kształcenia w wybranym zawodzie,wydane przez lekarza medycyny pracy.