Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

język angielski lub język niemiecki

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Jeżeli chcesz wiedzieć, skąd bierze się i dokąd zmierza pieniądz? Gdzie znaleźć źródła kryzysów i jak im zapobiegać? Technik ekonomista to zawód dla Ciebie!
Technik ekonomista będzie:

  • zarządzać firmą,
  • obliczać, interpretować wskaźniki ekonomiczne i finansowe,
  • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe (systemy do obsługi  księgowości, finansów, sprzedaży, kadr i płac, rozliczeń z ZUS),
  • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania w biznesie,
  • prowadzić rozliczenia finansowe,
  • zarządzać zasobami ludzkimi.

Główne przedmioty zawodowe to: działalność gospodarcza, ekonomia i statystyka, kadry i płace, pracownia ekonomiczno-informatyczna, gospodarka materiałowa, gospodarka finansowa. W 5-letnim cyklu uczniowie odbywają praktyki (8 tygodni) w szczecińskich zakładach pracy, biurach rachunkowych, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. Realizujemy również praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Umiejętności nabyte przez absolwenta pozwalają mu na podjęcie pracy we wszystkich sferach gospodarki na różnych stanowiskach w spółkach, urzędach, jednostkach budżetowych, instytucjach oraz na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista zapewnia szereg kwalifikacji dla tego zawodu, a także wyposaża w szeroki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym, które pozwolą na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.
Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych na 4 lub 6 poziomach zaawansowania.

Nauka dwóch przedmiotów rozszerzonych do wyboru z grup:

- języka angielski lub język niemiecki,

- geografia lub matematyka.