Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy. Roboty wykończeniowe stanowią większość prac w procesie budowlanym w  nowo wznoszonych budynkach, a modernizacje i remonty to prawie w całości „wykończeniówka”. Rozwój budownictwa oraz eksploatacja istniejących budynków stwarza nieustannie, kolejne zapotrzebowanie na fachowców w zakresie robót wykończeniowych. Nauka w technikum umożliwia zdobycie umiejętności wykonawcze , a także w zakresie kontroli i rozliczania robót budowlanych. Kształcenie w tym zawodzie będzie rozszerzone o elementy projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na znajomość materiałów i technologii wykończenia wnętrz, które będą bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent technikum jest w pełni przygotowany do zakładania i prowadzenia własnej firmy działającej  w zakresie wykonywania i rozliczania robót budowlanych, która ma wszelkie szanse zaistnienia na rynku pracy w kraju i za granicą.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

K2

BUD.25.

Organizacja, kontrola i kosztorysów robót budowlanych.

wzmocnienie zawodowe: projektowanie wnętrz

KRYTERIUM SUKCESU:

 • świadectwa o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określającym ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 • możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • biurach projektowych, pracowniach architektonicznych i pracowniach  sztukatorskich i konserwacji zabytków,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie budownictwa,
 • firmach budowlano-remontowych w zakresie robót wykończeniowych,
 • własnych firmach projektowych lub konserwatorskich.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach technicznych.