Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - R- technik renowacji elementów architektury
Nazwa oddziału

 R- technik renowacji elementów architektury

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • plastyka

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

Zawody

 Technik renowacji elementów architektury

Opis

Technik renowacji elementów architektury to nowy zawód, wynikający z potrzeb rynku pracy. Związany jest z wykonywaniem detali architektonicznych, prac konserwacyjno - remontowych i replik w zabytkowych obiektach budowlanych. Absolwent  posiadać będzie szeroką wiedzę o stylach architektonicznych, starych technologiach zdobnictwa oraz zasadach technik konserwatorskich. 

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.23.

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

K2

BUD.24.

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

KRYTERIUM SUKCESU:

 •     świadectwa o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji, 
 •     świadectwo ukończenia szkoły,
 •     świadectwo dojrzałości,
 •     dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 •     możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją obiektów zabytkowych, 
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie konserwatorstwa,
 • firmach branży budowlanej i pracowniach sztukatorskich,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją wykonywania elementów sztukatorskich i detali architektonicznych,
 • firmach projektowych lub konserwatorskich.

 

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach technicznych.