Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - IS- technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 IS- technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik inżynierii sanitarnej

Opis

Technik inżynierii sanitarnej to zawód, który umożliwia poznanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w kraju i za granicą. Absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne odnośnie montażu i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz sieci komunalnych.

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem  i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

K2

BUD.20.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

wzmocnienie zawodowe:  montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

KRYTERIUM SUKCESU:

 •     świadectwa o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji,
 •     świadectwo ukończenia szkoły,
 •     świadectwo dojrzałości,
 •     dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 •     możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach wykonujących i projektujących sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • pracowniach projektowych i wykonawstwie z zakresu wykorzystania źródeł energii odnawialnej,
 • placówkach naukowo – badawczych, oczyszczalniach wody i ścieków,
 • własnych firmach projektowych i wykonawczych.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach technicznych.