Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - G- technik geodeta
Nazwa oddziału

 G- technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik geodeta

Opis

Technik geodeta to zawód, który jest najbardziej nowoczesnym i praktycznym zawodem pozostającym na styku administracji i nauki. Absolwenci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

 

TECHNIK GEODETA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

BUD.18.

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

K2

BUD.19.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

KRYTERIUM SUKCESU:

 • świadectwa o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 • możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.

ZATRUDNIENIE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • biurach geodezyjnych jako rysownik kartograficzny lub rysownik geodezyjny,
 • przedsiębiorstwach przy inwestycjach drogowych,
 • własnych firmach geodezyjnych,
 • urzędach i ośrodkach zajmujących się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.

 

Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach technicznych.