Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - AK- technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 AK- technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technik architektury krajobrazu to zawód który, umożliwi absolwentowi opracowywanie ekspertyz dendrologicznych, projektowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych lub produkcję roślin. Pomożemy też rozwinąć zdolności plastyczne i wyobraźnię.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU?

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Numer kwalifikacji (kolejność)
w zawodzie

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

OGR.03

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazów

K2

OGR.04

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


wzmocnienie zawodowe: planowanie przestrzenne
KRYTERIUM SUKCESU:

 • świadectwa o uzyskaniu poszczególnych kwalifikacji,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem do dyplomu– EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określającym ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),
 • możliwość realizowania ścieżki rozwoju zawodowego w zawodach pokrewnych.
  ZATRUDNIENIE:
  Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:
 • biurach projektowych, pracowniach architektonicznych jednostkach organizacyjnych związanych z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • własnych firmach projektowych lub konserwatorskich.

  Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach technicznych.