Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tme - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1Tme - Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Fizyka

 Matematyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, produkcją, naprawianiem nowoczesnych
urządzeń stanowiących połączenie mechaniki, często precyzyjnej, ze zautomatyzowanym sterowaniem. Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn
i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik
komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami, łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje
i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące oraz kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje
i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową oraz sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

K1 -ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

K2 -ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych w zakresie:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

CERTYFIKATY
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz ma wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie-dyplom technika.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dwóch dodatkowych kwalifikacji:

 • programowanie sterowników PLC,
 • uprawnienia eksploatacyjne SEP.

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności z zakresu  obsługi i programowania maszyn CNC –  przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad,
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • elektrotechnika i elektronika,
 • technologie i konstrukcje mechaniczne,
 • pneumatyka i hydraulika,
 • urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • język obcy zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 • pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
 • pracownia pneumatyki i hydrauliki,
 • pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • pracownia programowania urządzeń i systemów  mechatronicznych.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA
Celem kształcenia w zawodzie technik mechatronik jest przygotowanie absolwenta do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 4. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu
produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika asystenta projektanta i konstruktora. W małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu. Może wreszcie prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.