Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - 1Tn - Technik nawigator morski
Nazwa oddziału

 1Tn - Technik nawigator morski

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język polski

 Matematyka

Opis

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik nawigator morski zajmuje się planowaniem oraz realizacją podróży morskich w żegludze krajowej i międzynarodowej. Uczestniczy w pracach związanych z obsługą ładunków i pracami przeładunkowymi na statku. Obsługuje zarówno wszystkie urządzenia pokładowe jak i wyposażenie nawigacyjne niezbędne do prowadzenia bezpiecznej żeglugi na wodach morskich. Jest wszechstronnie przeszkolony w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi na całym świecie. Specyfika pracy wymaga biegłego posługiwania się językiem angielskim uznawanym we wszystkich krajach za język morski.

KWALIFIKACJE

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik nawigator mają możliwość zdobycia kwalifikacji TWO.07. - Pełnienie wachty morskiej i portowej.
Do wykonywania pracy zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.07 niezbędne są umiejętności
związane z planowaniem podróży statku na morzu, prowadzeniem jednostki po zaplanowanej trasie i manewrowaniem we wszystkich sytuacjach wymaganych w trakcie eksploatacji. Nieodzownym elementem pracy technika nawigatora jest znajomość procedur akcji ratowniczych i ratunkowych w każdych możliwych warunkach klimatycznych i pogodowych na morzu.

CERTYFIKATY
Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik nawigator morski będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu technika nawigatora morskiego. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska również świadectwa marynarza wachtowego.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie nauki uczeń przygotowywany jest do certyfikowania dwóch dodatkowych kwalifikacji:

 • kurs operatorów radiowych GMDSS
 • wykorzystanie radaru i ARPA

W ramach dodatkowych godzin w trakcie nauki zdobywać będzie również umiejętności pozwalające na zdobywanie patentów żeglarskich.

Dla chętnych organizujemy finansowane ze środków Unii Europejskiej kursy kwalifikacyjne :

 • kurs operatora wózków widłowych,
 • zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad,
 • kurs modelowania w systemie MTS,
 • kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach. Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • nawigacja,
 • astronawigacja,
 • budowa statku,
 • meteorologia i oceanografia,
 • urządzenia nawigacyjne,
 • bezpieczeństwo nawigacji,
 • manewrowanie,
 • stateczność statku.

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • kursy bezpieczeństwa,
 • prace warsztatowe i konserwacja statku,
 • język angielski dla marynarzy,
 • pełnienie wachty morskiej-ćwiczenia na symulatorach,
 • łączność morska iGMDSS,
 • zajęcia w Akademii Morskiej,
 • praktyka morska.

W ramach realizacji kształcenia w zawodzie technik nawigator morski szkoła zapewnia uczniowi:

 • ćwiczenia na symulatorze radarowo -nawigacyjnym ( z mapami elektronicznymi ECDIS oraz urządzeniami radarowymi z antykolizyjną funkcją śledzenia ech ARPA),
 • zajęcia w pełni wyposażonej pracowni nawigacyjnej,
 • ćwiczenia na symulatorze systemu łączności GMDSS,
 • warsztaty szkolne,
 • odbywanie praktyk morskich na statkach szkolnych lub eksploatacyjnych zgodnie z wymogami Konwencji STCW, co gwarantuje przygotowanie uczniów do pracy na statkach armatorów polskich i zagranicznych.

ZADANIA ZAWODOWE ABSOLWENTA

Celem kształcenia w zawodzie technik nawigator morski jest przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań:

 • planowanie oraz realizacja podróży morskiej;
 • realizowanie procesów ładunkowych i przewozowych;
 • obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa nawigacji i ratownictwa
  morskiego;

 • posługiwanie się językiem angielskim uznanym na całym
  świecie za język zawodowy na
  morzu;
 • uzyskanie właściwych kompetencji personalnych i
  społecznych wymaganych na morzu
  ;
 • organizacja pracy małych zespołów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Dynamika rozwoju gospodarki morskiej na całym świecie powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na absolwentów szkół morskich w specjalności technik nawigator morski, będących w stanie wykorzystać w praktyce nabytą w trakcie nauki wiedzę teoretyczną. Praca na współczesnych statkach wymaga zdolności pozyskiwania i przetwarzania szeregu informacji w oparciu o liczne urządzenia oparte na technice komputerowej. Po ukończeniu szkoły, uzyskaniu dyplomu technika nawigatora morskiego i odbyciu wymaganej praktyki morskiej, absolwenci mogą podejmować pracę w dziale pokładowym w charakterze marynarza wachtowego, szypra pierwszej i drugiej klasy, na statkach morskich, hydrograficznych, ratownictwa morskiego, off shore u armatorów krajowych i zagranicznych, jak również w jednostkach administracji morskiej i portów morskich lub kontynuować naukę na studiach wyższych.