Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - 1 IB - "International Baccalaureate"
Nazwa oddziału

 1 IB - "International Baccalaureate"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Biologia

Dodatkowe wymagania

 Pisemny i ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych

Opis

Klasa 1 IB – „International Baccalaureate”

 

Zasady naboru dla kandydatów do klasy IB są niestandardowe. Każdy kandydat do klasy IB oprócz przestrzegania standardowych procedur rekrutacji ma obowiązek:

1.    złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas klasę 1 IB od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 31 maja 2021 r. (poniedziałek), do godziny 1500.

2.    przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania naboru znajduje się w Załączniku Nr 1 do ZASAD REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zainteresowanych bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym załącznikiem.

 

O programie

 

Klasa 1 oraz 2 IB

 

W czerwcu 2019 r. nasza placówka otrzymała status szkoły kandydującej do oferowania programu International Baccalaureate Middle Years Programme (IB MYP) światowej organizacji IBO International Baccalaureate Organization.

Tylko szkoły autoryzowane przez IB Organization mogą oferować jeden z czterech programów akademickich: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Status kandydata nie gwarantuje, że autoryzacja zostanie przyznana.

Więcej informacji na temat IB i jego programów można znaleźć na stronie:

http://www.ibo.org<https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ibo.org&data=01%7C01%7Cadrian.kearney%40ibo.org%7Ce523cda18d4947901a7f08d492135fed%7C68b2d50a57dd4bd585bba249b0b19ddf%7C0&sdata=fdQKkKsSmQd5zlYfmw4KIkjtBCxH0m%2BztRFEGvnyKHM%3D&reserved=0 

 

W klasie 1 i 2 Liceum uczniowie objęci są realizacją programu Middle Years Programme, który oparty jest na nauczaniu holistycznym, kładąc nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, a także wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych z procesem uczenia się. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości nauczanych przedmiotów.

Zintegrowane nauczanie zakończone jest dodatkowo indywidualnym projektem w języku angielskim (Personal Project).  IB MYP korzysta ze szkolnych programów nauczania, co pozwala uczniom w pełni zrealizować polską podstawę programową i doskonale przygotowuje do uczestnictwa w kolejnym etapie IB DP.

Ważnym elementem edukacji w klasie 1 i 2 IB MYP będzie  angażowanie uczniów w prace społeczne, wolontariat  oraz wszelkie formy aktywności na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej (Service as Action).

 

W trakcie nauki w klasie pierwszej i drugiej uczniowie:

·           zapoznają się z założeniami programu IB MYP,

·           realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania:
j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości (w drugiej klasie), geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa (w pierwszej klasie), religia/etyka, filozofia/plastyka,

·           angażują się w prace na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej (Service as Action),

·           realizują projekt indywidualny (Personal Project),

·           zapoznają się z założeniami programu IB DP,

·           biorą udział w warsztatach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge),

·           dokonują wyboru sześciu przedmiotów (po jednym z każdej grupy przedmiotowej) do dalszej realizacji w klasie trzeciej i czwartej.

 

Wszyscy uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy i konsultacji indywidualnych
z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym. Chcemy w ten sposób ułatwić uczniom wybór przedmiotów i poziomów zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Klasa 3 oraz 4 IB

 

Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) to dwuletni cykl kształcenia młodzieży, oferujący możliwość indywidualnego rozwoju zdolności oraz realizację marzeń każdego ucznia. W czteroletniej szkole ponadpodstawowej program realizowany jest w klasie 3 i 4. Udział w programie pozwala uczniom nie tylko zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale również dokonywać trafnych, życiowych wyborów. Językiem wykładowym w IB DP jest język angielski.

 

W trakcie nauki w klasie 3 i 4 uczniowie uczą się sześciu przedmiotów, wybranych przez siebie w klasie 2 IB według zasady:

·         3 lub 4 przedmioty realizowane są na poziomie Higher Level (6 godz. tygodniowo),

·         pozostałe 3 lub 2 przedmioty na poziomie Standard Level (4 godz. tygodniowo).

Zamiast przedmiotu z grupy szóstej (przedmioty artystyczne) uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot z grupy 2 - 4.

Oprócz tego uczniowie zobowiązani są do:

·         udziału w zajęciach teorii wiedzy (Theory of Knowledge), na których badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia,

·         udziału w programie CAS (Creativity, Activity, Service), kształtującym wrażliwość społeczną, stwarzającym możliwość rozwoju własnych zainteresowań oraz propagującym ideę wolontariatu,

·         napisania samodzielnej pracy badawczej z wybranego przedmiotu (Extended Essay), będącej przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

 

Oferta przedmiotów do realizacji przez szkoły IB jest bardzo bogata. Każda szkoła samodzielnie decyduje, które przedmioty i na jakim poziome będą oferowane uczniom w danym roku szkolnym. W II LO w Szczecinie oferowane są następujące przedmioty:

 

Grupa 1:         język A - język polski (HL, SL),

Grupa 2:         język B – język angielski (HL, SL), język niemiecki (HL, SL, ab initio)

Grupa 3:         historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL),

Grupa 4:         biologia (HL, SL), chemia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka (HL, SL)

Grupa 5:         matematyka 1 opcja analysis and approaches (HL, SL) oraz 2 opcja applications and interpretation (HL, SL)

Grupa 6:         sztuki wizualne (HL, SL)

 

HL - Higher Level (6 godz. tygodniowo),

SL - Standard Level (4 godz. tygodniowo),

ab initio – od podstaw (4 godz. tygodniowo).

 

Sprawdzian kompetencji językowych:

 

Pisemny sprawdzian kompetencji  językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w auli II LO im. Mieszka I w Szczecinie we wtorek  1 czerwca 2021 r. o godz. 15.30.

 

Ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w II LO im. Mieszka I w Szczecinie w dniach od 7 czerwca (poniedziałek) do 14 czerwca (poniedziałek) 2021 r.

Szczegółowy harmonogram ustnego sprawdzianu kompetencji językowych zostanie przedstawiony w dniu przeprowadzania pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych czyli we wtorek 1 czerwca 2021 r.

 

UWAGA:

Osoby, które nie przystąpią do obu części (pisemnej i ustnej) sprawdzianów, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 IB.

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady Języka Angielskiego, laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz laureaci Konkursów Języka Angielskiego organizowanych przez Kuratorów Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i automatycznie uzyskują za każdą część sprawdzianu maksymalną ilość 100 punktów. Żeby skorzystać z tego zwolnienia laureat lub finalista ma obowiązek jeszcze przed pisemną częścią sprawdzianu (czyli do 31 maja 2021 r.) dostarczyć dyplom lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającą jedno z ww. osiągnięć.