Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 - O - operator urządzeń przemysłu chemicznego
Nazwa oddziału

 O - operator urządzeń przemysłu chemicznego

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Zadaniem operatora urządzeń przemysłu chemicznego jest:

• nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,

• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym,

• wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców,

półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego,

• przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących,

• wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury,

• monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego,

• pobieranie próbek materiałów do kontroli.

Nauka w zawodzie trwa trzy lata, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego.

Absolwenci po ukończeniu Branżowej Szkoły I st. mogą kontynuować naukę

w 2 letniej Branżowej Szkole II st. uzyskując drugą kwalifikację w zawodzie

i tytuł technika.

Kandydaci dodatkowo załączają :

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych

  do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.