Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I A LINGWISTYCZNO-TURYSTYCZNA
Nazwa oddziału

 I A LINGWISTYCZNO-TURYSTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

 • W zakresie języków obcych nauczanie obejmuje język angielski oraz język niemiecki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywać umiejętności z języka włoskiego.

 • Nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego odbywa się            w oparciu o programy, które poza treściami podręcznikowymi określonymi w podstawie programowej obejmują  także, ogólne zagadnienia z branży hotelarsko- turystycznej oraz realioznawstwo krajów anglojęzycznych      i niemieckojęzycznych.

 • Ponadto w ramach kształcenia z języka angielskiego uczniowie mają możliwość udziału w wyjazdach w ramach wymian międzynarodowych. W ramach kształcenia z języka niemieckiego przewiduje się udział uczniów w wyjazdach      do Niemiec, podczas których poznają oni atrakcje turystyczne tego kraju, historię i kulturę poszczególnych regionów. Planowane jest uczestnictwo                          w Międzynarodowych Targach Turystycznych odbywających się w Berlinie. Istnieje możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach polsko-niemieckich wynika       z realizacji umowy o współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z niemieckimi szkołami z Neustrelitz oraz Berlina i jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania

  • Klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach (wykładach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu. Współpraca z Muzeum Geologicznym - warsztaty przedmiotowe.

  • Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologii angielskiej, filologii germańskiej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, a także związanych z geografią i turystyką (m.in. architektura krajobrazu, geodezja, geografia przestrzenna, geologia, hotelarstwo, turystyka i rekreacja).