Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - AK- technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 AK- technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Posiada umiejętności z zakresu produkcji roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Numer kwalifikacji

(kolejność)

w zawodzie

Symbol

kwalifikacji

z podstawy

programowej


Nazwa kwalifikacji

Kwalifikacja1:OGR.03


Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Kwalifikacja 2:


 

OGR.04

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Wzmocnienie zawodowe: florystyka

 

ABSOLWENT kończący szkolę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

·  - urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień, towarzyszących budynkom mieszkalnym, obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,

·-- - projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

·     - pielęgnacji i konserwacji istniejących oraz nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleńce, skwery itp.),

   - prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 


ZATRUDNIENIE

w - w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,

·   -  w firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów,

·   -   w urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,

·    -   w firmach ogrodniczych,

·    -   w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,

·    -   w ramach działalności gospodarczej na własny rachunek.