Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - Ts - technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 Ts - technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis


NOWOŚĆ !!!  - technik spawalnictwa


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK SPAWALNICTWA

Obecnie w przemyśle ok. 80% połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych.

W Polsce funkcjonuje ok. 7 tyś. zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane oraz bliżej nieokreślona liczba przedsiębiorstw gdzie spawanie jest procesem pomocniczym.

W normach światowych i europejskich proces spajania uznany jest za proces specjalny czyli proces którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego trwania. Ewentualne wady mogą ujawnić się dopiero w trakcie jego użytkowania. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego którego obecnie bardzo brakuje.

W wyniku procesu kształcenia uczeń techniku spawalnictwa powinien umieć:

 1. organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 2. opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 3. opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 4. dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 5. projektować technologiczne procesy spawania,
 6. wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe oraz spawanie łukowe),
 7. kontrolować jakość wykonanych spoin,
 8. przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

CERTYFIKATY

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.

 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako:

 • kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa
 • kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
 • spawalnika produkcji
 • mistrza spawalniczego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie trwania nauki możesz uczestniczyć w licznych bezpłatnych szkoleniach podwyższających  umiejętności zawodowe: 

 1. kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:  spawalnicze (MIG, TIG), kurs operatora wózków widłowych, zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
 2. kurs eksploatacyjny SEP,
 3. kurs SolidWorsk i AutoCad
 4. kurs modelowania w systemie MTS,
 5. kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki możesz uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach Np. technik spawalnictwa może uzyskać uprawnienia w zawodzie technika budowy jednostek pływających

Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.