Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - Topt - technik eksploatacji portów i terminali
Nazwa oddziału

 Topt - technik eksploatacji portów i terminali

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

W klasie obowiązuje jednolite umundurowanie noszone w całym okresie nauki 5 dni w tygodniu. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej – z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej.

W zależności od rodzaju miejsca pracy, technik eksploatacji portów i terminali na co dzień zajmuje się:

 •  planowaniem i wykonywaniem prac, które dotyczą eksploatacji portów i terminali,
 •  organizowaniem prac z zakresu eksploatacji środków transportu i obsługi podróżnych,
 •  organizowaniem pracy związanej z magazynowaniem,  składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach, a także prowadzeniem dokumentacji z tego zakresu,
 •  nadzorowaniem prac z zakresu ważenia ładunków, sortowania i etykietowania,
 •  pobieraniem i zdawaniem sprzętu przeładunkowego, a także dbaniem o jego dobry stan, poprzez zlecanie naprawy i konserwacji sprzętu,
 •  optymalizowaniem rozmieszczenia załadunku w ładowniach statków i samolotów,
 •  organizowaniem przewozów w obrębie konkretnych portów i terminali.


CERTYFIKATY

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskała wykształcenie średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - dyplom technika.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Technicy eksploatacji portów i terminali zatrudniani są w agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, liniach lotniczych, portach rzecznych i morskich, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, biurach podróży, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, która pozwoli im na możliwość podróżowania i zwiedzania całego świata.


Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

Zainteresowanym uczniom zapewniamy :

bezpłatne  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:

 1. kursy rachunkowości,
 2. kurs operatora wózków widłowych.
 3. kursy informatyczne ECDL.

Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

W trakcie nauki możesz uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach .