Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - Tmo technik mechanik okrętowy
Nazwa oddziału

 Tmo technik mechanik okrętowy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

W klasie obowiązuje jednolite umundurowanie noszone w całym okresie nauki 5 dni w tygodniu. 

Praktyki zawodowe mechanika okrętowego, odbywają się na Darze Młodzieży, Horyzont 2.


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU MECHANIK OKRĘTOWY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • pracy w siłowniach statków rozmaitych typów, począwszy od tradycyjnych drobnicowców, a kończąc na tak specjalistycznych i nowoczesnych jednostkach, jak gazowce i chemikaliowce;
 • specjalizacji w zakresie eksploatacji statków handlowych i rybackich zgodnie z wymogami międzynarodowymi,
 •  obsługi i wykonywania podstawowych remontów maszyn, urządzeń i systemów okrętowych
 • pełnienia wachty maszynowej;
 •  udziału w prowadzonych przez załogę statku akcjach ratunkowych i ratowniczych,
 •  kontrolowania przestrzegania przepisów konwencji międzynarodowych, administracji morskich, instytucji klasyfikacyjnych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackich różnych armatorów, okrętach Marynarki Wojennej RP, a także na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego, straży granicznej w dziale maszynowym oraz w zakładach zajmujących się remontami urządzeń okrętowych i w służbach technicznych u armatorów. 

Uczniowie w trakcie nauki otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie wszystkich niezbędnych kursów potrzebnych do podjęcia pracy na statku.

TO NA WAS CZEKAJĄ PRACODAWCY!

Zawód technik mechanik okrętowy jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną.  

Absolwent nasz miał, ma i zawsze będzie miał wysoką pozycję społeczną. Jest dobrze opłacany, doceniany zarówno w Polsce, jak i za granicą - z zarobkami 4000 -10000 zł.


Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody


DODATKOWE KWALIFIKACJE

 •  Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia.
 •  Wszystkie kursy niezbędne do podjęcia pracy na morzu a prowadzone w Ośrodku Ratownictwa Morskiego.
 •  Książeczka Żeglarska uprawniająca do żeglugi międzynarodowej.
 •  kursy spawalnicze,
 • kurs operatora wózków widłowych
 • kurs eksploatacyjny SEP,
 • kursy informatyczne ECDL. 

W trakcie nauki możesz uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach.

Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.

Uwaga ! na etapie rekrutacji wymagane jest świadectwo zdrowia (nie zaświadczenie o przydatności do zawodu) wydawane przez specjalistyczne przychodnie.