Szczecin
Technikum
Technikum Morskie i Politechniczne - Tn - technik nawigator morski
Nazwa oddziału

 Tn - technik nawigator morski

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

W klasie obowiązuje jednolite umundurowanie noszone w całym okresie nauki 5 dni w tygodniu. 

Praktyki zawodowe odbywają się na Darze Młodzieży.

Uwaga ! na etapie rekrutacji wymagane jest świadectwo zdrowia (nie zaświadczenie o przydatności do zawodu) wydawane przez specjalistyczne przychodnie. 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik nawigator morski zajmuje się planowaniem oraz realizacją podróży morskich w żegludze krajowej i międzynarodowej. Uczestniczy w pracach związanych z obsługą ładunków i pracami przeładunkowymi na statku. Obsługuje zarówno wszystkie urządzenia pokładowe jak i wyposażenie nawigacyjne niezbędne do prowadzenia bezpiecznej żeglugi na wodach morskich. Jest wszechstronnie przeszkolony w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi na całym świecie. Specyfika pracy wymaga biegłego posługiwania się językiem angielskim uznawanym we wszystkich krajach za język morski.

CERTYFIKATY

Absolwent, który ukończy naukę w klasie technik nawigator morski będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu technika nawigatora morskiego. Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska również świadectwa marynarza wachtowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Dynamika rozwoju gospodarki morskiej na całym świecie powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na absolwentów szkół morskich w specjalności technik nawigator morski, będących w stanie wykorzystać w praktyce nabytą w trakcie nauki wiedzę teoretyczną.

Praca na współczesnych statkach wymaga zdolności pozyskiwania i przetwarzania szeregu informacji w oparciu o liczne urządzenia oparte na technice komputerowej.

Po ukończeniu szkoły, uzyskaniu dyplomu technika nawigatora morskiego i odbyciu wymaganej praktyki morskiej, absolwenci mogą podejmować pracę w dziale pokładowym w charakterze marynarza wachtowego, szypra pierwszej i drugiej klasy, na statkach morskich, hydrograficznych, ratownictwa morskiego, offshore u armatorów krajowych i zagranicznych, jak również w jednostkach administracji morskiej i portów morskich lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

Po więcej informacji na temat nauki w szkole  zapraszamy na stronę 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody

DODATKOWE KWALIFIKACJE

W trakcie trwania nauki możesz uczestniczyć w licznych bezpłatnych szkoleniach podwyższających  umiejętności zawodowe: 

  1. kurs operatora wózków widłowych
  2. kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania radaru i ARPA,
  3. kurs specjalistyczny na świadectwo ogólne operatora GMDSS,
  4. kursy informatyczne ECDL.

W trakcie nauki możesz uczestniczyć także w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach w których kształci szkoła i zwiększać swoją szansę na rynku pracy jako pracownika o szerokich kwalifikacjach .

Osoby legitymujące się dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych na terenie państw UE w ramach programu Erasmus+.