Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - "IB" realizująca program międzynarodowej matury
Nazwa oddziału

 "IB" realizująca program międzynarodowej matury

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Biologia

Dodatkowe wymagania

 Pisemny i ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych

Opis

Klasa 1 „IB”

Realizująca program MIĘDZYNARODOWEJ MATURY

(International Baccalaureate)


Zasady naboru dla kandydatów do klasy IB są niestandardowe. Każdy kandydat do klasy IB oprócz przestrzegania standardowych procedur rekrutacji ma obowiązek:

 1. złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierające wśród wybranych klas klasę 1 IB od 11 maja 2020 r. (poniedziałek) do 20 maja 2020 r. (środa), do godziny 1500.

 2. przystąpić do części pisemnej i ustnej sprawdzianu kompetencji językowych
  z języka angielskiego.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzania naboru znajduje się w Załączniku Nr 1 do ZASAD REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zainteresowanych bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym załącznikiem.


Nauka w klasie realizującej program międzynarodowej matury International Baccalaureate (IB) podzielona jest na dwa etapy:

- klasa 1 i 2 – realizacja programu IB Middle Years Programme (IB MYP)

- klasa 3 i 4 – realizacja programu IB Diploma Programme (IB DP)Proces uczenia się i nauczania w klasach IB nastawiony jest na ogólny rozwój ucznia. Pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili łączyć wszelkie źródła informacji, aby odkrywali związki między wiedzą zdobytą w szkole a otaczającym światem. Będziemy kłaść nacisk na rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia. Uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań oraz umiejętności uczenia się i samoorganizacji. Ponadto młodzież będzie poznawała kulturę, tradycję i historię własnego narodu oraz uczyła zrozumienia i szacunku dla innych kultur. Szczególny nacisk chcemy położyć na kształcenie umiejętności komunikacji, czyli jasnego wyrażania poglądów i uczuć w języku ojczystym i językach obcych, ale także umiejętności słuchania innych oraz dostrzegania i rozumienia potrzeb innego człowieka. W procesie kształcenia pragniemy rozbudzić dociekliwość i gotowość poszukiwania wiedzy przez samego ucznia.Klasa 1 i 2 (IB MYP)


W tym okresie uczniowie objęci są realizacją programu IB Middle Years Programme, który oparty jest na nauczaniu holistycznym, kładąc nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, a także wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych z procesem uczenia się. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości nauczanych przedmiotów.

W trakcie nauki w klasie IB MYP realizowana jest polska podstawa programowa uzupełniona o obowiązkowe elementy zawarte w Curriculum IB MYP. Ponadto wdrażany jest inny system oceniania oparty o określone przez IB kryteria. Ocenianie kryterialne określa poziom, jaki uczeń osiągnął w danym zadaniu.Ważnym elementem edukacji w klasie 1 i 2 IB MYP jest angażowanie uczniów w prace społeczne, wolontariat oraz wszelkie formy aktywności na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej.


W trakcie nauki w klasie pierwszej i drugiej uczniowie:

 • realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania:
  j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości (w drugiej klasie), geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa (w pierwszej klasie), religia/etyka,

 • angażują się w prace na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej (Service as Action),

 • realizują projekt indywidualny (Personal Project),

 • zapoznają się z założeniami programu IB DP,

 • biorą udział w warsztatach z teorii wiedzy (Theory of Knowledge),

 • dokonują wyboru sześciu przedmiotów (po jednym z każdej grupy przedmiotowej) do dalszej realizacji w klasie trzeciej i czwartej.


Wszyscy uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy i konsultacji indywidualnych
z koordynatorem programu oraz doradcą zawodowym. Chcemy w ten sposób ułatwić uczniom wybór przedmiotów i poziomów zgodnie z ich zainteresowaniami.


Klasa 3 i 4 (IB DP)


W tym okresie uczniowie uczą się sześciu przedmiotów, wybranych przez siebie w klasie drugiej według zasady:

 • 3 lub 4 przedmioty realizowane są na poziomie Higher Level (6 godz. tygodniowo),

 • pozostałe 3 lub 2 przedmioty na poziomie Standard Level (4 godz. tygodniowo).

Zamiast przedmiotu z grupy szóstej (przedmioty artystyczne) uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot z grupy 2 - 4.

Oprócz tego uczniowie zobowiązani są do:

 • udziału w zajęciach teorii wiedzy (Theory of Knowledge), na których badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia,

 • udziału w programie CAS (Creativity, Activity, Service), kształtującym wrażliwość społeczną, stwarzającym możliwość rozwoju własnych zainteresowań oraz propagującym ideę wolontariatu,

 • napisania samodzielnej pracy badawczej z wybranego przedmiotu (Extended Essay), będącej przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.


Oferta przedmiotów do realizacji przez szkoły IB jest bardzo bogata. Każda szkoła samodzielnie decyduje, które przedmioty i na jakim poziome będą oferowane uczniom w danym roku szkolnym. Nauka w klasie 3 i 4 odbywa się w języku angielskim.


Przedmioty oferowane w II LO w Szczecinie:


Grupa 1: język A - język polski (HL, SL);

Grupa 2: język B – język angielski (HL, SL), język niemiecki (HL, SL, ab initio);

Grupa 3: historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL);

Grupa 4: biologia (HL, SL), chemia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka (HL, SL);

Grupa 5: matematyka (HL, SL);

Grupa 6: sztuki wizualne (HL, SL).Sprawdzian kompetencji językowych:


Pisemny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w auli II LO im. Mieszka I w Szczecinie w czwartek 21 maja 2020 r. o godz. 15.30.


Ustny sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w II LO im. Mieszka I w Szczecinie w dniach od 25 maja (poniedziałek) do 03 czerwca (środa) 2020 r.

Szczegółowy harmonogram ustnego sprawdzianu kompetencji językowych zostanie przedstawiony w dniu przeprowadzania pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych czyli w czwartek 21 maja 2020 r.UWAGA:

Osoby, które nie przystąpią do obu części (pisemnej i ustnej) sprawdzianów, zostaną usunięte z listy kandydatów do klasy 1 IB.

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady Języka Angielskiego, laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz laureaci Konkursów Języka Angielskiego organizowanych przez Kuratorów Oświaty są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i automatycznie uzyskują za każdą część sprawdzianu maksymalną ilość 100 punktów. Żeby skorzystać z tego zwolnienia laureat lub finalista ma obowiązek jeszcze przed pisemną częścią sprawdzianu (czyli do 21 maja 2020 r.) dostarczyć dyplom lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającą jedno z ww. osiągnięć.