Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania - a - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 a - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Matematyka

 Geografia

Opis

Jeżeli chcesz wiedzieć, skąd bierze się i dokąd zmierza pieniądz? Gdzie znaleźć źródła kryzysów i jak im zapobiegać? Technik ekonomista to zawód dla Ciebie!
Technik ekonomista będzie:
• zarządzać firmą,
• obliczać, interpretować wskaźniki ekonomiczne i finansowe,
• obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe, wspomagające działalność firmy,

• sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania w biznesie,
• prowadzić rozliczenia finansowe,
• zarządzać zasobami ludzkimi.
Główne przedmioty zawodowe to: działalność gospodarcza, ekonomia i statystyka, kadry i płace, pracownia ekonomiczno-informatyczna, systemy finansowo-księgowe, gospodarka materiałowa, gospodarka finansowa. W 5-letnim cyklu uczniowie odbywają praktyki (8 tygodni) w szczecińskich zakładach pracy, biurach rachunkowych, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. Realizujemy również praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus+.
Umiejętności nabyte przez absolwenta pozwalają mu na podjęcie pracy we wszystkich sferach gospodarki na różnych stanowiskach w spółkach, urzędach, jednostkach budżetowych, instytucjach oraz na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista zapewnia szereg kwalifikacji dla tego zawodu, a także wyposaża w szeroki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym, które pozwolą na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.
Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych na 4 poziomach zaawansowania.

Nauka dwóch przedmiotów rozszerzonych do wyboru z grup:

- języka angielski lub język niemiecki,

- geografia lub matematyka.